Informe integrat de la Ponència Metropolitana d'Avaluació Ambiental (PMAA)

Tornar

La PMAA és l'òrgan tècnic amb les funcions d'avaluar les sol·licituds i els expedients de llicència ambiental i formular l'informe integrat d'acord amb l'article 38 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control d'activitats en aquells municipis de menys de 20.000 habitants i els municipis de més de 20.000 i menys de 50.000 habitants que no disposin del corresponent òrgan tècnic ambiental municipal competent.

Estat:
En termini
Tema:
Medi ambient
Subtema:
Activitat econòmica: Informe integrat dels vectors ambientals
Responsable AMB:
Servei Autoritat Ambiental

Informació prèvia

Descripció

Els titulars de les activitats previstes a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, sotmeses a règim de llicència ambiental, han de sol·licitar al corresponent ajuntament la llicencia ambiental.

En aquells ajuntaments on l'AMB exerceix de PMAA l'ajuntament sol·licita l'informe integrat a la PMAA abans del tràmit d'informació pública establert pel procediment de llicència ambiental de les activitats de l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Les matèries sobre les quals informa la PMAA són contaminació per sorolls, vibracions, atmosfera, llum, abocament d'aigües residuals i gestió de residus, a més d'integrar totes les altres matèries competència de les altres administracions.

Puja

Taxes

La sol·licitud d'informe integrat que s'ha d'incloure en la llicència ambiental està subjecta al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Consulteu l'ordenança fiscal vigent per conèixer les quotes tributàries.

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), es procedirà a liquidar-la amb un quota tributària de 0 €.

Com es paga?
L'obligat al pagament és el titular de l'activitat que ha sol·licitat la llicència ambiental davant del corresponent ajuntament. El pagament es fa mitjançant liquidació al moment de l'aprovació del corresponent informe per l'òrgan competent de l'AMB, acord que serà notificat a l'interessat.

  • L'ingrés es pot fer a les oficines de les entitats bancàries que figuren en el document de liquidació de la taxa, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa, o també a través de la pàgina web de les entitats bancàries.
  • El pagament també es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Puja

Tràmits i formularis

En línia

Les activitats previstes a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, han de sol·licitar la corresponent  llicència ambiental de la seva activitat a l'ajuntament on s'ubica l'activitat, que atorga la llicència ambiental i que integra tots els vectors ambientals.

La PMAA és la competent per emetre l'informe integrat que s'ha d'incloure en la llicència ambiental que ha d'atorgar l'ajuntament on està ubicada l'activitat.

L'ajuntament on està ubicada l'activitat és el que sol·licita a l'Àrea Metropolitana de Barcelona l'informe integrat que cal incloure a la llicència ambiental que aquest mateix ha atorgat.

Puja

Resposta de l'Administració

El termini màxim entre l'entrada de la sol·licitud i la resolució definitiva de l'ajuntament són 6 mesos d'acord amb l'article 48 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre. Si per a la resolució de l'expedient es requereix que l'interessat esmeni deficiències i que aporti documentació o qualsevol altre element de judici necessari, el termini restarà en suspens pel termini comprès entre la notificació del requeriment i l'efectiu compliment per part del destinatari.

Puja