Títol III

Ordenació del territori, urbanisme i habitatge

Article 36

Altres competències urbanístiques i en matèria d'habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

L'Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les funcions urbanístiques següents:
  1. L'elaboració de l'informe preceptiu per a l'autorització d'usos provisionals del sòl i obres de caràcter provisional, d'acord amb el que estableix la legislació urbanística.
  2. La subrogació, a instància dels particulars, en la tramitació dels estatuts i les bases d'actuació, en cas d'incompliment per part dels ajuntaments dels terminis establerts per la legislació urbanística, un cop requerida l'adopció de l'acord corresponent en el termini d'un mes.
  3. La cooperació i l'assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis en matèria de planificació territorial i urbanística, de programes d'actuació, de tota classe de projectes i obres, i de disciplina urbanística.
  4. L'exercici, per delegació dels municipis, de les competències en matèria de política de sòl i habitatge establertes per la legislació urbanística.
  5. La gestió de sòl, d'obres d'urbanització, d'habitatge assequible, d'usos industrials i terciaris, d'equipaments i d'obres locals encomanades pels municipis i incloses en els plans i els programes d'actuació corresponents.
  6. L'exercici, per delegació dels municipis, de les funcions de protecció de la legalitat i la disciplina urbanística, sens perjudici del que estableix l'article 35 en cas d'inactivitat dels ajuntaments.
  7. L'exercici de la potestat sancionadora derivada de les competències urbanístiques atribuïdes per aquesta llei.
  8. L'exercici de les competències en matèria d'habitatge que li reconeixen les lleis i les que li són delegades per conveni o per via consorcial.