L’AMB aprova una inversió rècord per al mandat: 423 milions en diversos programes amb la cohesió social com a objectiu

| Tema: Acció de govern

El Consell Metropolità dona llum verda a les inversions de l’AMB per al període 2024-2028, que inclouen el Pla d’inversions (378 M€) i el Pla social (45 M€)
L’AMB finançarà projectes per als ajuntaments metropolitans en els àmbits d’espai públic, paisatge natural i urbà, foment de l’ocupació i la cohesió social, i barris vulnerables metropolitans
Les inversions metropolitanes estan alineades amb la transició energètica, la transició digital, la cohesió social i la solidaritat territorial

El 30 d’abril del 2024 el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar el Pla d’actuació metropolità (PAM) 2024-2027. El PAM recull les prioritats i accions del mandat, entre les quals destaquen l’aprovació dels diferents plans i programes d’inversió per als ajuntaments metropolitans a favor de la cohesió social i territorial.

Avui, en la sessió del Consell Metropolità corresponent al mes de juny, l’AMB ha aprovat els plans d’inversions que despleguen, en actuacions concretes, el pressupost disponible. Aquest conjunt d’inversions ha estat aprovat amb els vots a favor de tots els grups metropolitans, excepte Vox, que hi ha votat en contra.

En aquest mandat l’AMB farà un esforç sense precedents, amb un increment molt important dels recursos. En total, es posaran a disposició dels ajuntaments metropolitans 423,15 M€. Aquesta xifra suposa un augment del 25% respecte els plans d’inversions del mandat anterior. A més, per primera vegada, s’aprova en bloc el Pla d’inversions sencer, la qual cosa facilita la coordinació entre actuacions finançades amb diferents programes.

Jaume Collboni, president de l’AMB, ha manifestat que aquest Pla “prioritza l’aposta cap a la transició energètica i digital i, igual que la totalitat de les polítiques metropolitanes, se centra a millorar l’equitat social i reduir les desigualtats al nostre territori, contribuint a una àrea metropolitana més justa i pròspera”. Afegeix que “programes inversors que es van crear de manera excepcional per fer front, per exemple, a la crisi de la covid-19, han estat integrats en el Pla d’inversions ordinari, mantenint els seus principis de solidaritat, cooperació i pluralitat”. 

Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB, ha volgut destacar “l’ampli consens amb què ha comptat l’aprovació del Pla d’Inversions, amb un ampli recolzament entre els grups del consell metropolità, tant els que integren el govern com els que no, i dels quals s’han tingut en compte les aportacions”. Ha afegit que “l’acció de l’AMB per la cohesió social i territorial va més enllà del Pla d’Inversions i que també es materialitza a través de les polítiques d’habitatge o les polítiques de mobilitat sostenible i transport”.

Per dissenyar els diferents programes que formen el Pla d’inversions metropolità i concretar-los en actuacions als municipis, l’AMB ha posat especial atenció en els criteris que reforcen l’aplicació de polítiques de proximitat, la millora constant de l’espai públic i la qualitat de vida dels ciutadans, per mantenir i millorar el que s’ha fet en els darrers anys. El Pla posa l’accent en la contribució cap a un model de desenvolupament que aposta per la sostenibilitat ambiental, econòmica i social, alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 

 

Estructura dels plans d’inversions

Els desplegament dels recursos disponibles es farà a partir de diferents plans i programes.
El Pla d’inversions metropolità 2024-2028 agrupa diferents programes per tal de cobrir diversos tipus de projectes:

 • Programa d’actuacions de cohesió territorial (PACTE): 150 M€
 • Programa d’actuacions de millora urbana i social (PAMUS): 181,15 M€
 • Programa de projectes i assistència tècnica: 20 M€
 • Programa d’actuacions de millora del paisatge natural i urbà (PSG): 27 M€

El Pla social metropolità 2024-2027 se centra a finançar directament les polítiques destinades a millorar les condicions de vida:

 • Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals: 30 M€
 • Programa integral de barris per a la millora de les rendes (PIBMR): 15 M€

Aquests recursos arribaran als ajuntaments per assignació directa (PACTE, PAMUS i Pla metropolità de suport a les polítiques socials), per concurrència competitiva i amb cofinançament (PSG i PIBMR) i per treballs professionals de suport tècnic (projectes i assistència tècnica del PACTE).

Collboni ha comentat que “l’AMB treballarà perquè aquests fons puguin alinear-se amb els plans i programes d’altres administracions, per tal de maximitzar les oportunitats dels ajuntaments de realitzar inversions. En funció de les disponibilitats pressupostàries, també es podran posar en marxa nous programes que es considerin necessaris per donar resposta a les necessitats sorgides durant el mandat”.

 

Pla d'inversions metropolità 2024-2028

Per elaborar el Pla d’inversions metropolità 2024-2028, s’ha estimat la capacitat d’inversió de l’AMB durant aquest mandat, en funció dels escenaris econòmics generals, l’evolució de l’execució pressupostària i les perspectives econòmiques futures. El resultat d’aquesta avaluació permet destinar-hi la xifra de 378.149.114 €.

 

Programa d’actuacions de cohesió territorial (PACTE) 2025-2028

Aquest programa, dotat amb 150 M€, es desplegarà en 35 municipis de l’AMB (tots, excepte Barcelona). L’assignació de recursos per municipis obeeix a criteris de població, així com al nivell socioeconòmic de cadascun, per tal de compensar les desigualtats.

Els objectius principals són el desenvolupament urbà sostenible a partir de la intervenció als espais urbans, la dotació d’equipaments públics necessaris, la intervenció en el patrimoni construït, la promoció de la mobilitat sostenible i la millora dels serveis urbans. Amb aquestes prioritats en ment, les actuacions efectuades comprendran, entre d’altres:

 • Transformació dels centres urbans per fer-los més habitables.
 • Rehabilitació o transformació d’equipaments per millorar-ne l’eficiència energètica, la digitalització, l’accessibilitat, l’habitabilitat i la conservació.
 • Recuperació, rehabilitació i digitalització d’edificis sense ús per a nous equipaments públics.
 • Intervenció en el patrimoni per posar en valor el llegat històric i cultural.
 • Construcció de nous equipaments públics per garantir la cohesió social al territori.
 • Foment de la mobilitat sostenible i la transició energètica per contribuir a la reducció de les emissions.
 • Intervenció en espais naturals, del litoral i forestals, per potenciar els serveis ecosistèmics que aporten.
 • Vertebració del territori metropolità mitjançant la integració de les grans infraestructures.

El PACTE suposa una assignació mitjana global per habitant metropolità (sense comptar Barcelona) de 88,59 €. L’AMB, d’acord amb els ajuntaments, definirà i concretarà els encàrrecs i  assumirà de la redacció dels projectes, l’execució i la gestió de les obres corresponents. 

Totes les actuacions compliran el Protocol de sostenibilitat que l’AMB va aprovar el passat 13 de febrer, per afrontar els reptes del canvi climàtic i contribuir al desenvolupament sostenible.

 

Programa d’actuacions de millora urbana i social (PAMUS)

El programa està dotat amb 181.149.113,60 € per al període 2024-2027, la qual cosa permet una dotació anual de 45.287.278,40 € per al conjunt dels municipis que integren l’AMB (de nou, sense incorporar-hi Barcelona). 

El programa finança prioritàriament inversions en àmbits com la millora de l’espai públic, el medi ambient urbà, la infraestructura verda i blava, la mobilitat sostenible, el foment del patrimoni històric i cultural, la digitalització, la transició energètica, l’emergència social i climàtica, la cohesió social, l’habitatge o el foment de l’activitat econòmica.

El programa també podrà incloure les accions de manteniment i explotacions qualificades dels equipaments, així com de serveis adreçats directament als usuaris i ciutadans, incloent-hi les d’interès o emergència social, que determinin els ajuntaments.

 

Programa de projectes i assistència tècnica 2025-2028

Els serveis tècnics de l’AMB duen a terme part de les tasques necessàries per al desenvolupament dels programes del Pla d’inversions metropolità. 

Tenint en compte la necessitat de disposar d’especialitats tècniques i serveis professionals que no estan coberts pels serveis de l’AMB, així com la necessitat de donar resposta a la totalitat dels encàrrecs, aquest programa aporta una previsió de recursos de 20 M€, que permet complementar, mitjançant la contractació externa, la capacitat pròpia.

 

Programa d’actuacions de millora del paisatge natural i urbà (PSG) 2025-2027

La tradició metropolitana en el planejament i la gestió dels espais oberts ha estat pionera i exemplar. A més, les polítiques de l’AMB aposten per considerar els paisatges naturals i urbans  dos àmbits sinèrgics i complementaris, que han d’interaccionar.

En els darrers dos mandats s’han gestionat dos programes d’inversió PSG que han servit per millorar, recuperar i dignificar els espais fluvials i altres espais oberts del paisatge i de la infraestructura verda metropolitana.

Per continuar l’esforç de conservació, millora i recuperació d’aquests espais oberts metropolitans, i incrementar-ne la resiliència davant dels factors derivats del canvi climàtic i dels 

que estan associats a la mateixa dinàmica de les activitats i serveis metropolitans, l’AMB farà una sèrie d’inversions, per valor de 27 M€, al voltant, de les línies d’actuació següents:

 • Inversions en espais fluvials metropolitans com ara el Llobregat, el Besòs o els seus afluents, rieres i torrents.
 • Recuperació de zones degradades i resolució de problemes d’encaix entre les zones urbanes i l’entorn natural.
 • Integració de les infraestructures viàries, energètiques i de serveis dins el paisatge metropolità.
 • Millores de la connectivitat entre espais urbans i naturals i aplicació de solucions basades en la natura (SBN) a les ciutats.

El PSG és un programa de concurrència competitiva amb règim de cofinançament, al qual poden accedir tots els ajuntaments amb l’excepció de Barcelona.

 

Pla social metropolità 2024-2027

L’àrea metropolitana de Barcelona és un territori competitiu i innovador que genera el 54,9 % del PIB de Catalunya i l’11 % del PIB de l’Estat. Tanmateix, un percentatge important de les persones que viuen en els seus barris, pobles i ciutats necessita acompanyament i polítiques actives de cohesió social.

L’AMB vol continuar acompanyant les polítiques que gestionen els ajuntaments amb dos plans de finançament de marcat accent social, complementaris al PACTE, el PAMUS i el PSG del Pla d’inversions. Així, el Pla social metropolità 2024-2027 està integrat per dos plans de suport econòmic amb una dotació conjunta de 45 M€, que es descriuen a continuació.

 

Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2024-2027

Dotat amb 30 M€ i amb preassignació per a 35 ajuntaments metropolitans, el Pla vol contribuir a desenvolupar un territori més competitiu, inclusiu, cohesionat, innovador i sostenible, des de la solidaritat, la cooperació i l’impuls municipal.

El Pla prioritza les iniciatives municipals dirigides a:

 • Impulsar i  facilitar noves oportunitats per generar ocupació de qualitat i retenir el talent, així com millorar el servei públic de les polítiques públiques d’ocupació que se’n deriven. 
 • Promoure la innovació i el treball en xarxa amb els agents socials i econòmics del territori, en el marc d’una economia més cohesionada, inclusiva i innovadora. 
 • Impulsar i facilitar la millora de la qualitat de vida de les persones, especialment les més vulnerables, facilitant-los l’accés als drets socials i a un entorn de convivència més equitatiu i segur.
 • Fer front a les situacions de desigualtat i d’emergència social de les persones i, de manera específica, millorar-ne l’ocupació i les condicions de treball.
 • Promoure la igualtat d’oportunitats de les dones en l’àmbit laboral, fent veure a les empreses la importància de tenir i retenir talent i capital humà mixt en el si de les seves organitzacions.

El Pla també permetrà fer front a actuacions d’emergència social. Així, durant l’exercici 2024, ja s’han assignat recursos als tres ajuntaments que han patit diferents crisis per esfondraments o deficiències estructurals d’edificis d’habitatges.

 

Programa integral de barris per a la millora de les rendes 2025-2027

En el mandat anterior es va impulsar el Pla d’actuació per combatre les desigualtats socials i de rendes, amb l’objectiu d’incrementar l’equitat territorial i atendre els col·lectius més vulnerables de l’AMB.

Dins d’aquest Pla es va aprovar per primera vegada un programa d’ajuts, el Programa integral de barris per a la millora de rendes (PIBMR), dotat inicialment amb 10 M€ dedicats a lluitar contra la concentració de la vulnerabilitat social en determinats barris. D’aquest programa, es va llançar una primera convocatòria (2022-2024), de la qual s’estan executant 20 projectes de 14 ajuntaments metropolitans.

Amb la voluntat de mantenir de manera sostinguda els programes adreçats a lluitar contra la vulnerabilitat, es farà una nova convocatòria (2025-2027) dins del PIBMR amb una dotació de 15 M€, que s’atorgarà per concurrència competitiva i cofinançament.

El programa serà continuista respecte als objectius i els criteris de la convocatòria 2022-2024, és a dir, actuarà sobre els barris més vulnerables de l’AMB d’acord amb l’índex de vulnerabilitat urbana (IVU) de l’Institut Metròpoli i promourà actuacions d’acció comunitària amb els mateixos eixos que el programa anterior:

 1. Educació, fractura social, bretxa digital i adaptació social.
 2. Millora de la relació entre les necessitats de formació, la demanda de treball i l’oferta d’ocupació per acostar els demandants de feina al món empresarial i viceversa.
 3. Mesures de cohesió social i actuacions comunitàries.
 4. Habitatge i transició ecològica: habitatge digne per atendre situacions singulars i rehabilitació d’espais.

 

Inversions per plans i programes

 

Pla d’inversions metropolità 2024-2028 per municipis

Municipi Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE) 2025-2028 Programa d'actuacions de millora urbana i social (PAMUS) 2024-2027 Total
Badalona 20.096.314,89 11.709.201,28 31.805.516,17
Badia del Vallès 1.474.477,62 378.703,36 1.853.180,98
Barberà del Vallès 3.093.968,78 3.791.079,04 6.885.047,82
Begues 774.937,23 906.006,08 1.680.943,31
Castellbisbal 1.268.757,26 2.523.360,00 3.792.117,26
Castelldefels 5.506.616,83 10.741.234,56 16.247.851,39
Cerdanyola del Vallès 5.007.955,66 10.580.745,28 15.588.700,94
Cervelló 934.383,93 749.701,12 1.684.085,05
Corbera de Llobregat 1.368.797,60 1.257.065,60 2.625.863,20
Cornellà de Llobregat 8.122.212,83 11.228.492,80 19.350.705,63
Esplugues de Llobregat 3.852.275,34 4.218.977,28 8.071.252,62
Gavà 4.017.299,77 4.946.773,44 8.964.073,21
L'Hospitalet de Llobregat 24.159.107,87 18.620.835,52 42.779.943,39
Molins de Rei 2.249.028,06 4.530.460,48 6.779.488,54
Montcada i Reixac 3.411.945,18 4.735.996,16 8.147.941,34
Montgat 1.250.423,68 1.352.563,52 2.602.987,20
Pallejà 1.096.563,31 1.959.852,16 3.056.415,47
La Palma de Cervelló 439.297,76 348.066,88 787.364,64
El Papiol 537.596,06 835.670,08 1.373.266,14
El Prat de Llobregat 5.668.210,91 6.104.672,00 11.772.882,91
Ripollet 3.654.021,22 2.257.456,32 5.911.477,54
Sant Adrià de Besòs 3.394.172,36 2.331.960,96 5.726.133,32
Sant Andreu de la Barca 2.441.461,34 1.732.924,48 4.174.385,82
Sant Boi de Llobregat 7.620.439,94 12.627.301,12 20.247.741,06
Sant Climent de Llobregat 527.121,22 463.753,92 990.875,14
Sant Cugat del Vallès 7.735.725,90 22.340.304,00 30.076.029,90
Sant Feliu de Llobregat 3.870.690,43 5.727.032,64 9.597.723,07
Sant Joan Despí 2.934.390,01 5.024.219,20 7.958.609,21
Sant Just Desvern 1.645.811,61 2.955.821,12 4.601.632,73
Sant Vicenç dels Horts 2.577.988,75 4.299.283,52 6.877.272,27
Santa Coloma de Cervelló 866.374,90 1.126.926,08 1.993.300,98
Santa Coloma de Gramenet 11.012.575,84 6.282.554,88 17.295.130,72
Tiana 896.324,32 1.730.995,84 2.627.320,16
Torrelles de Llobregat 682.813,06 435.664,32 1.118.477,38
Viladecans 5.809.918,53 10.293.458,56 16.103.377,09
Suma 150.000.000,00 181.149.113,60 331.149.113,60
 
Programa de projectes i assistència tècnica  20.000.000,00
Programa d’actuacions de millora del paisatge natural i urbà 27.000.000,00
TOTAL 378.149.113,60

 

Pla social metropolità 2024-2027 per municipis

Municipi Assignació anual Assignació 2024-2027
Badalona 1.049.791,23 4.199.164,92
Badia del Vallès 109.887,66 439.550,64
Barberà del Vallès 161.185,50 644.742,00
Begues 45.119,06 180.476,24
Castellbisbal 72.540,22 290.160,88
Castelldefels 251.836,06 1.007.344,24
Cerdanyola del Vallès 224.053,88 896.215,52
Cervelló 59.982,36 239.929,44
Corbera de Llobregat 73.693,35 294.773,40
Cornellà de Llobregat 382.789,90 1.531.159,60
Esplugues de Llobregat 175.701,94 702.807,76
Gavà 201.332,55 805.330,20
L'Hospitalet de Llobregat 1.087.917,19 4.351.668,76
Molins de Rei 107.520,62 430.082,48
Montcada i Reixac 207.494,14 829.976,56
Montgat 71.603,73 286.414,92
Pallejà 61.659,25 246.637,00
La Palma de Cervelló 34.649,08 138.596,32
El Papiol 40.152,33 160.609,32
El Prat de Llobregat 287.180,46 1.148.721,84
Ripollet 212.362,04 849.448,16
Sant Adrià de Besòs 246.914,04 987.656,16
Sant Andreu de la Barca 131.441,60 525.766,40
Sant Boi de Llobregat 356.093,01 1.424.372,04
Sant Climent de Llobregat 39.015,04 156.060,16
Sant Cugat del Vallès 269.101,65 1.076.406,60
Sant Feliu de Llobregat 167.276,55 669.106,20
Sant Joan Despí 137.159,85 548.639,40
Sant Just Desvern 78.550,69 314.202,76
Sant Vicenç dels Horts 147.572,17 590.288,68
Santa Coloma de Cervelló 50.181,95 200.727,80
Santa Coloma de Gramenet 579.887,34 2.319.549,36
Tiana 48.815,56 195.262,24
Torrelles de Llobregat 45.092,59 180.370,36
Viladecans 284.445,41 1.137.781,64
Suma 7.500.000,00 30.000.000,00
 
Programa integral de barris per a la millora de les rendes   15.000.000,00
TOTAL 45.000.000,00

Enllaços relacionats
On
Marker
Seu AMB Barcelona