Títol III

Ordenació del territori, urbanisme i habitatge

Article 29

Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
  1. La Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona és un òrgan urbanístic del departament de l'Administració de la Generalitat competent en la matèria.
  2. La presidència de la Comissió d'Urbanisme correspon a la persona titular del departament de l'Administració de la Generalitat competent en la matèria, o a la persona en qui es delegui o que la substitueixi.
  3. La vicepresidència de la Comissió d'Urbanisme correspon al president o presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que, amb caràcter general, pot delegar aquest càrrec en el vicepresident executiu o vicepresidenta executiva o en un altre conseller o consellera metropolitans.
  4. La Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a més del president o presidenta, és integrada pels vocals, designats de la manera següent:
    1. Deu per la persona titular del departament de l'Administració de la Generalitat competent en la matèria, cinc dels quals han d'ésser vocals en representació d'aquest departament i cinc en representació d'altres departaments de la Generalitat.
    2. Deu pel president o presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, cinc dels quals han d'ésser designats a proposta de l'alcalde o alcaldessa de Barcelona. Entre aquests deu vocals s'hi inclou el vicepresident o la vicepresidenta.
  5. A les sessions de la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona hi pot assistir un representant o una representant de l'Administració de l'Estat, amb veu i sense vot.
  6. La composició i el règim de funcionament de la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona es determinen per decret del Govern.