L’AMB incorporarà a l'Ecoparc 3 una nova línia de tractament de la fracció orgànica recollida separadament, que permetrà tractar 50.000 tones més de residus l'any

| Tema: Residus

La renovació, que es finançarà amb fons Next Generation i de la Generalitat, té un pressupost de gairebé 10 milions d'euros, i es durà a terme entre el 2023 i el 2024. L'actuació segueix la planificació del PREMET25, que preveu un augment de la recollida separada dels residus orgànics, així com un descens de la fracció resta. L'especialització de la planta permetrà generar més recursos, com ara biogàs, biofertilitzants i esmenes orgàniques, i s'acosta als principis de l'economia circular

Ecoparc 3

L'AMB farà obres de millora en una de les seves principals instal·lacions de tractament de residus, l'Ecoparc 3, situat a Sant Adrià de Besòs, per convertir-lo en una planta més versàtil i amb una capacitat augmentada per a la gestió dels residus municipals del territori metropolità, d'acord amb les seves necessitats.

Concretament, es durà a terme una reconversió de l'Ecoparc (que està integrat dins de la Planta Integral de Valorització de Residus PIVR-TMB) per tal d'incorporar-hi una nova línia de tractament de fracció orgànica recollida separadament, amb una capacitat per tractar 50.000 tones anuals. Aquesta actuació busca donar resposta al creixement previst de la recollida separada dels bioresidus a l'àrea metropolitana de Barcelona. La nova línia serà totalment operativa i independent de l'actual línia de tractament de fracció resta (els residus municipals que no s'han recollit selectivament). Tot i la seva importància estratègica, aquesta ampliació no suposarà un augment de la capacitat de tractament de residus autoritzada per a aquesta instal·lació, ni la prolongació de la seva vida útil.

D'acord amb el projecte desenvolupat per l'AMB i una enginyeria externa, s'ha calculat un pressupost per a les inversions de la reconversió amb un import total de 9.978.315,32 € IVA inclòs.

L'ampliació serà possible gràcies a una aportació de fons Next Generation procedents de la Unió Europea i una aportació directa de la Generalitat. L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) finançarà les obres de reconversió de la planta, d'acord amb les aportacions següents:

 • Fons provinents del Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliècia del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb un import corresponent al 90 % del pressupost sense IVA del projecte. L'aportació d'aquesta partida és de 7.421.887,72 €.
 • Transferències de la Generalitat de Catalunya, corresponents als pressupostos de l'ARC. L'aportació d'aquesta partida és de 2.556.427,90 €.

Es preveu iniciar les obres de reconversió a finals de l'any 2023 i que tinguin una durada de 15 mesos.

Instal·lacions més especialitzades
El Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25) estableix diferents escenaris en la generació de residus a l'àrea metropolitana de Barcelona, però tots coincideixen que la fracció orgànica de residus municipals recollida separadament augmentarà, com ja s'està veient actualment. Consegüentment, baixarà la fracció resta. Amb aquesta previsió, es planteja la reconversió de l'Ecoparc 3.

El projecte inclou tots els equips i modificacions necessaris per tractar correctament la matèria orgànica recollida separadament, per tal de, amb un procés de digestió anaeròbia, convertir aquests residus en recursos en forma de biogàs que permeti generar energia elèctrica i en biofertilitzants i esmenes orgàniques aptes per a l'agricultura, de manera que tota l'actuació està emmarcada en un context d'economia circular.

L'ampliació de les funcions d'aquesta instal·lació implicarà, a banda de tenir més capacitat de tractament, nombrosos avantatges ambientals, descrits tant en el PREMET25 com en el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT):

 • Contribució a la recuperació de recursos: es tractarà fracció orgànica més a prop del lloc d'origen, amb la qual cosa es minimitzaran els desplaçaments del residu fresc.
 • Contribució a la mitigació del canvi climàtic: es millorarà la petjada de carboni del sistema de tractament gràcies a la producció i l'aprofitament de biogàs, el reciclatge dels bioresidus per produir fertilitzants i esmenes orgàniques i la reducció dels requeriments de transport dels residus.
 • Acceptació social i compatibilitat en l'entorn: la instal·lació ja existeix i està integrada en la Planta Integral de Valorització de Residus (PIVR-TMB) de Sant Adrià de Besòs.
 • Ús d'energies renovables i més netes: es produirà energia elèctrica renovable per a l'autoconsum de la planta o per a la seva exportació.

Descripció de les actuacions
El projecte  preveu un gran nombre d'actuacions necessàries per posar en funcionament la nova línia de tractament de residus orgànics, entre les quals es poden destacar:

 • Remodelació i adequació dels fossars de recepció de residus.
 • Noves línies de pretractament sec i humit de la fracció orgànica.
 • Modificacions als digestors anaeròbics on es produeix el biogàs.
 • Ampliació dels sistemes de captació i tractament d'aire.
 • Millora del sistema de captació i tractament d'aigües residuals.
 • Actualització dels dispositius de seguretat.
 • Millora del sistema de gestió de dades i integració en les dades massives de l'AMB.
 • Adequació d'equips i instal·lacions actuals de la línia de tractament de resta per aprofitar-los per al tractament de la fracció orgànica.

Documents relacionats
Enllaços relacionats
Equipaments relacionats
On
Marker
Ecoparc 3, Sant Adrià de Besòs