L'ús quotidià de bicicletes i patinets augmenta un 49 % a la metròpolis de Barcelona

| Tema: Bicicleta

Un estudi de l'AMB i l'IERMB estima que l'ús de les bicicletes s'ha incrementat un 34 % a la xarxa metropolitana Bicivia en els darrers dos anys i, el dels patinets, un 123 %. El creixement d'aquests dos mitjans de transport és superior a l'àrea metropolitana de Barcelona que a Barcelona ciutat

Ciclista entrant a la Bicivia

L'estudi "Aforaments a la xarxa Bicivia metropolitana (2021). Evolució 2019-2021 i comparació amb altres dades de mobilitat", impulsat i encarregat per l'AMB i elaborat per l'IERMB, evidencia el notable creixement de l'ús de la bicicleta i el patinet a l'àrea metropolitana de Barcelona. Entre el 2019 i el 2021, s'ha produït un increment del 49 % de l'ús de la Bicivia en un dia feiner.

La Bicivia és la xarxa pedalable de la metròpolis de Barcelona dissenyada per l'AMB, d'acord amb els ajuntaments metropolitans. Amb nou eixos principals i més de 500 km, quan estigui finalitzada permetrà creuar el territori de nord a sud i d'oest a est.

"Aquestes dades demostren que la metròpolis de Barcelona tenia i té un gran potencial de creixement en l'ús de la bicicleta com a mitjà de desplaçament habitual. També reafirmen les polítiques liderades per l'AMB per crear aquesta xarxa metropolitana i promoure'n l'ús. Confirmen que la nostra aposta és encertada i que hem d'acabar de completar la xarxa Bicivia. Hem demostrat que, un cop disposen de la infraestructura, els ciutadans aposten pel canvi d'hàbits i en fan ús", explica el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda, que també ha recordat que la bici és un eix fonamental de la mobilitat sostenible i saludable.

Gràfic Evolució de les IMD estimades


En concret, l'ús de les bicicletes augmenta un 34 % i el dels patinets un 123 %. Aquests darrers vehicles ja representen un terç del total de fluxos en la xarxa Bicivia, quan fa dos anys eren el 22 %.

Bicivia 1, l'eix pedalable que més creix
El creixement ha estat pràcticament generalitzat a la metròpolis de Barcelona. En gairebé la totalitat dels punts analitzats, l'ús d'aquesta xarxa pedalable metropolitana s'ha incrementat més d'un 20 % entre el 2019 i el 2021.

El creixement més gran s'ha registrat als punts de la xarxa Bicivia més propers a la zona litoral. Concretament, a l'eix Bicivia 1, que connecta el Prat de Llobregat, Gavà i Castelldefels. Pel que fa a la distribució per sexes d'usuaris de la Bicivia, un 78 % són homes i un 22 % dones. En el cas de la bicicleta, el 82 % de l'ús de la xarxa correspon a homes i el 18 % a dones. En el del patinet, el 69 % són homes i el 31 % dones.

Les dades provenen dels comptatges permanents, així com dels automàtics i manuals que s'han realitzat a la xarxa Bicivia metropolitana durant els mesos de juny-juliol i novembre del 2019 i maig-juny i octubre-novembre del 2021. Els aforaments corresponents a l'any 2021 han estat desenvolupats per la consultoria VAIC Mobility.

En contraposició a aquesta destacada evolució al conjunt de la metròpolis, a Barcelona ciutat el creixement ha estat més moderat, i se situa en el 17 %. Aquesta dada s'ha obtingut gràcies als comptatges permanents que fa l'Ajuntament de Barcelona als carrils bici de la ciutat. L'evolució del 2019 al 2021 mostra com la demanda disminueix lleugerament al centre de la ciutat, mentre que creix en barris menys cèntrics.

Núria Pérez, cap de l'Àrea de Mobilitat de l'IERMB, explica que "tot i que és difícil fer comparacions directes entre els aforaments a la xarxa Bicivia i els existents a Barcelona a causa de diferències metodològiques, aquestes dades suggereixen que l'ús de la bicicleta i el patinet creix a un ritme superior a l'àrea metropolitana de Barcelona que a Barcelona ciutat.  Aquesta tendència podria ser parcialment atribuïble a la situació pandèmica, que pot haver reduït el nombre de desplaçaments amb més força a Barcelona que a la resta de l'àmbit metropolità, ja que a la ciutat tenen més pes els desplaçaments per motius de feina i turístics".

Notable creixement dels patinets en desplaçaments de connexió de Barcelona i la resta de l'àrea metropolitana
Complementàriament, l'estudi també recull dades de desplaçaments en bicicleta i en patinet que provenen de l'Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) que promou l'ATM i elabora anualment l'IERMB des de l'any 2003.

A grans trets, les dades constaten que l'ús de la bicicleta en els desplaçaments a la metròpolis de Barcelona s'ha mantingut força estable en els darrers anys, mentre que el dels patinets ha augmentat significativament: en els fluxos interns a Barcelona, s'ha donat un increment del 26 % (s'ha passat del 0,3 % al 0,9 % del total de desplaçaments de la ciutat); però, sobretot, en la resta de fluxos metropolitans, els creixements han estat superiors al 200 % (han passat a representar el 0,8 % d'aquesta mobilitat).

Tipus Vehicle 2017 2018 2019 2020
Quota modal Bicicleta 3,6 % 2,5 % 2,9 % 3,1 %
Patinet 0,3 % 0,5 % 0,6 % 0,9 %
Font: EMEF 2017-2020 (ATM)

Tipus Vehicle 2017 2018 2019 2020
Quota modal Bicicleta 1,0 % 0,7 % 0,9 % 0,9 %
Patinet 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,8 %
Quota modal de la bicicleta i del patinet en els desplaçaments de connexió entre Barcelona i la resta de l'àrea metropolitana. Font: EMEF 2017-2020 (ATM).

L'EMEF també mostra que, per al conjunt de la metròpolis, les dones fan el 34 % dels desplaçaments totals en bicicleta i el 30 % dels que es fan en patinet. En el cas de les bicicletes, aquestes xifres mostren una proporció de dones menor respecte a les xifres dels comptatges a la xarxa Bicivia (on les dones representen el 18 %). Això és atribuïble al fet que les dades de l'EMEF recullen la mobilitat a Barcelona, àmbit on clarament la proporció de dones ciclistes és superior que a la resta de l'àrea metropolitana.

Enllaços relacionats