Títol III

Ordenació del territori, urbanisme i habitatge

Article 37

Aplicació de la legislació urbanística i de la Carta municipal de Barcelona en els aspectes no regulats
  1. La competència urbanística de l'Administració de la Generalitat i dels ajuntaments de l'àmbit territorial metropolità comprèn les facultats que la legislació urbanística i, en el cas de Barcelona, la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, els atribueix i que no han estat expressament atribuïdes per aquesta llei a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  2. La modificació de qualsevol dels elements d'una figura del planejament urbanístic és subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions establertes per aquesta llei i la normativa urbanística.
  3. Les modificacions dels sistemes urbanístics d'espais lliures, zones verdes o equipaments esportius es regulen amb l'article 95 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, amb la particularitat que la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les funcions atribuïdes a la Comissió Territorial d'Urbanisme en el tràmit de l'article 95.2 de la llei esmentada.
  4. En els altres aspectes no regulats per aquesta llei regeixen la legislació urbanística i, a Barcelona, la Llei 22/1998.