Constitució de garanties definitives en forma d'avals i assegurances de caució

Tornar
Estat:
En termini
Tema:
Administració AMB
Subtema:
Constitució de garanties definitives
Responsable AMB:
Tresoreria. Servei Financer

Informació prèvia

Descripció

Constitució de garanties definitives que siguin requerides per un procediment administratiu de l'AMB. Aquest tràmit és, només, per a les garanties de tipus avals i assegurances de caució i han de ser aportades per les entitats garants.


A qui va dirigit

A les entitats que actuen de garants.


Terminis

El que estableixi cada procediment.


Requisits

Que hi hagi un requeriment explícit de l'AMB a un interessat perquè constitueixi la garantia. L’interessat s’haurà de posar en contacte amb l’entitat garant perquè aquesta realitzi aquest tràmit a través del portal web de l’AMB.  El document de garantia haurà d’estar signat electrònicament per una persona amb la capacitat legal suficient per signar aquest tipus de documents.

Puja

Tràmits i formularis

En línia

Quan existeixi un requeriment explícit de l'AMB a un interessat perquè constitueixi una garantia, aquest s’haurà de posar en contacte amb l’entitat garant perquè realitzi aquest tràmit, presentant una instància específica al Registre electrònic de l'AMB.

Amb la instància específica s'haurà d'adjuntar:

  • El document de garantia original signat electrònicament amb signatura de representant i que incorpori la validació de poders per l’Assessoria Jurídica de la C.G.D. o l’Advocacia de l’Estat. No s’admetran garanties amb signatura electrònica de persona física.
  •  Si el document de garantia no incorpora la validació de poders per l’Assessoria Jurídica de la C.G.D. o l’Advocacia de l’Estat, caldrà aportar indistintament la validació de poders realitzada per una altra administració o còpia dels poders que acreditin la capacitat del signant per constituir garanties.
     

Resposta de l'Administració

Sentit del silenci administratiu: negatiu, garantia no constituïda.

Puja