Preguntes freqüents

Respostes als dubtes més freqüents dels licitadors en matèria de contractació pública.

Sobre presentació de la documentació per al licitador
.
 • Quants sobres he de presentar en un procediment obert?
  Els sobres que s'indiquin en el plec de clàusules administratives, però la regla general és la següent:

  Si hi ha diversos criteris d'adjudicació (criteris quantificables de manera automàtica i criteris dependents d'un judici de valor), s'hauran de presentar tres sobres:
  • Sobre 1: corresponent a la documentació administrativa.
  • Sobre 2: corresponent als criteris no quantificables de manera automàtica/dependents d'un judici de valor.
  • Sobre 3: corresponent als criteris quantificables de manera automàtica.
  En el cas que en el plec de clàusules administratives únicament s'estableixin criteris quantificables de manera automàtica, s'hauran de presentar dos sobres:
  • Sobre 1: corresponent a la documentació administrativa.
  • Sobre 2: corresponent als criteris quantificables de manera automàtica inclosa l'oferta econòmica.
  Cada sobre ha de contenir la seva corresponent documentació i s'ha de presentar tancat i signat pel licitador o per la persona que el representi. A cada sobre s'ha de fer constar la denominació de la licitació, la menció del seu contingut i el nom o raó social del candidat, incloent-hi adreça, telèfon, fax i adreça de correu electrònic.
 • Quina documentació he de presentar al sobre 1 (documentació administrativa)?
  La documentació que es requereixi en els plecs administratius de cada procediment, però en qualsevol cas:

  1. Acreditació de la capacitat del licitador:
  • Persona física: DNI o NIF i acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el qual opera en les transaccions mercantils.
  • Persona jurídica: escriptura o document de constitució i estatuts o bé acta fundacional on constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits al registre públic que correspongui en funció del tipus de persona jurídica de què es tracti.
  • Les empreses no espanyoles d'estats membres de la Unió Europea hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar, en els termes d'allò que disposen els articles 58 i 72 del Text refós de la LCSP, mitjançat la inscripció en els registres comercials o professionals que s'estableixen a l'annex del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
  La capacitat d'obrar de la resta de les empreses estrangeres, s'ha d'acreditar de conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del text refós de la LCSP.
  La documentació s'ha de presentar en català o en castellà. Si l'original és en una altra llengua, caldrà una traducció oficial.

  2. Acreditació de la representació:
  • En el cas que la persona que signi l'oferta representi una persona física o jurídica, poder suficient a l'efecte, degudament inscrit al Registre mercantil, validat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • DNI del signant de l'oferta.
  3. Unions d'empreses:
  • Quan dues o més empreses concorrin a la licitació constituïdes com una agrupació temporal, cadascuna ha d'acreditar la seva personalitat i capacitat d'obrar, tot indicant els noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin i la participació de cadascun d'ells, així com que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. Cal que l'esmentat document estigui signat pels representants de cadascuna de les empreses components de la unió.
  • Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals restaran obligats solidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per tal d'exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a la seva extinció, sense perjudici de l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar per cobraments i pagaments de quantia significativa.
  • Cadascuna de les empreses ha d'acreditar la seva personalitat i capacitat d'obrar i els serà d'aplicació el que disposa l'article 59 del text refós de la LCSP.

  4. Declaració responsable de no incórrer en cap prohibició per contractar d'acord amb el model següent:

  En/Na ... amb NI núm. ...... en nom propi (o en representació de l'empresa ......., en qualitat de ......... i segons escriptura pública autoritzada davant notari ....... en data......... i amb número de protocol ......CIF número .........domiciliada a ............carrer.............. ) declara responsablement que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s'actua per representació), que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració previstes als articles 54 a 84 del text refós de la LCSP i que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no s'ha donat de baixa de l'Impost sobre Activitats Econòmiques / n'està exempt (si procedeix de l'Impost sobre Activitats Econòmiques).

  Lloc, data i signatura del licitador.
  • Si el licitador és una empresa estrangera, la declaració responsable ha d'incloure la declaració de submissió a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per resoldre totes les incidències que poguessin sorgir del contracte, amb renúncia al fur estranger que li correspongui.

  5. Declaració, si escau, de pertinença a grup empresarial, d'acord amb els supòsits de l'article 42 del Codi de comerç, amb indicació de totes les empreses pertanyents al grup.

  6. Dades de contacte del licitador, que han de comprendre obligatòriament la designació d'una adreça de correu electrònic que serà utilitzada, en el seu cas, per a la comunicació d'incidències en el procés de licitació i, singularment, de l'existència de deficiències esmenables de la documentació presentada.
  La participació a la convocatòria comporta l'acceptació, per part dels licitadors i a aquests efectes, d'aquest mitjà de comunicació, essent responsabilitat del licitador atendre la bústia de l'adreça de correu facilitada i les conseqüències que resultin del desconeixement per part seva, per manca d'operativitat de l'adreça facilitada, de les incidències que s'hagin intentar comunicar.
 • Com he de presentar la documentació del sobre 1 (documentació administrativa)?
  La documentació del sobre 1 s'ha de presentar mitjançant una de les següents maneres:
  • Original
  • Còpia autèntica
  • Copia legitimada per un notari
  • Còpia compulsada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona
  En el cas que la persona que signi l'oferta representi una persona física o jurídica, un poder suficient a aquest efecte, degudament inscrit al Registre mercantil, validat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en cas de dubte, vegeu pregunta 5).
 • Què vol dir que el poder ha d'estar validat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona?
  La validació es una verificació que fa un funcionari públic llicenciat en dret per tal de comprovar si una escriptura de poders és jurídicament suficient per intervenir en la licitació.

  La validació es fa d'ofici per part de l'AMB i només cal que s'aportin els poders originals o bé còpia autèntica, legitimada per notari o documents compulsats per l'AMB.
 • He de presentar tota la documentació en suport digital?
  Sí. A més, cada suport digital ha d'anar dins el sobre corresponent. Així doncs, cada sobre ha de contenir la documentació en paper i la documentació en suport digital.

  La documentació presentada ha de coincidir en ambdós suports, i en cas de no coincidència del contingut prevaldrà la presentada en paper.
 • Si com a empresa licitadora, estic inscrita al Registre electrònic de licitadors de la Generalitat de Catalunya, he de presentar els documents acreditatius de la personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial i solvència econòmica i financera?
  No, només cal que es presentin el certificat d'inscripció al Registre electrònic de licitadors de la Generalitat de Catalunya juntament amb una declaració responsable de vigència de les dades que inclou i també la resta de documentació que s'exigeixi als plecs (com per exemple la declaració responsable de no incórrer en cap prohibició per contractar, les dades de contacte del licitador i la garantia provisional en cas d'exigir-se).
 • Què passa si presento a la documentació del sobre 1 (documentació administrativa) un document que és incorrecte, o si em falta alguna documentació?
  La Mesa de Contractació podrà sol·licitar l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l'oferta. La Mesa els concedirà un termini de tres dies hàbils per esmenar els defectes esmenables (tal com disposa l'article 81.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques).

  Per tant, es permetrà l'aclariment o l'esmena d'errors sempre que no comportin una variació o concreció de l'oferta. L'esmena no anirà mai referida a qualitats d'aptitud o de solvència que no es posseïssin en el moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes. Això vol dir que es podrà sol·licitar la presentació de documents que obligatòriament s'havien d'aportar, l'esmena d'errors formals, aclariments o documents complementaris, però sempre sobre allò de què ja disposava el licitador, ja que no és possible esmenar una cosa que no existeix.
 • Com he de presentar les proposicions?
  Hi ha dues maneres de presentar les proposicions:
  1. Les proposicions es poden presentar presencialment a la seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Contractació (edifici A – 2a planta) abans de les 11 hores de la data que s'estableixi al perfil del contractant.
  2. Les proposicions es poden enviar per correu. En aquest cas, la documentació s'haurà de lliurar abans de les 11 hores de la data que s'estableixi al perfil del contractant, a l'Oficina de Correus. A més, el mateix dia de la presentació de les proposicions, s'haurà de comunicar la seva tramesa a Contractació mitjançant fax (93 223 51 31), adjuntant justificant de correus on figuri el dia i l'hora de presentació de les proposicions. 
  Cal tenir en compte que transcorreguts deu dies des de la data límit de presentació de proposicions, sense haver rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
Sobre altres qüestions
.
 • Com puc saber el resultat de les qualificacions dels corresponents sobres?
  Per tal de saber aquesta informació cal assistir a les obertures de proposicions que es fan en un acte públic i s'avisen al corresponent perfil del contractant.

  Per tal d'estar al corrent de les dates de les obertures de les proposicions és possible subscriure's als avisos del perfil del contractant (entreu al perfil del contractant, després seleccioneu l'expedient que vulgueu i seleccioneu "subscriure's a aquest procediment").
 • Se'm notificarà sobre cada estat del procediment?
  No. Únicament es notificarà quan s'hagi adjudicat el contracte, en aquest cas es notificarà als candidats o licitadors i simultàniament es publicarà al perfil del contractant.

  No obstant això, per tal d'estar al corrent de l'estat del procediment us podeu subscriure als avisos del perfil del contractant (entreu al perfil del contractant, després seleccioneu l'expedient que us interessa i seleccioneu "subscriure's a aquest procediment").
 • Com presento la garantia provisional en cas d'exigir-se als plecs de clàusules administratives?
  La garantia provisional es pot presentar de les següents maneres (establertes a l'article 96 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic):
  • En efectiu. Tingueu en compte que no es poden constituir garanties en efectiu d'import superior a 2.500 euros.
  • Mitjançant aval. En aquest cas, cal presentar el model d'aval que s'adjunta als annexos del plec administratiu.
  • Mitjançant contracte d'assegurances de caució. En aquest cas, cal presentar el model d'assegurança de caució que s'adjunta als annexos del plec administratiu.
  L'acreditació de la constitució de la garantia es podrà fer a través de mitjans electrònics, excepte que al plec s'estableixi el contrari. És important tenir en compte que si s'opta per constituir la garantia provisional a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, l'acreditació del seu dipòsit s'ha de poder comprovar que ha estat efectiu abans de la finalització del termini de presentació d'ofertes. 
 • L'oferta econòmica s'ha de presentar amb l'IVA inclòs?
  En l'oferta econòmica s'ha de detallar l'import sense IVA i també l'import de l'IVA. En tot cas, cal veure el model d'oferta econòmica previst en cada cas.
 • Quan se'm retornarà la garantia provisional?
  • En el cas de ser adjudicatari del contracte, la garantia provisional serà retornada després de rebre la notificació que ha resultat adjudicatari del contracte sempre que es procedeixi a la constitució de la garantia definitiva.
  • En el cas de ser un dels candidats i no adjudicatari del contracte, la garantia provisional serà retornada a partir del moment en què rebi la notificació d'adjudicació del contracte. 
 • Què és el valor estimat del contracte? I el pressupost màxim de licitació?
  El valor estimat del contracte inclou l'import total del contracte (IVA exclòs) juntament amb qualsevol forma d'opció eventual, la valoració de les pròrrogues i les modificacions previstes als plecs.

  El pressupost màxim de licitació és l'import base de la licitació (IVA exclòs) sense incloure les eventuals opcions, pròrrogues i modificacions. És l'import màxim limitatiu del compromís econòmic per l'Administració i el pressupost màxim per sota del qual el licitador haurà de fer l'oferta.
 • Un cop se m'ha notificat que sóc adjudicatari, quan he de venir a signar el contracte?
  El termini que té l'adjudicatari per tal de signar el contracte dependrà de les següents condicions:
  • Si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació (vegeu article 40.1 del Text refós de Llei de contractes del sector públic), l'adjudicatari queda obligat a subscriure el contracte en un termini màxim de 5 dies hàbils comptadors a partir d'haver transcorregut en el termini de 15 dies hàbils des de la data de notificació de l'adjudicació.
  • Si el contracte no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, la formalització del contracte haurà de fer-se no més tard dels 15 dies hàbils següents al dia en què es rebi la notificació de l'adjudicació.
  • En els contractes de serveis i subministraments amb valor estimat igual o inferior a 60.000 € i d'obres d'import igual o inferior a 200.000 €, l'adjudicatari queda obligat a subscriure el contracte en el termini de 10 dies hàbils des de la data de notificació de l'adjudicació.
  De totes maneres, caldrà estar atents al que estableixi la notificació de l'adjudicació i s'haurà de contactar amb el Servei de Contractació per tal de concertar un dia.