Autorització d'abocament d'aigües residuals a la xarxa pública de sanejament per a les activitats de l'annex III o activitats no classificades segons la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Tornar
Estat:
En termini
Tema:
Medi ambient
Subtema:
Activitat econòmica: vector aigua
Sub-Subtema:
Autoritzacions d'abocament a la xarxa de sanejament
Responsable AMB:
Direcció de Serveis Ambientals

Informació prèvia

Descripció

L'Àrea Metropolitana de Barcelona, en endavant AMB, és l'administració competent per a emetre l'autorització d'abocament de les activitats previstes a l'annex III, així com de les activitats no classificades en la llei 20/2009, però que resten obligades a obtenir l'autorització conforme l'article 22 del RMAAR.


A qui va dirigit

Als titulars de les activitats previstes a l'annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, així com de les activitats no classificades per aquesta Llei, que aboquin les aigües residuals a la xarxa pública de sanejament (mitjançant connexió a xarxa o vehicles cisterna) i que tenen obligació d'obtenir autorització d'abocament segons el Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR) vigent.

D'altra banda, la declaració responsable va dirigida a totes les activitats (usuaris no domèstics) que aboquin a la xarxa de clavegueram exclusivament aigües residuals sanitàries.


Terminis

Els titulars de les activitats han de sol·licitar l'autorització d'abocament previ a l'inici de l'activitat així com successivament quan finalitzi la vigència del permís d'abocament atorgat.

En cas que l'activitat desitgi renovar el permís d'abocament haurà de sol·licitar-lo abans de la data de finalització de l'autorització vigent. En cas que es sol·liciti posteriorment, aquesta es tramitarà com una nova sol·licitud.

En cas que l'activitat, amb autorització vigent, es trobi en els supòsits dels articles 33 o 33 bis haurà de sol·licitar la revisió seguint el procediment esmentat en els mateixos articles.


Requisits

Per sol·licitar l'autorització d'abocament d'aigües residuals caldrà presentar el formulari corresponent al tràmit, degudament emplenat, seguint el procediment que es troba a l'apartat de tràmit. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de tota la documentació esmentada a l'article 32.1 del RMAAR i especificada al formulari. Adjunt a tota la documentació requerida, caldrà annexar el justificant de pagament de la taxa.


Avisos

Vigència:
Les determinacions i condicions establertes en relació a l'abocament d'aigües residuals tindran un a vigència màxima de cinc anys, renovables automàticament en cas que no hi hagin modificacions substancials d'acord amb l'article 33 d'aquest Reglament. 

Puja

Taxes

La sol·licitud d'autorització d'abocament d'aigües residuals a la xarxa pública de sanejament està subjecta al pagament de la corresponent taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Autorització d'abocament a la xarxa pública de sanejament:

  • Atorgament o revisió: 272,04€.
  • Renovacions: 136,02€
Procediment simplificat (aigües residuals sanitàries)
  • Emissió: 228,54€
  • Renovació: 112,49€
 Com es paga?

El pagament de la taxa s'haurà de realitzar a qualsevol de les entitats bancàries especificades al formulari d'autoliquidació, així com a través de la seva pàgina web, mitjançant la carta de pagament. Aquesta es generarà automàticament al complimentar el formulari d'autoliquidació que es troba a l'inici d'aquesta pàgina, junt amb el formulari de la sol·licitud.

El pagament també es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Puja

En línia

De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

El titular de l'activitat haurà de presentar una instància, amb la sol·licitud i tota la documentació necessària:

Sol·licitud d'autorització

Aquesta documentació s'ha de presentar al Registre electrònic de l'AMB a través de la Instància genèrica

Resposta de l'Administració

L'AMB ha de dictar resolució expressa sobre les sol·licituds d'autorització d'abocament en el termini màxim de sis mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el Registre d'Entrada de l'AMB, d'acord amb el que estableix l'article 34 del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals.

Si per a la resolució de l'expedient s'ha de requerir a l'interessat l'esmena de deficiències i l'aportació de documentació o qualsevol altre element de judici necessari, el termini restarà en suspens pel temps comprès entre la notificació del requeriment i el seu compliment efectiu per part del destinatari.

Puja

Prova: $provaURL