Títol II

Competències i serveis metropolitans

  • Capítol 1: Competències (articles 13 i 14)
  • Capítol 2: Gestió dels serveis metropolitans (articles del 15 al 18)

Article 17

Preceptes per a la prestació i l'establiment de serveis

El Consell Metropolità, per a la prestació i l'establiment dels serveis metropolitans, ha de determinar:
  1. Les obres necessàries per a establir un servei nou, o per a garantir la continuïtat dels serveis existents, millorar-los o ampliar-los.
  2. La forma de gestió del servei.
  3. El cost econòmic de l'establiment i del funcionament del servei.
  4. Les modalitats d'intervenció municipal, si escau.
  5. Els criteris i els sistemes de coordinació amb els serveis municipals de la mateixa naturalesa o de naturalesa anàloga.