Autorització de transport públic de viatgers VT per a serveis interurbans

Tornar

Per al transport públic de viatgers és obligatori disposar de l'autorització de transport públic de viatgers VT, per poder prestar un servei interurbà.

Tema:
Taxi
Subtema:
Vehicles
Responsable AMB:
Aquest tràmit és responsabilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Informació prèvia

Descripció

Amb aquesta autorització s'aconsegueix una targeta de transport que s'ha de renovar o visar cada quatre anys, segons el calendari establert. En el cas que l'autorització caduqui es pot rehabilitar en el termini d'un any, a partir del venciment del termini en el qual corresponia haver fet el visat. També es pot canviar de titular o substituir el vehicle al qual es refereix l'autorització.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

Si la persona sol·licitant no és titular d'una altra autorització de taxi (VT):
 1. Les persones jurídiques han de presentar original i còpia o còpia compulsada dels següents documents:
  • Escriptura de constitució de l'empresa inscrita al registre corresponent.
  • Document que acrediti que es disposa de la llicència municipal o metropolitana de taxi, en vigor.
  • Declaració censal de l'activitat que es duu a terme, corresponent al transport amb taxi.
  • Certificat d'Hisenda que acrediti (no caldrà aquesta documentació si l'interessat autoritza la consulta de dades, directament, per part de l'Administració. Vegeu-ne la nota):
   • Haver presentat la declaració anual de l'IVA i les quatre darreres declaracions trimestrals. Si és una empresa nova, alta de la declaració censal de l'activitat.
   • Haver presentat la declaració anual de l'impost de societats i les tres darreres declaracions que es refereixin als pagaments a compte. En el cas d'empreses noves, cal l'alta de la declaració censal de l'activitat.
   • Aquest document es pot substituir per la documentació que acrediti haver presentat, davant l'Agència Tributària, les declaracions que s'esmenten.
  • Certificat de la Seguretat Social que acrediti (no caldrà aquesta documentació si l'interessat autoritza la consulta de dades, directament, per part de l'Administració. Vegeu-ne la nota):
  • Afiliació i alta a la Seguretat Social.
  • Si és una empresa nova, cal l'alta de l'afiliació. Aquest document es pot substituir per la documentació que acrediti l'afiliació en situació d'alta.
  • Permís de circulació del vehicle.
  • Si el vehicle és d'arrendament, s'ha de presentar el contracte d'arrendament, que ha de contenir la durada de contracte, la identificació de l'empresa que lloga el vehicle i les dades del vehicle.
  • Fitxa tècnica del vehicle amb la ITV en vigor.
  • Darrer rebut de l'assegurança de cada vehicle on es distingeixin clarament les dades següents:
   • Que el rebut correspon a l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria o bé a la de l'assegurança de responsabilitat limitada a 50.000.000 € indistintament.
   • Que l'assegurança es troba en vigor.
   • Titular i matrícula del vehicle.

    Si falta alguna d'aquestes dades en el rebut cal que la persona interessada aporti, a més, el document de la pòlissa on figurin clarament les dades que no estiguin incloses en aquest rebut.
 2. Les persones físiques han de presentar original i còpia o còpia compulsada dels següents documents:
 • DNI, NIE o passaport (no cal aquesta documentació si l'interessat autoritza la consulta de dades, directament, per part de l'Administració).
 • Document que acrediti que es disposa de la llicència municipal o metropolitana de taxi, en vigor.
 • Declaració censal de l'activitat que es duu a terme, corresponent a al transport amb taxi.
 • Certificat d'Hisenda que acrediti:
  • Haver presentat la declaració anual de l'IVA i les quatre darreres declaracions trimestrals. Si és una empresa nova, alta de la declaració censal de l'activitat.
  • Haver presentat la declaració anual de l'IRPF i les quatre darreres declaracions trimestrals. En el cas d'empreses noves, cal l'alta de la declaració censal de l'activitat.
  • Aquest document es pot substituir per la documentació que acrediti haver presentat, davant l'Agència Tributària, les declaracions que s'esmenten.
 • Certificat de la Seguretat Social que acrediti:
  • Afiliació i alta a la Seguretat Social.
  • Si és una empresa nova, cal l'alta de l'afiliació. Aquest document es pot substituir per la documentació que acrediti l'afiliació en situació d'alta.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Si el vehicle és d'arrendament, s'ha de presentar el contracte d'arrendament, que ha de contenir la durada de contracte, la identificació de l'empresa que lloga el vehicle i les dades del vehicle.
 • Fitxa tècnica del vehicle amb la ITV en vigor.
 • Darrer rebut de l'assegurança de cada vehicle on es distingeixen clarament les dades següents:
  • Que el rebut correspon a l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria o bé a la de l'assegurança de responsabilitat limitada a 50.000.000 € indistintament.
  • Que l'assegurança es troba en vigor.
  • Titular i matrícula del vehicle. Si manquen algunes d'aquestes dades en el rebut, cal que la persona interessada aporti a més el document de la pòlissa on figurin clarament les dades que no estiguin incloses en l'esmentat rebut.
Si la persona sol·licitant sí que és titular d'una altra autorització de taxi (VT), tant si és una persona física com jurídica, ha de presentar original i còpia o còpia compulsada de:
 • Document que acrediti que es disposa de la llicència municipal o metropolitana de taxi, en vigor.
 • Permís de circulació de cada vehicle
 • Si el vehicle és d'arrendament, s'ha de presentar el contracte d'arrendament, que ha de contenir la durada de contracte, la identificació de l'empresa que lloga el vehicle i les dades del vehicle.
 • Fitxa tècnica del vehicle amb la ITV en vigor.
 • Darrer rebut de l'assegurança de cada vehicle on es distingeixin clarament les dades següents:
  • Que el rebut correspon a l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria o bé a la de l'assegurança de responsabilitat limitada a 50.000.000 € indistintament.
  • Que l'assegurança es troba en vigor.
  • Titular i matrícula del vehicle.

   Si manquen algunes d'aquestes dades en el rebut cal que la persona interessada aporti, a més, el document de la pòlissa on figurin clarament les dades que no estiguin incloses en l'esmentat rebut.


A qui va dirigit

A les persones físiques o jurídiques que vulguin exercir l'activitat de transport públic de viatgers per carretera en servei de taxi interurbà.


Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment (resta condicionat a l'antiguitat del vehicle).


Requisits

 1. Ser persona física o jurídica.
 2. Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la Unió Europea o d'un estat que tingui subscrit un conveni o tractat amb Espanya, mitjançant el qual no sigui exigible aquest requisit.
 3. Tenir la llicència municipal de taxi.
 4. Complir les obligacions fiscals.
 5. Complir les obligacions laborals i socials.
 6. Tenir un vehicle en propietat o bé en usdefruit, lísing o arrendament.
 7. El vehicle no pot tenir més de dos anys des de la primera matriculació.
 8. Tenir coberta la responsabilitat civil de manera il·limitada.
 9. L'empresa no ha de tenir sancions pendents de pagament, a la legislació de transport, que s'hagin imposat per una resolució que posi fi a la via administrativa.


Avisos

En el supòsit que s'haguessin produït canvis de titular, substitució del vehicle o modificació de les seves característiques, caldrà aportar, necessàriament, l'autorització de l'Institut Metropolità del Taxi (Àrea Metropolitana de Barcelona) o ajuntament respectiu (fora de la Àrea Metropolitana de Barcelona), entre la documentació, en qualsevol dels casos

Puja

Taxes

 27,15 €  per cada autorització.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

La sol·licitud es pot presentar als Serveis Territorials de Transport de la Generalitat de Catalunya.
Les autoritzacions es tramiten sempre a la província on consta el domicili fiscal del sol·licitant.

Pot tramitar l'autorització el titular o qualsevol persona degudament acreditada mitjançant una autorització escrita i una fotocòpia del DNI del titular.

Fer el pagament

Presencialment

Amb la carta de pagament que es genera en el moment de sol·licitar l'autorització.
El pagament es pot realitzar:

 • A qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" o Caixa Catalunya.
 • A la seu dels Serveis Territorials de Transports mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

Per Internet
Mitjançant el servei de pagament d'impostos, rebuts, matrícules i multes de "la Caixa"

Puja

Resposta de l'Administració

Un cop s'ha presentat la sol·licitud i la documentació necessària, l'òrgan competent en temes de transport tramitarà l'autorització i concedirà una targeta de transport que s'ha de portar al vehicle.
La persona interessada i titular de l'autorització ha d'anar a buscar aquesta targeta a la seu de Servei Territorial de Ports i Transports corresponent. Si aquesta persona titular no pot recollir personalment la targeta, pot autoritzar una altra persona per retirar el document. Cal que aquesta segona persona estigui degudament acreditada i que aporti la documentació següent:

 1. Autorització per retirar documents, degudament complimentada.
 2. Còpia del DNI o passaport de la persona titular de l'autorització de transport.
 3. Còpia del DNI o passaport de la persona autoritzada per recollir la targeta de transport.
 4. En el cas que la persona que reculli l'autorització ho faci en nom d'una persona jurídica, també ha de presentar una còpia dels poders que indiquen que actua com a representant.

Puja

Prova: $provaURL