Emprenedoria social i/o tecnològica

Tornar

Concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la selecció d´iniciatives innovadores d'emprenedoria social i/o tecnològica adreçades a generar teixit econòmic amb capacitat d’innovació. CONVOCATORIA 2023

Estat:
Fora de termini
Tema:
Desenvolupament socioeconòmic
Subtema:
Activitat econòmica
Responsable AMB:
Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Informació prèvia

Descripció

La finalitat d' aquestes beques és l'impuls de l'emprenedoria social- tecnològica dirigida a enfortir el teixit econòmic per potenciar la capacitat d' innovació, facilitant l'acompanyament d'una manera tutelada a 15 projectes per a la seva posta en marxa.

La quantia màxima de les subvencions convocades és de 100.000,00€, a càrrec del pressupost de l’AMB de l’any 2023.

L’objectiu general és el de promoure un programa de subvencions i aportacions destinades al desenvolupament d'iniciatives i reptes d'innovació per a nova emprenedoria i empreses ja consolidades que desenvolupin projectes i activitats d’innovació tecnològica amb retorn social.

Es proposa connectar el talent emprenedor metropolità, la seva activitat i les seves idees amb la realitat i necessitats de les persones i dels seus serveis públics, facilitant la cohesió i inclusió social i la incorporació de la perspectiva de gènere mitjançant la creació de llocs de treball en activitats estratègiques en l´àmbit de la innovació tecnològica i/o social com a motor de creixement econòmic.

Les aplicacions podran estar relacionades amb tres àrees de projectes:

 • Pràctiques d'innovació social.
 • Solucions smarts en l'àmbit tecnològic, ambiental, de la salut i qualitat de vida.
 • Tendències tecnològiques emergents en economia circular.

A títol d'exemple orientatiu es relacionen algunes de les temàtiques possibles de projectes:

 • Pràctiques d'innovació social
  • Projectes que donin resposta a reptes i valors socials: projectes de serveis socials, ocupació i auto–ocupació, educatius, infància, jovent, gent gran, polítiques de gènere i persones amb discapacitat, que fomentin la igualtat d’oportunitats i/o la reducció de desigualtats.
  • Dinamització i participació ciutadana.
  • Moneda complementària.
 • Solucions smart en l'àmbit tecnològic, ambiental, de la salut i qualitat de vida
  • Solucions smart de millora en medi ambient, mobilitat, governança, economia, persones i habitatge.
  • Internet de les coses i/o objectes intel·ligents.
  • Sistemes de consum responsable (llum, gas, aigua, alimentació,...).
 • Tendències tecnològiques emergents en economia circular:
  • Aplicacions per la eco-innovació.
  • Gestió energètica eficient i circular.
  • Servitització de producte.


A qui va dirigit

Podran participar i ser beneficiaris de les subvencions que regulen aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, que estigui empadronada o amb domicili fiscal en qualsevol municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que presentin la sol·licitud i documentació en temps i forma, i una proposta de projecte utilitzant qualsevol suport tecnològic i que respongui a reptes plantejats en qualsevol dels àmbits descrits en el punt 2 de les bases i la present convocatòria i que compleixin la resta de requeriments previstos a les bases i convocatòria.


Terminis

El termini de presentació de les propostes serà d'un mes des de la data de publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP de Barcelona. El dia 25.05.23 finalitza aquest termini.

La presentació es farà per mitjans electrònics al Registre General de l’AMB.


Requisits

Els beneficiaris hauran d’haver justificat adequadament qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’AMB, excepte en els casos en què encara no hagi transcorregut el termini de justificació.

Els beneficiaris hauran de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’AMB, la resta d’administracions públiques i la Seguretat Social. 

Els beneficiaris de la subvenció estaran obligats a difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’AMB, fent constar en el material imprès o altres mitjans els logotips de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de l’Agència, que rebran en arxiu digital.

Puja

Taxes

No s'apliquen.

Puja

Tràmits i formularis

En línia

De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

La sol·licitud

La sol·licitud s'ha de presentar al Registre electrònic de l'AMB a través de la instància genèrica degudament emplenada, durant el termini de presentació establert.

Instància genèrica

Les sol·licituds per concórrer a la Convocatòria d'aquestes subvencions, s'han de formular mitjançant la presentació per part dels sol·licitants de la següent documentació:

 • Document de sol·licitud degudament emplenat (annex I d’aquesta convocatòria), que inclou la identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa, fent constar el domicili a efectes de notificacions, i la Identificació de qui ha de ser el beneficiari, si és diferent a l’anterior.
 • Documentació acreditativa de la representació, en el cas que el sol·licitant actuï en nom d’una altra persona física o jurídica, adjunta a aquesta convocatòria com a Annex II.
 • S’admet la presentació de determinats documents per una declaració responsable del sol·licitant. En aquest cas, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió de la subvenció s’haurà de requerir la presentació de la documentació que acrediti la realitat de les dades contingudes a l’esmentada declaració, en un termini no superior a 15 dies. (Documents relacionats a l’annex II d’aquesta convocatòria).
 • Memòria de l’activitat proposada. Memòria  tècnica  del  projecte , que inclourà la  presentació de la idea, descripció del producte o servei, oportunitat, valor afegit, així com la planificació, la incorporació de la perspectiva de gènere, el  cronograma i recursos necessaris que es sol·liciten, seguint l’índex de l’annex III  amb una limitació de 500 paraules per apartat. També s’inclourà una breu descripció del Currículum del o dels participants (persona física o jurídica, equip de persones, startup).
 • Pressupost total d’ingressos i despeses previstos desglossat segons la tipologia de despeses prevista a la base novena “Despeses subvencionables”.
 • Declaració de les subvencions obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, amb el compromís de comunicar a l’AMB qualsevol altra que sol·liciti o obtingui amb posterioritat a la data de presentació de la seva sol·licitud.
 • Declaració de compromís de complir les condicions de la subvenció, segons l’annex II d’aquesta convocatòria.
 • Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.
 • Declaració de les obligacions de transparència per part d’entitats beneficiàries de subvencions de l’AMB segons l’annex IV a la present convocatòria. En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, totes aquelles persones jurídiques que siguin beneficiàries d’aquesta subvenció hauran de complimentar-la.
 • Dades bancàries on es podrà transferir l’import de la subvenció, segons instruccions i models elaborats pel Departament de Tresoreria de l’AMB, segons l’especificat a l’annex V d’aquesta convocatòria.
 • Certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social o autorització a l’òrgan gestor de les subvencions per obtenir el document acreditatiu corresponent. Les bases reguladores admetran la substitució d’aquesta documentació per declaració responsable, en els casos previstos en l’article 24 del RLGS.
 • Declaració responsable de no trobar-se en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la LGS per obtenir la condició del beneficiari.

Resposta de l'Administració

La convocatòria serà resolta per la Junta de Govern de l’AMB per delegació del Consell Metropolità, a proposta de l’òrgan col·legiat de selecció.

Termini de resolució: tres mesos ampliable a sis atès el que disposa la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques a l'article 21 i 22.

Transcorregut el termini màxim per resoldre sense haver-se notificat resolució expressa del tràmit, aquesta s’estimarà per silenci administratiu, tal com disposa la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comù de las Administracions Públiques a l'article 24.

Contra la resolució de la convocatòria per part de la Junta de Govern de l’AMB, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de la mateixa  Junta de Govern de l’AMB en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació corresponent, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció competent en el termini de dos mesos comptats comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació corresponent. En el cas que s’interposi recurs de reposició, no es pot iniciar recurs al contenciós administratiu fins que s’hagi resolt
el recurs de reposició.
 

Puja