Declaració responsable de compliment de requisits previs de contractació d'assalariats del taxi

Tornar

Mitjançant aquest tràmit es pot procedir a la presentació de la declaració responsable que acrediti el compliment d'aquests requisits.

Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Titulars i conductors
Responsable AMB:
IMET

Informació prèvia

Descripció

Per tal d'explotar les llicències de taxi a través de la contractació d'assalariats o autònoms col·laboradors, s'han de complir una sèrie de requisits previs, tal i com s'estableix a l'article 16 del Reglament metropolità del taxi.

El compliment d'aquests requisits s'acrediten mitjançant la presentació d'una declaració responsable.


A qui va dirigit

Al titular de la llicència i representants legals


Requisits

Per tal de realitzar la declaració responsable s'hauran de complir els requisits establerts a la normativa, i realitzar el tràmit següent:

 • Complimentar la declaració responsable i adjuntar la documentació acreditativa a una instància genèrica.
 • Una vegada presentada la declaració, rebrà una comunicació informant de l'estat de compliment dels requisits, i en cas que es compleixi amb la seva totalitat, podrà realitzar el tràmit online d'alta d'assalariats.

Puja

Tràmits i formularis

En línia

La totalitat del tràmit s'haurà de realitzar de forma telemàtica d'acord amb l'establert a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

Per tal de realitzar el tràmit haurà de:

 • Complimentar una instància electrònica al portal web de l'IMET (Instància Genèrica) amb l'assumpte "REQUISITS PREVIS CONTRACTACIÓ + DNI/NIE/NIF del titular" i amb la documentació adjunta següent:
 1. Document de la declaració responsable del compliment dels requisits previs de contractació dels assalariats
 2. Dades de titularitat del local o aparcament o contracte d'arrendament amb la matrícula dels vehicles aparcats.
 3. Certificat de no deutes de la Seguretat Social.
 4. Certificat tributari de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries (AEAT)
 5. Contingut del pla de Prevenció de Riscos Laborals, contracte amb l'empresa que realitza el pla o en cas que el redactor sigui el titular de les llicències, el contingut del pla i els títols acreditatius conforme ha rebut la formació bàsica en prevenció de riscos laborals.
 6. Documentació que acrediti com es realitza el control horari dels treballadors, i en cas que així sigui, contracte amb l'empresa externa que aporta la solució de control.

El contingut de la instància i els adjunts annexos no podrà superar els 3.5 megabytes. En cas que no es pugui adjuntar la documentació en una sola instància s'hauran de realitzar diverses instàncies, amb l'assumpte "REQUISITS PREVIS CONTRACTACIÓ + DNI/NIE/NIF del titular + Número d'instància (1, 2, 3,...)".

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte a través del correu electrònic areactecnicaimet@amb.cat

 • Una vegada rebuda la sol·licitud per via telemàtica es realitzaran les comprovacions pertinents i es comunicarà al correu del representant o titular que la documentació aportada compleix els requisits establerts a la norma. En cas que la declaració incompleixi els requisits formals exigits, el titular disposarà de 10 dies hàbils per completar-la íntegrament. Si no s'esmena la declaració en aquest període es considerarà el seu desistiment.
 • Quan el titular rebi aquest correu, podrà realitzar el tràmit d'alta d'assalariats a través del tràmit electrònic destinat a l'efecte al portal web de l'IMET (Alta conductors).

Formulari de Declaració responsable de compliment de requisits previs de contractació d'assalariats del taxi

Resposta de l'Administració

3 dies des de la presentació de la documentació sempre i quan aquesta estigui correcta.

Sentit del silenci: positiu

Puja