Ambientalització de contractes

Informació sobre la incorporació de criteris ambientals als plecs de condicions tècniques dels contractes de l'AMB

Marc legal
A nivell europeu, des del 2014 hi ha una nova normativa, que marca el present i futur de la Contractació i Compra Pública Verda, substituint les Directives de l'any 2004.

Noves Directives de Contractació:

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, sobre coordinació dels procediments d'adjudicació dels contractes públics d'obra, subministrament i servei
 • Ecoetiquetes
  És important tenir en compte les restriccions en l'ús de les ecoetiquetes y dels sistemes de gestió ambiental:
  • Les ecoetiquetes no poden ser exigides, només poden ser utilitzades com a mitjà d'acreditació dels criteris ambientals definits.
  • Els criteris han d'estar sempre relacionats directament amb l'objecte de contracte i mai es poden incorporar aspectes generals de gestió de l'empresa.
 • Sistemes de Gestió Ambiental
  • Si els criteris de gestió ambiental són rellevants s'han d'explicitar com a criteris d'execució del contracte.
  • Si els criteris de gestió són tan rellevants que requereixen que l'empresa disposi dels procediments adequats, aquests han de considerar-se com a criteris de solvència, i per tant excloents.
Exemples
Per conèixer en detalls l'estat i els exemples de la implementació del Pla d'ambientalització de la contractació a l'AMB consulteu l'apartat d'ambientalització de contractes de l'Àrea de Medi Ambient.

Ambientalització de contractes
Criteris ambientals per plecs tipus
Existeixen diferents criteris ambientals que poden ser aplicats en molts dels plecs de condicions tècniques (PCT) que es poden concretar i definir de forma més específica segons l'objecte i la tipologia del contracte:
 • Estalvi d'energia / eficiència energètica
 • Energies renovables
 • Estalvi d'aigua
 • Reducció o limitació del soroll
 • Reducció o limitació de les emissions de gasos contaminants
 • Reducció o limitació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle
 • Reducció o limitació del contingut de substàncies tòxiques
 • Materials d'origen reciclat
 • Materials compostables
 • Materials procedents d'explotacions forestals sostenibles
 • Productes d'agricultura ecològica
 • Reducció, reutilització de materials i/o altres mesures de prevenció de residus
 • Recollida selectiva de residus
 • Coneixement: formació o experiència ambiental prèvia i contrastada
 • Formació ambiental al personal per a l'execució del contracte
 • Informes periòdics de seguiment amb dades ambientals (de consums, residus, etc.)
 • Sistema de gestió ambiental de l'empresa
 • Comunicació d'informació ambiental a l'usuari
 • Contacte
  La Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB ofereix suport tècnic a la resta de departaments i serveis de l'AMB en la introducció de criteris de sostenibilitat en els plecs de contractació.

  Per més informació, poseu-vos en contacte amb l'Elena Lacort (elacort@amb.cat).