Un estudi revela la necessitat d'adaptar les propostes de formació professional als requeriments actuals del sector logístic

| Tema: Formació professional

Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la regió metropolitana de Barcelona. L'estudi planteja línies d'actuació per transformar les feines principals de l'activitat logística, així com propostes per garantir la qualitat i l'adequació de l'oferta de formació professional a la regió metropolitana de Barcelona. Han participat en l'acte de presentació Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, Montserrat Ballarín, vicepresidenta de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, i Àngel Tarriño, responsable de l'Observatori de l'FP de la Fundació BCN Formació Professional

L'estudi Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la regió metropolitana de Barcelona, elaborat per la Fundació BCN Formació Professional i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, està dedicat a la formació dins del sector logístic i analitza la transformació de les ocupacions principals de l'activitat logística amb l'objectiu de proposar accions que contribueixin a garantir la qualitat i l'adequació de l'oferta del sistema de formació professional a la regió metropolitana de Barcelona. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha acollit l'acte de presentació de l'estudi.

En paraules de Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, "estem vivint un moment de transformació social en el qual està canviant la manera que tenim de produir, consumir o relacionar-nos, amb un pes especial de les noves tecnologies, que també marcarà un canvi en els perfils més sol·licitats en el món laboral i, conseqüentment, en la formació necessària per donar resposta a les noves necessitats. Hem de preparar els futurs professionals per a aquest canvi".

Per la seva banda, Montserrat Ballarín, vicepresidenta de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, ha assegurat que "en el context actual, complex i inèdit arran de la irrupció de la covid-19, es reforça la percepció que hi havia sobre l'activitat logística com a sector estratègic, ja que la pandèmia posa de manifest la necessitat de les estratègies de les empreses logístiques per evitar la interrupció de la cadena de subministrament". I hi ha afegit: "tot el sector s'enfronta al desafiament de la demanda actual de serveis derivats de la incertesa econòmica i sanitària, i als canvis tecnològics i d'hàbits de consum que estem vivint".

Els resultats de l'estudi han estat presentats per Àngel Tarriño, que n'és el responsable.

Digitalització, noves tecnologies i omnicanalitat

L'estudi revela la necessitat d'adaptar les propostes de formació professional del sector logístic als requeriments actuals de digitalització, noves tecnologies i omnicanalitat. En el context actual de consum, el client final té més decisió de compra gràcies a la varietat de canals de venda, i demana més transparència, preus assequibles, conveniència i velocitat en el lliurament. Els avenços tecnològics permeten atendre les noves necessitats i exigències dels clients a través de nous models de negoci i solucions basades, principalment, en la digitalització, les tecnologies de la informació i l'omnicanalitat, i aquests són els desafiaments que també s'han d'atendre des de la formació professional.


Mesures i recomanacions per a l'adequació formativa

Per poder encarar aquests nous reptes del sector, l'estudi proposa ampliar l'oferta formativa professional i suplir-ne algunes de les mancances. Entre les mesures pendents de desenvolupament, esmenta la necessitat de crear nous cicles formatius o modificar cursos existents per adaptar-se a la formació de dos perfils professionals: administració financera i logística, i logística de vendes de comerç electrònic. A la vegada, destaca la demanda de perfils TIC logístics en relació amb el desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, l'automatització i la robòtica industrial. L'estudi també incideix en què cal valorar i donar a conèixer més els cicles formatius de grau mitjà d'activitats comercials i de conducció de vehicles de transport per carretera.

Sobre la base de les demandes i tendències detectades en l'estudi, es proposen tres línies de treball per adaptar i millorar el sistema de formació professional als requeriments del sector: d'una banda, donar visibilitat a la formació professional vinculada al sector logístic mitjançant professiogrames amb els perfils més sol·licitats, i promoure'ls i fer-ne difusió; d'altra banda, adequar la formació professional a la realitat i a les tendències del sector mitjançant taules de treball per a noves titulacions d'FP, i definir nous currículums formatius; i finalment, potenciar l'aprenentatge empíric mitjançant metodologia SEFED, proves pilot d'innovació i itineraris d'FP dual.


El sector logístic a la regió metropolitana de Barcelona i els perfils professionals més demanats

El sector logístic dona feina a 127.307 persones a la regió metropolitana de Barcelona, entre assalariats i autònoms, i representa el 5,6 % de l'ús de la regió metropolitana de Barcelona i el 74 % dels llocs de treball que genera el sector a Catalunya. Segons dades del primer trimestre de 2020, operen en el sector 7.119 empreses, de les quals el 71 % són empreses de transport terrestre i el 23 % d'emmagatzematge i activitats complementàries del transport.

A la regió metropolitana de Barcelona, la formació professional en el sector de la logística consta principalment de quatre famílies professionals: comerç i màrqueting, administració i gestió, transport i manteniment de vehicles, i informàtica i comunicacions.

Els perfils professionals més demanats en el sector de la logística són: tècnics logístics, transportistes de mercaderies per carretera, tècnics logístics de vendes de comerç electrònic, desenvolupadors d'aplicacions multiplataforma de logística, supervisors de muntatge i manteniment de sistemes d'automatització logístics, comercials de transport i logística, i gestors/caps d'operacions logístiques.


Qui som?


Sobre el Consorci de la Zona Franca de Barcelona

El Consorci és una empresa pública que es finança íntegrament amb fons propis procedents d'arrendaments industrials del polígon de la Zona Franca de Barcelona i amb la seva gestió patrimonial. Tot i que els seus camps principals d'activitat són el polígon industrial i la seva zona franca duanera, també promou edificis i sòl urbà i industrial, actua de dinamitzador per a la transformació empresarial cap a l'economia 4.0 i organitza esdeveniments d'interès econòmic per a Barcelona, com el saló logístic SIL o l'immobiliari BMP.
Al seu ple té representats del govern espanyol, de l'Ajuntament de Barcelona i de les principals entitats econòmiques de la ciutat.


Sobre l'AMB

L'AMB és l'administració pública de la metròpolis de Barcelona, una gran conurbació urbana formada per un total de 36 municipis. L'acord entre l'AMB i la Fundació BCN Formació Professional es concreta amb un conveni anual per desenvolupar diferents programes, que impulsen la relació entre centres i empreses, la innovació en FP, la internacionalització dels centres, les meses sectorials i territorials, l'anàlisi del teixit productiu i el mercat de treball.


Sobre la Fundació BCN Formació Professional

La Fundació BCN Formació Professional és una organització que impulsa l'Ajuntament de Barcelona amb finalitats de servei social i sense ànim de lucre. La seva missió és participar en el desenvolupament socioeconòmic de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana fomentant la relació entre la formació professional i l'entorn econòmic i social, potenciant una formació adequada i compatible amb les necessitats del sistema productiu i facilitant la transició al món del treball, així com la plena integració dels estudiants, mitjançant projectes i accions específiques adreçades a empreses, institucions i centres de formació.