Revisió anual de compliment de requisits essencials de titularitat de 3 o més llicències

Tornar

Mitjançant aquest tràmit es pot procedir a la presentació de la declaració responsable que acrediti el compliment dels requisits establerts per a empreses o titulars de 3 o més llicències.

Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Titulars i conductors
Responsable AMB:
IMET

Informació prèvia

Descripció

L'article 16 de Reglament Metropolità del Taxi estableix una sèrie de requisits per tal de poder ser titular de llicències.

Mitjançant aquest tràmit es pot procedir a la presentació de la declaració responsable que acrediti el compliment dels requisits establerts per a empreses o titulars de 3 o més llicències. 

Per tal de realitzar la declaració responsable s'hauran de complir els requisits establerts a la normativa, i realitzar el tràmit següent:

  • Complimentar la declaració responsable que es pot descarregar en aquesta pàgina i adjuntar la documentació acreditativa a una instància genèrica.
  • Una vegada presentada la declaració, rebrà una comunicació informant de l'estat de compliment dels requisits, i en cas que es compleixi amb la seva totalitat, es comunicarà el compliment favorable dels mateixos.


A qui va dirigit

Als titulars o empreses que tenen 3 llicències o més i els seus representants legals

Puja

Tràmits i formularis

En línia
La totalitat del tràmit s'haurà de realitzar de forma telemàtica, d'acord amb l'establert a la Llei 39/2015  d'1 d'octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

Per tal de realitzar el tràmit haurà de:
  • Complimentar una instància electrònica al portal web de l'IMET (Instància Genèrica) amb l'assumpte "COMPLIMENT REQUISITS 3 O MÉS LLICÈNCIES + DNI/NIE/NIF del titular o empresa" i amb la documentació adjunta següent:
  1. Document de la declaració responsable del compliment de les condicions essencials de titularitat de 3 o més llicències signat electrònicament.
  2. Documentació acreditativa dels requisits al·legats, tal com hi figuren a la declaració responsable.
El contingut de la instància i els adjunts annexos no podran superar els 3.5 megabytes. En cas que no es pugui adjuntar la documentació en una sola instància, s'hauran de realitzar diverses instàncies, amb l'assumpte "COMPLIMENT REQUISITS 3 O MÉS LLICÈNCIES + DNI/NIE/NIF del titular + Número d'instància (1, 2, 3,...)".
  • Una vegada rebuda la sol·licitud per via telemàtica, es realitzaran les comprovacions pertinents i es comunicarà al correu del representant o titular que la documentació aportada compleix amb els requisits establerts a la norma. En cas que la declaració incompleixi els requisits formals exigits, el titular disposarà de 10 dies hàbils per completar-la íntegrament. Si no s'esmena la declaració en aquest període, es considerarà el seu desistiment.
Formulari de declaració responsable del compliment de les condicions essencials de titularitat de 3 o més llicències 

Resposta de l'Administració

Una vegada presentada la declaració, rebrà una comunicació informant de l'estat de compliment dels requisits, i en cas que es compleixi amb la seva totalitat, es comunicarà el compliment favorable dels mateixos.

Puja