Sol·licitar excedència

Tornar

Els titulars d'una llicència de taxi poden sol·licitar la suspensió provisional de l'explotació de la llicència, per impossibilitat de treballar durant un temps.

Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Llicències
Responsable AMB:
Institut Metropolità del Taxi

Informació prèvia

Descripció

Motius pels quals es pot demanar:
Qualsevol que impedeixi la prestació normal del servei:

  • Una altra feina
  • Malaltia
  • Maternitat
  • Tenir cura de malalts
  • Accés a un càrrec de representació política o sindical
  • etc.
En cap cas s'admetrà un ús abusiu de la norma que contravingui la finalitat que la justifica.

Validesa
La suspensió es realitza per períodes màxims d'1 any, renovables prèvia petició de l'interessat, per nous períodes d'1 any fins a un màxim de quatre anys.
Si la causa és per accés a un càrrec de representació política o sindical, la situació de la suspensió s'estén durant tot el temps que la persona titular exerceix el càrrec que la justifica.


Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Puja

Tràmits i formularis

En línia
De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

Per tramitar una excedència, s'ha de presentar, en primer lloc, una instància genèrica, on es justifiqui el motiu de la petició.

Acceptada la sol·licitud, l'interessat rebrà per correu electrònic l'autorització per donar de baixa el vehicle.

Un cop es tingui feta la baixa del vehicle, l'interessat haurà d'enviar la baixa que li lliurarà la ITV de Badalona al correu electrònic atenciotaxistes@amb.cat.

L'interessat rebrà per correu electrònic l'autorització d'excedència.

Resposta de l'Administració

El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 15 dies.

Sentit del silenci: estimatori

Puja