L'AMB participa a 'Life Urban Greening Plans' amb l'objectiu de millorar els espais naturals de les vores urbanes

El programa LIFE de la Comissió Europea és el més rellevant en matèria de medi ambient.
Les propostes d'aquest projecte s'aplicaran en dos àmbits diferents: planejament urbanístic, a través del PDU metropolità, i gestió i manteniment, a través del Servei d'Infraestructura Verda

Riu Llobregat. Robert Ramos

L'AMB entra a participar a LIFE Urban Greening Plans com a soci d'un dels projectes guanyadors de la convocatòria del programa europeu LIFE, format per set socis de cinc països diferents: cinc àrees metropolitanes i dues entitats no governamentals. D'una banda, les cinc metròpolis són: l'AMB, Brussel·les (que lidera el projecte), l'Authority of Schinias Marathon National Park (Grècia), Parco Nord Milano (Itàlia) i la Câmara Municipal de Lisboa (Portugal). De l'altra, les dues entitats no governamentals són: la Federació EUROPARC —la xarxa per al patrimoni natural i cultural d'Europa que vetlla per millorar la gestió de les àrees protegides—, i Philodassiki —una societat que gestiona un jardí botànic als afores d'Atenes, de 8.000 m2 d'extensió.

Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Comissió Europea que pretén millorar i enfortir la infraestructura verda en totes les seves fases: des de la planificació fins a la gestió i el manteniment, passant pel disseny i la implementació. El projecte posarà el focus en els espais de vora o àrees periurbanes, és a dir, espais situats a la perifèria de les aglomeracions urbanes que esdevenen una zona de transició entre les ciutats i els espais oberts i que habitualment presenten certa degradació.

El projecte està finançat en un 60 % pel programa LIFE, amb un pressupost total de 999.628 € i una aportació de la Unió Europea de 599.777 €. D'aquest pressupost total, l'AMB té assignats 146.125 €, amb una aportació de la UE de 87.675 €.

El projecte té un objectiu genèric i dos objectius concrets:
L'objectiu genèric compartit pels set socis és ordenar els espais de vora per fer retornar el verd a les ciutats i augmentar els serveis ecosistèmics i la qualitat ambiental de la metròpolis.

Els objectius concrets de la metròpolis Barcelona estan directament relacionats amb els àmbits d'actuació: l'espai fluvial del riu Llobregat i el PDU metropolità, respectivament.

• Espai fluvial del riu Llobregat: recollir l'experiència d'actuacions basades en la natura a l'espai fluvial del Llobregat i provar-ne de noves per avaluar les millores que poden repercutir sobre la infraestructura verda metropolitana.
•  PDU metropolità: implementar una anàlisi socioecològica integrada en la proposta d'espais oberts del Pla director de l'AMB.


Dos anys de durada i tres fases principals

El projecte, amb dos anys de durada, consta de tres fases principals per a cada un dels àmbits:

• Espai fluvial del riu Llobregat

o Anàlisi prèvia: recull i diagnosi dels projectes dels últims cinc anys del riu Llobregat per veure-hi l'impacte en la biodiversitat, la connectivitat i l'ús social.
o Guia de recomanacions: elaboració d'un manual que reculli el conjunt de bones pràctiques en un àmbit fluvial metropolità.
o Prova pilot: aplicació d'aquestes recomanacions en els nous projectes dins l'àmbit metropolità del riu Llobregat.


• PDU metropolità

o Anàlisi socioecològica integrada de l'ordenació dels espais oberts: s'avaluaran diferents escenaris d'usos del sòl des d'un perspectiva sistèmica (ecològica, metabòlica i social) per determinar les ordenacions més adequades.
o Discussió dels resultats: els resultats de les avaluacions es discutiran en el marc de les comissions tècniques i polítiques del Pla director de l'AMB.
o Implementació: els resultats finals es recolliran en l'Avaluació ambiental estratègica del Pla per incorporar-los en la proposta d'ordenació dels espais oberts.


Estratègia europea de la biodiversitat 2030

Aquest programa s'emmarca dins de l'estratègia europea Biodiversity Strategy 2030, que pretén agrupar totes les ciutats de més de 20.000 habitants per crear un acord que reintrodueixi la natura dins de les àrees metropolitanes. Els objectius d'aquesta fita són millorar la qualitat de vida de tots els europeus i accelerar la implementació de legislacions ambientals de la UE.

Documents relacionats