Títol II

Competències i serveis metropolitans

  • Capítol 1: Competències (articles 13 i 14)
  • Capítol 2: Gestió dels serveis metropolitans (articles del 15 al 18)

Article 15

Planificació i programació dels serveis metropolitans
  1. El Consell Metropolità pot aprovar, a l'inici de cada mandat, el Pla d'actuació metropolità en el qual s'estableixen els programes, els eixos, les actuacions i les accions que convinguin per a la prestació i l'establiment de serveis metropolitans.
  2. En desplegament del Pla d'actuació, els programes d'actuació regulen la prestació i, si escau, l'establiment dels serveis metropolitans.
  3. L'establiment d'un determinat servei metropolità es pot aprovar per acord de l'òrgan competent, sens perjudici que s'incorpori posteriorment al programa d'actuació corresponent.