L'atenció local de la pobresa i la desigualtat social a la metròpoli de Barcelona

aaaa
L'atenció local de la pobresa i la desigualtat social a la metròpoli de Barcelona
Tema:
Cohesió social i urbana, IERMB
Data de publicació:
Autor:
Lara Navarro-Varas, Carlos Ángel Ordás García, Fernando Antón-Alonso, Sergio Porcel, Irene Cruz

L'atenció local de la pobresa i la desigualtat social a la metròpoli de Barcelona

Descarregar

Descripció

Aquest treball pretén estudiar els ajuts d'urgència social a l'àrea metropolitana de Barcelona amb un doble objectiu. D'una banda, oferir una diagnosi sobre l'acció duta pels ens locals de l'àmbit metropolità ?i també per altres administracions de nivell superior, si escau? en forma de prestacions de caràcter econòmic orientades a donar resposta a les situacions de necessitat social de la població els darrers anys. D'altra banda, treballar en una proposta d'harmonització dels programes existents arreu del territori, on principalment es vol valorar la viabilitat d'una renda complementària d'abast metropolità i simular els seus possibles efectes en termes de cohesió social i urbana.