Presentació de les declaracions d'interessos i béns patrimonials, i les seves actualitzacions

Tornar

Mitjançant aquest tràmit els consellers i conselleres metropolitans, el personal directiu i els funcionaris d'habilitació nacional, presentaran les seves declaracions sobre causes de possible incompatibilitat, activitats que els proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, i dels béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades, així com documentació complementària.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Administració AMB
Responsable AMB:
Secretaria General

Avís

IMPORTANT: tots els consellers i conselleres metropolitans han de presentar les seves declaracions prèviament a la pressa de possessió del seu càrrec, en cas contrari no podran prendre possessió.

Informació prèvia

Descripció

És obligatori presentar aquestes declaracions sempre que es produeixi alguna de les següents circumstàncies:

  1. Previ a la pressa de possessió.
  2.  Amb ocasió del cessament.
  3. Al final del mandat.
  4. Sempre que es modifiquin les circumstàncies de fet declarades prèviament.


A qui va dirigit

Als consellers i conselleres metropolitans, el personal directiu i els funcionaris d’habilitació nacional.


Terminis

En qualsevol moment

Puja

Normativa

  • Article 75.7 i la Disposició addicional quinzena de la Llei reguladora de les bases del règim local, en la redacció donada per la Llei 8/2007, de 28 de maig.
  • Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
  • Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
  • LIei del Parlament de Catalunya 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  •  Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.
  • Article 52 del Reglament Orgànic Metropolità aprovat definitivament pel Consell Metropolità de 28 de febrer de 2023 (BOPB 05/04/23).

Puja

Tràmits i formularis

En línia

Les declaracions s'han de presentar en els models de formulari aprovats pel Consell Metropolità, i que es posen a disposició dels interessats en aquest tràmit, adjuntant-los amb la instància genèrica.

Els formularis s'han d'emplenar digital i signar electrònicament mitjançant certificat digital i presentar-los a través del Registre electrònic de l'AMB, a excepció d'aquells consellers i conselleres i personal directiu de nova incorporació que no disposin de certificat digital que els permeti signar els formularis.

En aquest supòsit haurà d'enviar un correu  electrònic a secretariaamb@amb.cat, i sol·licitar cita prèvia per presentar les declaracions i documentació que les acompanya i signar-ho presencialment a la seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Descarregar

Resposta de l'Administració

No aplica.

Puja