Títol III

Ordenació del territori, urbanisme i habitatge

Article 28

Programes d'actuació urbanística municipal
 1. Els municipis metropolitans poden formular els programes d'actuació urbanística municipal propis.
 2. Els programes d'actuació urbanística municipal són l'expressió de les polítiques municipals de sòl i habitatge, així com de sòl per a usos industrials i activitats productives.
 3. El contingut i el règim jurídic dels programes d'actuació urbanística municipal són els establerts pels articles 60 i concordants del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, i, en aquest sentit:
  1. Han d'acreditar que són coherents amb els plans territorials, amb el Pla director urbanístic metropolità i amb altres plans directors.
  2. Determinen quina iniciativa pública o privada és preferent per promoure el planejament derivat.
  3. Poden establir reserves per a la iniciativa pública al llarg d'un termini concret que no ha de superar els sis anys.
  4. Poden establir totes o alguna de les figures de planejament urbanístic derivat a què fa referència el Pla d'ordenació urbanística metropolità.
  5. Poden delimitar el sòl urbanitzable no delimitat i modificar els sectors delimitats prèviament, fins i tot per atribuir-los la condició de sòl urbanitzable no delimitat. En tots aquests casos han de contenir les determinacions pròpies dels plans d'ordenació urbanística municipal i la documentació pertinent.
  6. Poden completar la determinació dels criteris objectius que han de permetre decidir la conveniència o la necessitat de la delimitació i la transformació urbanística del sòl urbanitzable no delimitat.
  7. Poden incloure sistemes urbanístics generals en els sectors de sòl urbanitzable i en els subjectes a plans de millora urbana, i també en els polígons d'actuació urbanística en sòl urbà.
  8. Poden acordar operacions de millora urbana i actuacions sotmeses a un pla especial urbanístic i també poden delimitar polígons d'actuació urbanística no definits.
  9. Poden concretar i distribuir les reserves de sòl per a habitatge de protecció pública determinades pel Pla d'ordenació urbanística metropolità.
  10. Han d'establir terminis per executar les obres d'urbanització i poden fixar terminis per edificar els solars; delimitar àrees per exercir els drets de tanteig i retracte i per aplicar programes de rehabilitació d'edificis; definir sectors d'urbanització prioritària; incloure les reserves de terrenys per constituir o ampliar els patrimonis públics de sòl i habitatge, i establir les mesures pertinents per a la culminació urbanística adequada de les urbanitzacions existents.
 4. Diversos ajuntaments de l'àmbit metropolità poden acordar de formular programes d'actuació urbanística plurimunicipals, si no tenen programes d'actuació urbanística municipal propis o, en substitució dels que hi hagi, amb el mateix contingut i la mateixa documentació que regula la legislació urbanística per als programes d'actuació urbanística municipals.
 5. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional dels programes d'actuació urbanística municipals corresponen als ajuntaments, mentre que l'aprovació dels programes d'actuació urbanística plurimunicipals correspon a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En tots els casos, l'aprovació definitiva correspon a la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.