1.B.2 Petició de nous pictogrames

La família de pictogrames AMB està en contínua ampliació. Es creen nous pictogrames segons les necessitats de cada aplicació. Per demanar-ne de nous, cal seguir aquestes passes.