Convocatòria de subvencions per a la recerca en prevenció de residus

Tornar

Les subvencions, amb una dotació de 24.000 euros per a l'exercici 2018, tenen la finalitat de fomentar de les polítiques mediambientals en els àmbits dels residus i l'educació ambiental.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Medi ambient
Subtema:
Residus
Responsable AMB:
Direcció de Serveis de Prevenció i gestió de residus

Avís

Convocatòria 2018 tancada.

Informació prèvia

Descripció

L'objectiu de les subvencions és facilitar la recerca en el camp de la prevenció de residus municipals en el marc territorial de l'AMB. Aquestes recerques han de contribuir a resoldre qüestions concretes a nivell municipal o metropolità relacionades amb la prevenció de residus de les fraccions que actualment es recullen selectivament: orgànica, paper, envasos, vidre, deixalleria (punt net) i resta.

Les beques tenen un clar interès general ja que permetran millorar tant el coneixement com l'aplicació de les polítiques encaminades a la millora de les relacions entre la societat i la natura, tot impedint els efectes nocius de determinats elements que potencialment són tòxics i perillosos.

També contribuiran a l'economia circular i sostenibilitat.

Dotació pressupostària

 • La dotació pressupostària serà de 24.000 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària A3000 16220 48900 de l'exercici 2018 i la que correspongui en exercicis successius. Com a màxim es concediran anualment sis (6) subvencions de 4.000 euros cadascuna.
 • Atenent als requisits que estableixi la legislació, la dotació per a la concessió de subvencions es podria ampliar si l'òrgan competent ho estimés oportú i es disposés de suficient crèdit. Només en els supòsits expressament establerts al reglament de la llei de subvencions


A qui va dirigit

Els destinataris dels ajuts són:

 • Estudiants de l'últim curs d'un grau, que estiguin fent o hagin de fer el Treball Final de Carrera (TFC) i que es pugui finalitzar durant l'any de la convocatòria.
 • Llicenciats que estiguin fent un Màster.
 • Llicenciats el curs anterior a la convocatòria.
L'acreditació del compliment dels requisits, en cas que es rebi l'ajut, es farà per mitjà de fotocòpies compulsades dels documents oficials de matrícula vigents o de la petició de la titulació en el cas dels llicenciats.


Terminis

Termini d'atorgament

El termini d'atorgament d'aquestes subvencions serà com a màxim de 5 setmanes des de la data de lliurament de les sol·licituds. Un cop acordada la concessió de les subvencions, les atorgades a l'empara d'aquesta convocatòria seran objecte de publicitat i notificació d'acord amb allò previst a l'article 40 i següents de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Termini d'acceptació

Els beneficiaris, un cop se'ls hagi notificat l'acord de concessió hauran d'acceptar-les sense reserves així com les seves condicions de les mateixes. Aquesta acceptació haurà de ser expressa en termini de cinc dies a partir de la recepció de l'esmentat acord. No obstant això, s'entendrà acceptada tàcitament pel beneficiari pel transcurs de set dies a partir de la recepció de l'acord de concessió si aquell no ha manifestat expressament la renúncia.


Requisits

Com a condicions per rebre la subvenció per finançar la recerca s'estableixen:

 • S'ha de desenvolupar en el marc territorial de l'AMB (www.amb.cat).
 • Ha d'estar dirigida per un professor universitari o personal acreditat en l'àmbit de la recerca.
 • Ha de contribuir a resoldre qüestions concretes a nivell municipal o metropolità relacionades amb la prevenció de residus de les fraccions que actualment es recullen selectivament: orgànica, paper, envasos, vidre, deixalleria, resta.
 • S'ha d'acabar i presentar durant l'any natural de la convocatòria.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de l'AMB a l'adreça de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Carrer 62, 16-18, 08040 Barcelona en el termini que s'estableix a la convocatòria anual.

Com arribar a la seu de l'AMB

El termini de presentació de les sol·licituds comença a comptar l'endemà de la publicació d'un extracte de la corresponent convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 15 dies naturals.

Com a documentació cal presentar:

 1. Una instància dirigida a l'AMB sol·licitant participar en la convocatòria de subvencions, declarant que no estan afectats per cap de les prohibicions previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i acceptant aquestes bases i l'Ordenança General de Subvencions de l'AMB que s'aplicarà en cas de dubtes. Hi haurà un model a la convocatòria.
 2. El Curriculum Vitae de l'aspirant (o aspirants en cas que el projecte es presenti en equip) de manera que quedi clar que es compleixen les circumstàncies per concórrer a la convocatòria. Ha de fer constar el DNI o NIE, i l'adreça postal mentre estigui treballant en el projecte subvencionat, així com un telèfon de contacte i un correu electrònic.
 3. Projecte de recerca o TFC (màxim 4 pàgines) que inclogui el cronograma previst i el vist i plau del director universitari de la recerca.
 4. Curriculum vitae, màxim una pàgina, del director de la recerca.
 5. Pressupost del projecte seguint la pauta de l'annex 1. En cas que es comptabilitzin les hores de dedicació, cal tenir present que no poden ser més de 25 hores per setmana amb un màxim de 1.000 a un valor orientatiu de 8€/h per a l'estudiant i de 30 hores per al director a un valor de 25 €/h. Caldrà justificar aquesta dedicació al compte justificatiu mitjançant una declaració responsable. També es consideraran despeses justificables les analítiques, desplaçament o d'altres materials necessaris per a la recerca. Sobre el total es podrà afegir un 15 % de despeses generals que no caldrà justificar en concepte de material informàtic, telèfon, biblioteques, etc.

Puja

Resposta de l'Administració

Proposta de resolució provisional i tràmit d'audiència.

L'instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat formularà la proposta de resolució provisional,
degudament motivada, que es notificarà als interessats per correu electrònic en un termini màxim de 15 dies naturals
comptadors des de la data de presentació de candidatures.
Els candidats que ho considerin oportú podran presentar al·legacions en un termini de deu dies naturals.

Proposta de resolució definitiva
Es podrà prescindir del tràmit d'audiència esmentat a l'apartat anterior quan no figurin al procediment ni siguin tinguts en
compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats, tenint en aquest cas la resolució
caràcter de definitiva. En cas contrari, s'examinaran les al·legacions formulades en el tràmit d'audiència i es formularà
proposta de resolució definitiva amb expressió dels sol·licitants proposats i la quantia de l'ajut atorgat i de la puntuació
obtinguda.
La proposta de resolució definitiva, que posa fi a la tramitació administrativa, es comunicarà als beneficiaris per tal que,
en el termini que a la mateixa s'indiqui, manifestin la seva acceptació mitjançant el document de formalització que es
lliurarà a l'efecte.

Puja