Títol II

Competències i serveis metropolitans

  • Capítol 1: Competències (articles 13 i 14)
  • Capítol 2: Gestió dels serveis metropolitans (articles del 15 al 18)

Article 16

Abast dels serveis metropolitans
  1. Els serveis metropolitans es presten en tot l'àmbit metropolità i en benefici de tots els municipis. També es poden prestar en un municipi o en diversos.
  2. En el cas que els serveis metropolitans només es prestin en un municipi o en diversos, la fórmula de finançament del servei pot determinar les aportacions econòmiques amb les quals han de contribuir els municipis afectats, amb independència de les que corresponen al sistema general de finançament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  3. L'Àrea Metropolitana de Barcelona es pot integrar, juntament amb altres administracions i ens privats sense ànim de lucre, en consorcis i altres ens associatius que tinguin per objecte la prestació i la coordinació de serveis públics més enllà del seu àmbit territorial.