Títol I

Organització

Article 9

Comissions del Consell Metropolità
  1. El Consell Metropolità, d'acord amb l'article 4.2, pot constituir les comissions que consideri pertinents per a un funcionament millor.
  2. Les comissions a què fa referència l'apartat 1 poden tenir per objecte l'informe previ dels assumptes que s'han de sotmetre a l'aprovació del Consell Metropolità, o bé l'estudi de les qüestions específiques que se'ls encomanin.
  3. El nombre de membres és proporcional a la representativitat de cada grup en el Consell Metropolità o igual per a cada grup. En aquest darrer cas s'aplica el sistema de vot ponderat.