Convocatòria 2023 de subvencions a noves activitats econòmiques i projectes en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària (ECSS)

Tornar

Des d'aquesta pàgina podeu sol·licitar la subvenció pel desenvolupament de nous projectes i la creació de noves activitats econòmiques emmarcades en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Desenvolupament socioeconòmic
Subtema:
Activitat econòmica
Responsable AMB:
Agència de Desenvolupament Econòmic

Avís

Aquesta informació és orientativa. Es recomana consultar les bases reguladores. Tramitació electrònica: entre les 00:00 h del 09.06.23 i les 24:00 h del 10.07.23

Informació prèvia

Descripció

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és el d’impulsar i fomentar activitats econòmiques en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària, que siguin innovadores, que generin ocupació de qualitat i contribueixin a la millora de la competitivitat dels agents econòmics del sector.

Els projectes hauran d’estar vinculats com a mínim amb un dels següents àmbits:

 • La cohesió social, activitats destinades a reduir o eradicar les desigualtats socials.
 • La transició verda, activitats econòmiques destinades a reduir o eliminar les causes del canvi climàtic i/o a la degradació ambiental.
 • La digitalització, activitats destinades a facilitar eines i serveis per a la digitalització de l’economia.

La concessió d’aquestes subvencions en règim de concurrència competitiva, s’estableixen en dos àmbits d’aplicació diferenciats:

A) Creació de noves entitats amb activitat econòmica (veure tipologia d’entitats a l’article 7 de les Bases) de l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària o entitats/empreses que transformin una forma jurídica preexistent a cooperativa o societat laboral.

B) Inici de noves línies de negoci per part d’entitats amb activitat econòmica (veure tipologia d’entitats a l’article 7 de les Bases).  

La subvenció serà com a màxim del 80% del cost del projecte, fins a un màxim de 6.000€ per beneficiari.


A qui va dirigit

Podran ser sol·licitants i beneficiàries d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques que compleixin amb els objectius i requisits de les Bases i convocatòria corresponent i siguin:

 • Associacions.
 • Fundacions.
 • Societats cooperatives.
 • Societats laborals.
 • Mutualitats.
 • Empreses d’Inserció.
 • Centres Especials de Treball.
 • Les persones físiques o jurídiques en procés de constitució d’una cooperativa o societat laboral.
 • Les activitats econòmiques que estiguin en procés de transformació de la seva forma jurídica a cooperativa o societat laboral.

La data de constitució d’aquestes entitats per a cada àmbit d’aplicació haurà de ser:

A) Creació de noves entitats amb activitat econòmica o entitats/empreses que transformin una forma jurídica preexistent a cooperativa o societat laboral (d’acord a l’article 7 de les Bases). La data de constitució haurà de ser igual o posterior a l’1 de gener de 2022. 

B) Inici de noves línies de negoci per part d’entitats amb activitat econòmica. La data de constitució de les formes jurídiques (d’acord a l’article 7 de les Bases) que iniciïn una nova línia de negoci, haurà de ser anterior a l’1 de gener de 2022. 

Les subvencions per a l’inici d’una nova línia de negoci hauran de justificar-se amb la contractació de nou personal per al seu desenvolupament. Aquest fet s’acreditarà en el moment de la justificació, proporcionant l’alta a la Seguretat Social del nou personal, sigui del RGSS, RETA o mútua professional.


Terminis

El termini de presentació de les propostes començarà l'endemà de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOPB i es perllongarà durant 30 dies hàbils.


Avisos

 • La sol·licitud de la subvenció suposa l’acceptació específica de les Bases i la convocatòria.
 • Els beneficiaris hauran de tenir la seu social a un dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.
 • El beneficiari haurà d’estar legalment constituït en el moment de la sol·licitud.

Exceptuant:

 • En el cas de persones físiques o jurídiques en procés de constitució, la nova entitat haurà d'estar legalment constituïda abans de la data de la resolució de la convocatòria, i haurà d’informar a l’AMB d’aquest fet.
 • En el cas d'activitats econòmiques en procés de transformació de la seva forma jurídica a cooperativa o societat laboral, la nova entitat haurà d'estar legalment constituïda abans de la data de la resolució de la convocatòria, i haurà d’informar a l’AMB d’aquest fet.
 • Haver iniciat la nova activitat econòmica o la nova línia de negoci a partir de la data establerta a la convocatòria.
 • En el cas de persones físiques o jurídiques en procés de constitució d’una entitat o bé activitats econòmiques en procés de transformació de la seva forma jurídica a cooperativa o societat laboral, caldrà estar donat d'alta a l'Agència Tributària com a activitat econòmica (model 036) abans de la data de la resolució de la convocatòria, i haurà d’informar a l’AMB d’aquest fet.
 • No haver resultat subvencionat en el marc de les dues anteriors convocatòries impulsades per l'AMB.
 • Els beneficiaris hauran de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’AMB, la resta d’administracions públiques i la Seguretat Social.
 • Els beneficiaris hauran d’haver justificat adequadament qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’AMB, excepte en els casos en què encara no hagi transcorregut el termini de justificació.
 • En el cas que hagin sol·licitat la subvenció per a l’inici d’una nova línia de negoci hauran d’acreditar, en el moment de la justificació, l’alta a la Seguretat Social del nou personal contractat per al seu desenvolupament, sigui del RGSS, RETA o mútua professional.

Puja

Tràmits i formularis

En línia

Cal presentar la vostra candidatura de forma electrònica adjuntant la documentació requerida que s’especifica a la convocatòria.

Documentació requerida:

 1. Formulari de sol·licitud: s’especificarà qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa, fent constar el domicili i l’adreça electrònica a efectes de notificacions. Detall de qui ha de ser el beneficiari. Informació bàsica del projecte (plantilla annexada a la convocatòria).
 2. Identificació de qui subscriu la sol·licitud (DNI/NIE).
 3. Documentació acreditativa que valida la seva capacitat de representació, en el cas que el sol·licitant actuï en nom d’una altra persona física o jurídica.
 4. Targeta fiscal d’Hisenda definitiva (NIF).
 5. Model 036 d’alta d’activitat econòmica.
 6. Certificat registral conforme l’entitat està al Registre corresponent.
 7. Declaració responsable signada (plantilla annexada a la convocatòria).
 8. Memòria de l’activitat a subvencionar (plantilla annexada a la convocatòria).
 9. Pressupost detallat per conceptes del cost total de l’activitat i ingressos previstos (plantilla annexada a la convocatòria).
 10. Qüestionari ECSS complimentat.

Si en el moment de la presentació de la sol·licitud no s’ha aportat algun dels documents exigits, es podran presentar fins que finalitzi el període de presentació de sol·licituds.

IMPORTANT! La Declaració de les obligacions de transparència només haurà de ser complimentada per aquelles entitats que resultin beneficiàries i s’entregarà en el moment de l’acceptació de la subvenció.

Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es donarà als sol·licitants un període màxim i improrrogable de (10) deu dies hàbils per a esmenar la documentació requerida. Finalitzat aquest període no s’admetrà cap document i es tindrà al sol·licitant per desistit en la seva sol·licitud, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

Descarregar

Resposta de l'Administració

Termini de resolució per part de l'administració: 3 mesos.

Efectes del silenci administratiu: negatiu, sol·licitud de subvenció desestimada.

Vies de reclamació

Contra l’aprovació definitiva de les presents Bases es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de la publicació de l’anunci de
l’aprovació definitiva de les presents Bases.

Això sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s’estimi adient.

Contra els actes i les resolucions dictats que es produeixin en exercici de la corresponent
convocatòria, que són definitius en via administrativa, els beneficiaris podran interposar
recursos de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció
de la notificació corresponent.

Puja