Títol III

Ordenació del territori, urbanisme i habitatge

Article 19

Ordenació del territori
  1. L'Àrea Metropolitana de Barcelona participa en:
    1. La formulació i la tramitació del Pla territorial general de Catalunya.
    2. La formulació dels plans territorials parcials que comprenen l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i els plans territorials sectorials que afecten competències de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per mitjà del nomenament de representants en els òrgans de seguiment i la participació en la redacció.
    3. La formulació dels plans, les cartes i els programes derivats de la Llei 8/2005, del 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
  2. L'Àrea Metropolitana de Barcelona pot proposar als òrgans de l'Administració de la Generalitat competents en aquesta matèria la formulació d'instruments d'ordenació territorial, parcial, sectorial i paisatgística, en l'àmbit territorial respectiu.