L'AMB millora i naturalitza l'accés a les platges de Viladecans

| Tema: Infraestructures

Els objectius principals d'aquestes actuacions són la millora de l'accessibilitat i la cohesió paisatgística d'unes platges que es troben envoltades d'espais protegits
Aquest projecte s'emmarca dins del Conveni FEDER que la Generalitat de Catalunya i l'AMB van signar l'any 2017

L'AMB ha començat les obres de millora i naturalització dels camins per accedir a les platges de la Pineda i de la Murtra dins del municipi de Viladecans. Es tracta d'uns accessos que presenten deficiències en el paviment, trams sense elements definits de separació entre els vianants i el trànsit rodat, mobiliari en mal estat i vegetació escassa. L'adjudicació de les obres és de 529.905,21 € i estan cofinançades per l'AMB, l'Ajuntament de Viladecans i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Es preveu que aquestes actuacions finalitzin d'aquí a 5 mesos.

Aquestes obres tenen la missió de potenciar la qualitat ambiental i paisatgística de l'accés a unes platges envoltades per la Xarxa Natura 2000, un espai protegit amb alt valor ecològic.

L'estratègia de les intervencions es basa en tres eixos principals: 

 • Millorar la seguretat i les condicions d'ús d'aquests camins d'accés per tal de fer-los més transitables i segurs. 
 • Endreçar els diferents tipus de circulacions existents: prioritzar vianants i bicicletes i reduir els espais per a vehicles privats, fet que potenciarà la mobilitat sostenible i minimitzarà problemes ambientals.
 • Col·locar mobiliari (bancs, baranes, barreres de seguretat i tanques de fusta) i senyals viaris als camins. 
El pla d'acció de les intervencions es concretarà en aquestes actuacions concretes:
 • Enderroc i treballs previs: retirar les zones d'asfalt malmeses, eliminar pilones i treure tancats en mal estat.
 • Adequació dels diferents trams dels vials: endreçar la circulació de vehicles de motor, bicicletes i vianants, en funció de les necessitats de cada tram i de les amplades disponibles de cada secció.
 • Pavimentació i millora dels paviments: construir voreres i espais reservats per als vianants.
 • Millores ambientals:
  • ?Enjardinament dels marges del camí amb espècies arbustives i enfiladisses adaptades a un ambient mediterrani i salí propi dels fronts marítims.
  • Construcció de cunetes verdes: terreny més deprimit i permeable que permet absorbir més l'aigua de la pluja, que alhora es reaprofitarà per regar la vegetació.
  • Creació de basses i construcció de pous reomplerts amb grava, que permetran una infiltració d'aigua més ràpida, i això evitarà possibles inundacions i entollaments del camí .
 • Col·locació de mobiliari, equipaments i senyals.
 • Implementació de la xarxa de reg.
Aquest projecte s'emmarca dins del Conveni FEDER que la Generalitat de Catalunya i l'AMB van signar l'any 2017 per a la gestió de projectes metropolitans dins del programa operatiu d'inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020 per a l'àmbit de recuperació socioambiental dels espais fluvials metropolitans. Altres actuacions d'aquest conveni són les ciutats intel·ligents (smartcities), la mobilitat sostenible, l'eficiència energètica i la recuperació i el foment del patrimoni natural, industrial i cultural.

L'AMB disposa d'un portal informatiu en què explica tots els projectes relacionats amb el Programa FEDER AMB.

Documents relacionats
Enllaços relacionats
On
Marker
Platja de la Pineda Viladecans
Marker
Platja de la Murtra Viladecans