Un nou pla especial per dotar de màxima protecció la serra de Collserola

| Tema: Infraestructures

El PEPNat (Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola) substitueix i actualitza l'anterior Pla especial del 1987. Els espais lliures s'incrementen en una superfície equiparable a més de 700 camps de futbol. El projecte s'ha treballat en comissions i ponències on han participat totes les administracions implicades: la Generalitat de Catalunya, l'AMB, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC), la Diputació de Barcelona i els 9 ajuntaments que formen part del parc.

El Consell Metropolità ha aprovat inicialment aquest dimarts el PEPNat (Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola) i la modificació del PGM (Pla General Metropolità) associada, amb l'objectiu de garantir una màxima protecció i conservació d'aquest espai natural de vital importància per a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Aquest nou full de ruta defineix un model basat en dos eixos fonamentals: la potenciació dels serveis ecosistèmics i més control de les "pertorbacions". Els serveis ecosistèmics són els beneficis que aquest espai aporta al medi ambient, a la societat i a la qualitat de vida. Aquest gran pulmó verd representa més benestar i salut per a la població metropolitana, un augment de la biodiversitat, l'existència d'espais d'oci i lleure per a la gent, i un funcionament més natural de la metròpolis.

El control de les pertorbacions es basa a minimitzar els efectes negatius produïts per la gran densitat d'infraestructures que conflueixen en aquesta àrea, els incendis forestals, la pressió urbanística o la sobrefreqüentació.

Quins són els canvis i novetats que comporta aquest nou Pla i la modificació del PGM?

- Els espais lliures s'incrementen en una superfície equiparable a més de 700 camps de futbol
- Es redueix el sòl destinat a infraestructures viàries i equipaments en més de 400 ha
- S'estableix una qualificació específica per al sistema hidrogràfic format pels principals rius i torrents
- Es potencien les activitats agropecuàries que afegeixen valor al parc, basades en el desenvolupament d'una economia verda
- Es defineix un nou model d'ús públic i social constituït per tal de potenciar un lleure responsable que no malmeti els valors naturals del parc

Principals objectius de l'estratègia que defineix el Pla

- Preservació i millora dels valors ecològics i de la connectivitat tant interna com externa dels ecosistemes
- Control dels efectes negatius sobre l'espai natural i la fragmentació, basada en un trencament dels espais naturals provocada per la superposició de moltes infraestructures 
- Potenciació del patrimoni construït i dels valors culturals
- Foment de l'economia verda
- Model de l'ús públic per compatibilitzar els usos socials amb els valors naturals i paisatgístics
- Que sigui un pla dinàmic amb la consideració dels efectes del canvi climàtic i les característiques de l'entorn mediterrani en què ens trobem.

Procés de participació ciutadana

El Pla també preveu un procés de participació ciutadana que preveu com a mínim tres canals d'interacció: sessions presencials al territori i per temàtiques, participació en línia i atenció ciutadana a la seu de l'AMB i del CPNSC. D'aquesta manera, es dona veu a la gent perquè pugui fer aportacions de millora, comentaris, suggeriments i propostes per tal que les administracions competents i la societat construeixin, millorin i decideixin el present i el futur d'aquest espai natural.