Títol III

Ordenació del territori, urbanisme i habitatge

Artícle 25

Tramitació i aprovació del Pla director urbanístic metropolità i de les modiicacions corresponents
 1. La iniciativa, la formulació, la tramitació i l'aprovació del Pla director urbanístic metropolità s'adeqüen a les normes següents:
  1. La iniciativa per a la formulació del Pla correspon a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha d'elaborar els documents previs amb els objectius i els propòsits generals.
  2. Els documents a què fa referència la lletra a han d'incloure el programa de participació ciutadana i l'informe ambiental preliminar, i han de tenir el contingut propi d'un avanç de planejament. També poden incloure els documents i les determinacions necessaris per suspendre tramitacions i llicències.
  3. L'avanç de planejament s'ha de sotmetre a tràmit d'informació pública per un termini mínim d'un mes i a consulta i informe dels ajuntaments per un termini igual. Simultàniament s'ha de sol·licitar a l'òrgan ambiental el document de referència i al departament de l'Administració de la Generalitat competent en la matèria l'informe de la Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona i l'informe urbanístic i territorial establert per la legislació aplicable.
  4. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional del Pla director urbanístic metropolità corresponen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'aprovació definitiva correspon a la persona titular del departament de l'Administració de la Generalitat competent en la matèria, amb l'informe previ de la Comissió d'Urbanisme competent en aquest àmbit i de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya.
  5. En els altres aspectes no especificats, la tramitació del Pla director urbanístic metropolità segueix el procediment establert per la legislació urbanística. El procediment d'avaluació ambiental s'integra en el procediment urbanístic d'acord amb el que estableixen la legislació urbanística i la legislació sobre avaluació ambiental.
 2. Les modificacions del Pla director urbanístic metropolità se subjecten al tràmit previ de l'avanç de planejament quan han de seguir el procediment d'avaluació ambiental d'acord amb la legislació aplicable. La subjecció a informació pública de l'avanç de les modificacions del Pla director és potestativa.
 3. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional de les modificacions del Pla director urbanístic metropolità corresponen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 4. L'aprovació definitiva de les modificacions del Pla director urbanístic metropolità correspon a la persona titular del departament de l'Administració de la Generalitat competent en la matèria, amb l'informe previ de la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya.