ApropAMB

Tornar

Pla metropolità de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis

Estat:
En termini
Tema:
Desenvolupament socioeconòmic
Subtema:
Activitat econòmica
Responsable AMB:
Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Informació prèvia

Descripció

La COVID-19 ha impactat fortament en la vida social i econòmica de l'àrea metropolitana de Barcelona i dels seus ciutadans. L'AMB vol donar el màxim suport a les iniciatives municipals per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la pandèmia i, per fer front a la situació, està elaborant un seguit de mesures en relació amb l'exercici de les seves competències, compreses en l'article 14 de la Llei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Una d'aquestes mesures és el Pla metropolità de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB), que s'estructura en 3 programes i 8 línies de treball i que té una dotació econòmica total de 16,6 M€.

ESTRUCTURA DEL PLA

El pla s'estructura en tres programes específics, cadascun dels quals es desplega en diferents línies de treball:

 1. Xarxa de reforç de les polítiques socials:
  1. Acompanya.
  2. Ecotransforma't.
 2. Reforç educatiu, digital i inclusiu:
  1. Educar i gaudir inclusivament de manera segura.
  2. Connectabit.
  3. Labora jove.
 3. Suport a les xarxes d'activitat econòmica del municipi:
  1. Compra de proximitat, segura i saludable.
  2. Emprèn i innova en femení.
  3. Suport al teixit econòmic local i a l'economia verda, social i solidària.
ASSIGNACIÓ PRESUPOSTÀRIA

El Pla ApropAMB està dotat amb un total de 16.600.000 € i prioritza el suport econòmic a les iniciatives municipals presentades
en el marc dels seus tres programes. Prèviament al càlcul de les assignacions variables, es garanteix un import fix de 30.000 € per a cada ajuntament. (Comprovar la part variable de les assignacions per municipi a la documentació adjunta).

PROGRAMES DEL PLA ApropAMB

Xarxa de reforç de les polítiques socials
 • Acompanya:
  • Projectes de xarxes de suport social per crear i gestionar circuits de captació i distribució alimentària i de productes sanitaris per a persones de perfils vulnerables, amb mesures i dispositius de prevenció, protecció i seguretat sanitària per al personal i els locals i espais, tant públics com de les entitats socials que participen en aquestes tasques.
  • Projectes de suport professional i voluntari per a la cura de persones dependents i amb discapacitats, tant en domicilis com en llocs de trobada (entitats socials, associacions locals, centres de dia i casals de gent gran, centres cívics...).
  • Projectes de reforç dels serveis associats a polítiques socials del municipi, amb la incorporació temporal de personal o amb la contractació de suport extern.
 • Ecotransforma't:
  • Projectes per reduir i millorar l'eficiència en el consum d'energia elèctrica, aigua i gas, reduir els residus domèstics, implantar serveis de teleassistència, telefonia mòbil i accés a internet, per millorar la seguretat i protecció de la salut en entorns familiars i habitatges de perfils vulnerables. Els objectius s'aconseguiran amb accions divulgatives, assistència tècnica, formació, visites domiciliàries de diagnòstic i ajuts econòmics per a l'adquisició d'estris i mecanismes de control, de protecció de la salut de reducció i d'optimització de consum i per a despeses de comunicació.
Reforç educatiu, digital i inclusiu
 • Educar i gaudir inclusivament de manera segura:
  • Beques i ajuts per a la inscripció i l'assistència a activitats de lleure, culturals, esport i extraescolars, o per a materials i equipament personal per dur-les a terme.
  • Campanya de difusió i suport al lleure infantil i juvenil (entitats de lleure, AMPA, entitats juvenils i socials, entitats culturals i entitats i clubs esportius) i per a l'organització i el desenvolupament d'activitats de lleure, esport i extraescolars, de manera segura i amb les mesures de protecció sanitària adequades.
  • Projectes per incorporar mesures de prevenció i protecció de la salut, arran de la COVID-19, en escoles bressol, entitats socioeducatives de lleure infantil i juvenil, entitats culturals, espais públics tancats per a gent gran i llocs similars.
 • Connectabit:
  • Projectes d'informació i lluita contra la bretxa digital, que colpeix especialment les persones de perfils vulnerables (es prioritzaran els que es desenvolupin en col·laboració amb entitats socials i centres educatius locals), així com projectes que facilitin l'accés a maquinari i programari i també suport tècnic i econòmic al teixit associatiu del municipi per a temes de relacionats amb la digitalització i per a la prestació dels serveis municipals específics del projecte.
  • Projectes per desenvolupar i implantar, a escala municipal i en espais i equipaments públics, mesures i dispositius tecnològics que facilitin el control de la distància entre persones i models municipals de gestió i tramitació electrònica.
 • Labora jove:
  • Projectes per a l'orientació i la inclusió en el mercat de treball dirigits a joves fora del sistema escolar, mitjançant dispositius i accions d'orientació, formació i treball pràctic.
  • Projectes de suport tècnic i econòmic a l'estabilitat i el manteniment de llocs de treball i/o noves contractacions de gent jove, amb un màxim de 5.000 € per organització o empresa, en el conjunt del teixit productiu i social del territori, sempre que no s'hagin produït acomiadaments de personal de la mateixa organització o empresa, a partir del 14 de març de 2020.
  • Projectes per adaptar els llocs de treball als requeriments i les mesures de prevenció i protecció sanitària en empreses d'inserció, centres especials d'ocupació del territori i altres iniciatives socials en el món del treball i la inclusió social.
Suport a les xarxes d'activitat econòmica del municipi
 • Compra de proximitat, segura i saludable:
  • Campanyes de promoció de la compra i el consum de proximitat.
  • Projectes d'ajuts per a la modernització, l'adaptació digital i la protecció sanitària del petit comerç, els serveis de proximitat, la restauració, el turisme i tots els projectes vinculats al consum directe de la ciutadania al municipi.
  • Campanyes de divulgació, projectes de suport tècnic i tecnològic, formació, adquisició de dispositius i mecanismes de protecció sanitària, estalvi energètic i reducció de residus, maquinari i programari per als productors i petits transformadors d'alimentació de proximitat, per a la distribució local i la creació i articulació de nous canals de venda.
  • Despeses de lloguer de local industrial o comercial, espai de coworking privat o oficina ubicats al municipi, amb un màxim del 50 % de la subvenció i durant un màxim de 6 mesos.
 • Emprèn i innova en femení:
  • Projectes d'impuls i ajuts a l'emprenedoria i el talent femení, amb un màxim de 5.000 € per organització o empresa, per al manteniment de llocs de treball i/o nova contractació, sempre que no s'hagin produït acomiadaments de personal de la mateixa organització o empresa, a partir del 14 de març de 2020, i per a projectes existents d'emprenedoria o de treball autònom i del teixit social relacionats amb la innovació social, la transició i el desenvolupament tecnològic i digital, els ODS, la internacionalització i la sostenibilitat mediambiental.
  • Projectes per generar noves oportunitats de cooperació en xarxa per a l'ocupació, la capacitació i l'adaptació professional de les dones, mitjançant la formació, l'acompanyament personalitzat i el coneixement d'altres experiències.
  • Despeses de lloguer de local industrial o comercial, espai de coworking privat o oficina ubicats al municipi, amb un màxim del 50 % de la subvenció i durant un màxim de 6 mesos.
 • Suport al teixit econòmic local i a l'economia verda, social i solidària:
  • Projectes d'ajuts per al manteniment de llocs de treball i/o nova contractació en microempreses, pimes, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària o d'economia verda, amb un màxim de 5.000 € per organització o empresa, sempre que no s'hagin produït acomiadaments de personal de la mateixa organització o empresa, a partir del 14 de març de 2020.
  • Projectes d'ajuts i suport tècnic per al teixit productiu empresarial i social, amb un pla específic per a la intercooperació, l'adaptació productiva i la reactivació empresarial per a la millora de l'eficiència energètica, del consum de l'aigua i de la gestió dels residus, per a la descarbonització de l'activitat empresarial i la lluita contra el canvi climàtic i per a l'adaptació digital i el teletreball, la prevenció de riscos i la protecció sanitària i per a la cohesió social.
  • Despeses de lloguer de local industrial o comercial, espai de coworking privat o oficina ubicats al municipi, amb un màxim del 50 % de la subvenció i durant un màxim de 6 mesos.


A qui va dirigit

La convocatòria s'adreça exclusivament als ajuntaments metropolitans inclosos en el quadre d'assignacions econòmiques municipals i per l'import màxim que s'hi determina.

Les aportacions atorgades per l'AMB dins d'aquest Pla són compatibles amb altres ajudes rebudes per a la mateixa finalitat (exceptuant-hi les despeses de recursos humans propis), sempre que la suma de les aportacions no superi el 100 % del cost total del projecte. L'obtenció d'aquests recursos s'ha de comunicar a l'AMB.

Referents tècnics de cadascú dels projectes del Pla Aprop AMB
1.a. Acompanya Albert Consola
1.b. Ecotransforma't Maria Pérez
2.a. Educar i gaudir inclusivament de manera segura Albert Consola
2.b. Connectabit Pedro Martín
2.c. Labora jove Pedro Martín
3.a. Compra de proximitat, segura i saludable Victor Álvarez  Sara Angrill José Luís Haro
3.b. Emprén i innova en femení Gemma Morelló
3.c. Suport al teixit econòmic local i a l'economia verda, social i solidària José Luís Haro

Més informació:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic
93 566 91 40
desenvsocioeconomic@amb.cat


Terminis

El Pla s'articula en una convocatòria oberta destinada a l'execució dels projectes d'iniciativa municipal aprovats que s'emmarquin en les bases reguladores. La convocatòria s'inicia amb l'aprovació del Consell Metropolità i la data màxima d'execució dels projectes és el 31 de desembre del 2022.

Un cop rebuda la proposta de projecte, prèviament validada per l'equip tècnic de l'AMB, la Gerència de l'AMB la resoldrà, mitjançant un decret, en el termini màxim d'un mes. La convocatòria ha de quedar completament executada (incloent-hi les resolucions de justificacions) tres mesos després de la data màxima de finalització dels projectes. L'AMB pot valorar modificacions en el calendari dels projectes presentats sempre que estiguin motivades i que s'emmarquin dins de la data màxima de finalització de la convocatòria.

Ara bé, tenint en compte les característiques del Pla, es reconeixen les despeses associades a l'execució dels projectes des del 14 de març del 2020.


Requisits

Els projectes que proposin els ajuntaments metropolitans s'han de presentar mitjançant registre electrònic seguint el models proposats per l'AMB. Igualment, són obligacions dels ajuntaments beneficiaris:

 1. Complir l'objectiu, executar el projecte o dur a terme l'activitat que fonamenti la concessió de l'aportació i acreditar- ho davant de l'AMB segons el present marc normatiu.
 2. Sotmetre's a les actuacions de seguiment i comprovació que dictamini l'AMB sobre les activitats, incloent-hi les de naturalesa econòmica i financera.
 3. Justificar a l'AMB l'aplicació de les aportacions mitjançant la certificació formal de les despeses realitzades, sense perjudici d'altres mitjans de comprovació. A aquest efecte s'han de conservar, en un expedient individualitzat, tots els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, durant un mínim de 5 anys des de la finalització del projecte, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
 4. Proposar qualsevol canvi, preferentment de manera prèvia, a través de registre electrònic, que ha de ser autoritzat per l'AMB i aprovat per l'òrgan competent.
 5. Informar d'incidències relatives a les actuacions al més aviat possible per poder cercar vies de solució per evitar afectacions a la justificació final del projecte.
 6. Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació, renúncia o compliment parcial del projecte.
 7. Fer constar la col·laboració de l'AMB en les activitats, les presentacions públiques o els materials escrits que estiguin vinculats al projecte, de manera que quedin prou a la vista en accions de cara al públic, i incloure, al peu de signatura dels correus electrònics corporatius de les persones contractades en el marc del projecte metropolità, el logotip de l'AMB i la frase: "Aquest projecte es porta a terme amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Pla ApropAMB" (annex B).
 8. Fer constar, en totes les accions de difusió i publicitat de les actuacions dels projectes: "Amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Pla ApropAMB", amb el logotip de l'AMB situat a sota. Les instruccions respecte a la imatge institucional de l'AMB es poden consultar i descarregar.
 9. Presentar a l'AMB qualsevol document o informe que es requereixi mitjançant el sistema establert, en el termini màxim de 10 dies hàbils, en compliment de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 10. En el cas de projectes de cooperació intermunicipal que agrupin diversos ajuntaments, identificar en la proposta l'entitat gestora. Així mateix, poden realitzar aquesta funció per designació expressa dels ajuntaments promotors del projecte, els consells comarcals o altres entitats públiques
  vinculades si així s'acorda.
 11. Designar, si escau, l'entitat gestora del projecte per a les gestions de recopilació i presentació de la documentació de tots els participants en el projecte.
 12. Fer constar, als contractes de treball per a qualsevol de les línies del Programa, la referència: "Amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Pla ApropAMB".
 13. Respondre el qüestionari d'avaluació del Pla que se'ls faràarribar al final de la convocatòria a fi de poder tancar el procés de justificació i fer el pagament final.


Avisos

L'AMB farà el pagament de les dotacions econòmiques aprovades mitjançant el procediment de bestreta i d'acord amb els percentatges següents: el 70 % de l'import en el moment de l'aprovació de la dotació, el 20 % a la meitat del desenvolupament del projecte, i el 10 % restant en validar i entrar per registre electrònic la justificació final del projecte.

L'incompliment de les obligacions dels ajuntaments metropolitans beneficiaris durant l'execució o en la justificació dels projectes comportarà una aturada temporal dels pagaments o de la bestreta final, respectivament, fins que es normalitzi la situació del projecte.

Requisits i condicions dels projectes

Els projectes han de recollir les iniciatives municipals que siguin competència d'entitats locals i que es puguin dur a terme fins al 30 de juny del 2022, el termini màxim d'execució de la totalitat de les accions previstes.

Pel que fa específicament als contractes de treball que es formalitzin com a nous i que estiguin vinculats a l'execució del projecte, s'estableix una durada mínima de sis mesos i màxima fins al 30 de juny del 2022, amb un mínim del 75 % de la jornada laboral ordinària, exceptuant casos extraordinaris de substitucions temporals o per necessitat de projecte.

En els projectes que prevegin la contractació de persones, el procés de selecció i contractació és responsabilitat de cada ajuntament, que l'ha de gestionar directament, d'acord amb la normativa i el marc legal aplicables a les entitats locals i d'acord amb aquestes bases.

Els ajuntaments sol·licitants han d'executar els projectes preferentment en règim de gestió directa, sens perjudici de la possibilitat de proposar l'adjudicació de l'execució a una entitat o empresa pròpia, participada o vinculada a l'ajuntament, als consells comarcals de l'àmbit de l'ajuntament o a altres consorcis públics en l'àmbit metropolità. També es podrà arribar a acords, segons la normativa de subvencions o de contractació pública, si escau, per a la coproducció i gestió total o parcial per part d'entitats especialitzades o referents, d'àmbit local o metropolità, relacionades amb el tema en qüestió. En aquest cas, si es tracta d'una altra entitat pública, cal que l'ajuntament sol·licitant ho proposi en la presentació de la proposta, o en el
cas de terceres organitzacions de l'àmbit privat, que hi expliciti la voluntat de coparticipació.

Formació

Els ajuntaments beneficiaris de les assignacions econòmiques han de facilitar a les persones que contractin, directament o a través d'una entitat pública delegada en les línies que ho permetin, la formació bàsica següent, presencial o virtual:

 • Acollida i relacions laborals, durada mínima de 4 hores.
 • Formació en igualtat de gènere, durada mínima de 2 hores.
 • Prevenció de riscos laborals propis de l'ofici, que inclogui nocions de primers auxilis, durada mínima de 4 hores. En les actuacions relacionades amb el sector de la construcció cal garantir el nombre d'hores formatives necessàries per a l'obtenció o renovació de la targeta professional de la construcció (TPC). Cal acreditar l'obtenció de la TPC en la justificació dels projectes.
Cal impartir aquestes formacions durant el primer mes de contractació, prioritàriament en horari laboral o d'activitat, i han de computar com a hores efectives de treball.


Normativa

Bases, informació sobre les assignacions, dotacions, despeses finançables i administració del Pla:

Bases generals del programa ApropAMB

Puja

Tràmits i formularis

En línia
Descarregar
Emplenar

De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

La sol·licitud s'ha de presentar al Registre electrònic de l'AMB a través de la instància genèrica degudament emplenada, durant el termini de presentació establert.

Instància genèrica

Tota la documentació dels projectes finançats s'ha de presentar per registre electrònic, en un termini màxim de tres mesos des de la finalització del projecte, prèviament revisada i validada per l'equip tècnic de l'AMB. Tanmateix, l'ajuntament o entitat gestora pot sol·licitar, de manera motivada, una ampliació del termini de presentació de la justificació, com a màxim d'un mes, i sempre abans de la finalització del project.

Referents tècnics de cadascú dels projectes del Pla Aprop AMB
1.a. Acompanya Albert Consola
1.b. Ecotransforma't Maria Pérez
2.a. Educar i gaudir inclusivament de manera segura Albert Consola
2.b. Connectabit Albert Consola Pedro Martín
2.c. Labora jove Pedro Martín
3.a. Compra de proximitat, segura i saludable Victor Álvarez  Sara Angrill José Luís Haro
3.b. Emprén i innova en femení Gemma Morelló
3.c. Suport al teixit econòmic local i a l'economia verda, social i solidària José Luís Haro Josep Lluís Martínez

Més informació:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic
93 566 91 40
desenvsocioeconomic@amb.cat

Bases generals del programa ApropAMB

Resposta de l'Administració

Seguiment, avaluació i control

L'AMB decideix quines accions i intervencions de seguiment, control i avaluació aplica en cada projecte. Aquestes intervencions es fan mitjançant els serveis tècnics propis i en dos sentits: d'una banda, intervencions vinculades al control tècnic operatiu de l'execució del projecte, la seva gestió i els resultats obtinguts, i de l'altra, intervencions de control econòmic i jurídic.

Quan així es determini, l'equip tècnic de l'AMB farà visites de seguiment de l'execució dels diferents projectes i supervisarà les diferents accions dutes a terme en el marc dels projectes concrets. A partir de la informació obtinguda en cada visita, l'AMB elaborarà un informe. L'ajuntament corresponent haurà de donar-hi el vistiplau i retornar-lo en el termini de 10 dies hàbils. Així mateix, haurà d'esmenar i corregir, si escau, les situacions detectades que puguin influir negativament en el desenvolupament del projecte, en el termini d'un mes.

L'AMB també donarà suport tècnic als projectes durant tot el procés, sens perjudici de les tasques de seguiment, avaluació i control que li corresponen.

Justificació del projecte i de l'aplicació de les assignacions econòmiques

A l'efecte de justificar el projecte i l'aplicació de les assignacions, així com la consecució dels objectius previstos, els ajuntaments metropolitans han de presentar una justificació tècnica, mitjançant una memòria explicativa (annex C) i econòmica (annex D). Tota la documentació dels projectes finançats s'ha de presentar per registre electrònic, en un termini màxim de tres mesos des de la finalització del projecte, prèviament revisada i validada per l'equip tècnic de l'AMB. Tanmateix, l'ajuntament o entitat gestora pot sol·licitar, de manera motivada, una ampliació del termini de presentació de la justificació, com a màxim d'un mes, i sempre abans de la finalització del projecte.

En la memòria econòmica, les despeses s'han de justificar mitjançant un document acreditatiu emès pel departament d'intervenció de fons de cada ajuntament, que ha d'anar acompanyat d'una llista detallada dels costos del projecte.

Els documents justificatius de les despeses aplicades a la dotació econòmica rebuda han de romandre a les dependències municipals, a disposició de l'AMB, durant un període mínim de cinc anys des del tancament del projecte. Aquests documents fan referència a factures, nòmines, proves de pagaments i altres documents de valor probatori en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.

Les dates d'emissió de les factures, nòmines, convenis i altres documents de valor probatori han de correspondre al període de durada del projecte aprovat. Els documents probatoris han d'estar datats dins del període acordat, i fins al 14 de març de 2020 com a data màxima retroactiva. En el cas de despeses acreditades
amb dates posteriors a la finalització del projecte, s'hauran de justificar adequadament davant de l'AMB, que valorarà si les inclou al conjunt de la justificació de la despesa o no.

Les despeses han d'estar pagades i comptabilitzades abans de justificar-les i dins el termini d'execució aprovat, exceptuant els casos descrits en el paràgraf anterior. En cap cas s'acceptaran justificacions de pagament en metàl·lic. En els projectes de cooperació intermunicipal, a més de complir els requeriments individuals de justificació segons la justificació del projecte d'aquestes bases, l'entitat designada com a entitat gestora ha d'agregar el conjunt d'informacions de tots els participants per tal de confeccionar una sola memòria tècnica, acompanyada dels annexos de cadascun, i en el cas de la justificació econòmica, ha de presentar un full de càlcul amb el desglossament de les despeses finals de tot el projecte, el resum agregat de tot el pressupost, les documentacions específiques i els certificats
concrets de cadascun dels municipis participants.

Revocacions i reintegraments

En cas d'incomplir els requisits o les finalitats dels projectes municipals, si no es corregeixen en temps i forma els dèficits o les mancances detectades en les accions de seguiment notificades o si la justificació de les accions i les despeses efectuades en el termini establert és insuficient, l'AMB podrà tramitar la revocació total o parcial corresponent de la dotació econòmica atorgada.

Si les accions de formació aprovades per al projecte no es justifiquen correctament (control d'assistència), es reduirà fins a un 10 % l'import finançable sota el criteri de proporcionalitat de les hores justificades.

En els casos en què els ajuntaments es vegin obligats a efectuar un reintegrament a favor de l'AMB ( ja sigui per revocació o per les diferències entre la despesa finançable aprovada i la que s'ha acreditat efectivament), caldrà fer-lo efectiu en el termini d'un mes i amb els interessos legals que pertoquin.

Si no s'acompleixen el conjunt de les obligacions formals i la resta d'aspectes relacionats amb l'execució i la justificació del projecte, es podrà retenir l'import no justificat corresponent al pagament final del projecte.

Puja

Prova: $provaURL