L'AMB aprova les ordenances fiscals per al 2021, amb una congelació en els imports per afrontar els efectes de la crisi

Tornar

| Tema: AMB - Institucional

L'import de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) queda congelat de cara al 2021, i un nou sistema de càlcul per a la TMTR comercial afavorirà el petit comerç. El tribut metropolità manté el mateix tipus que el 2020, i gràcies a la informació tramesa pels ajuntaments metropolitans l'aplicació del tribut serà més precisa i equitativa.

El Consell Metropolità de l'AMB ha aprovat, de manera inicial, les ordenances fiscals que regulen el càlcul de les taxes i tributs d'abast metropolità: la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) i el tribut metropolità.

Congelació i nou sistema de càlcul per a la TMTR

La proposta d'ordenança de la TMTR ha estat aprovada amb els vots a favor dels grups PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC-AM, Junts per Catalunya (excepte els consellers metropolitans Cristina Paraira i Joan Puigdomènech); els vots en contra de PP, Ciutadans, Barcelona pel Canvi, Compromís, Acord per Torrelles i els dos consellers esmentats abans; i les abstencions de Guanyem Badalona en Comú i Ara decidim Ripollet.

L'ordenança fiscal reguladora de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR), gestionada per l'AMB, no introduirà cap augment en els imports de cara al 2021. Segons Eloi Badia, vicepresident d'Ecologia de l'AMB, "malgrat l'increment del cànon de residus de la Generalitat, causa que justificaria un augment en els imports de la TMTR, l'AMB ha decidit congelar-los per evitar posar més pressió fiscal a la ciutadania". La resolució aprovada també aposta per mantenir les dades de recollida selectiva utilitzades el 2020 per calcular els imports que paguen els ciutadans de cada municipi.

La TMTR l'abonen tant els domicilis particulars com les activitats econòmiques, i contribueix a finançar el tractament dels residus recollits pels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Actualment, 1.200.000 domicilis i 150.000 negocis paguen la TMTR a través del rebut de l'aigua. Les tarifes de la ciutadania de cada municipi es modulen en funció de la quantitat de residus produïts a cada localitat, i del nivell de recollida selectiva assolit; així, com menys residus es produeixen i més recollida selectiva es fa, més baixa és la TMTR.

Actualment, la TMTR només cobreix aproximadament un 85 % del cost de tractament de residus generats en els domicilis particulars i establiments de l'àrea metropolitana. La resta va a càrrec del pressupost general de l'AMB.

Pel que fa a la TMTR que paguen les activitats econòmiques, l'AMB també ha aprovat un nou sistema de càlcul, que s'aplicarà a partir del darrer trimestre de 2021 (1 d'octubre de 2021).

La nova fórmula, a banda del tipus d'activitat i l'índex de recollida del municipi on es trobi el negoci, tindrà en compte com a criteri la superfície que ocupa cada establiment i es deixarà de tenir el consum d'aigua com a referència, de manera que els locals petits paguin menys que els grans. La nova estructura de càlcul és fiscalment més justa, ja que el 70 % dels establiments comercials del territori metropolità ocupen menys de 100 m2. Concretament, els petits establiments de restauració i bars, un dels sectors més castigats per la crisi de la covid-19, serien alguns dels negocis més beneficiats per la modificació introduïda.

Per altra banda, els establiments que se situïn en la franja alta pel que fa a la superfície no tindran un increment elevat, ja que el nou sistema estableix uns topalls per facilitar la incorporació a la nova realitat de càlcul d'una manera progressiva.

Tribut metropolità amb imports més precisos

El Consell Metropolità també ha aprovat provisionalment l'ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità (TM) per als 36 municipis pertanyents a l'AMB. La proposta d'ordenança ha estat aprovada amb els vots a favor dels grups PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC-AM, Junts per Catalunya, Guanyem Badalona en Comú, Ara decidim Ripollet i Compromís i Acord per Torrelles; els vots en contra de PP i Barcelona pel Canvi; i l'abstenció de Ciutadans.

El tipus impositiu d'aquest impost, que s'aplica al valor cadastral dels béns immobles, també quedarà congelat i es mantindrà en el mateix valor que el 2020.

De la mateixa manera, s'ha fixat un nou valor mínim per a les finques residencials que els propietaris utilitzin com a primera residència, per sota del qual el titular estarà exempt de pagar el tribut metropolità. Aquest valor és de 46.210,11 €, o bé de 72.033,78 € en els municipis en què s'hagi aprovat una nova valoració els anys 2012 i 2019.

Pel que fa als ajuts que l'AMB facilita per fer front al pagament d'aquesta taxa, en manté la bonificació del 50 % per a famílies nombroses, en les mateixes condicions que durant l'any 2020.

A més, es completa l'aplicació de mesures addicionals ja utilitzades en el tribut de l'any 2020 per garantir l'equitat entre els diferents municipis. A aquest efecte, els ajuntaments han proporcionat a l'AMB la informació necessària per determinar la quota de manera homogènia a tots els municipis. El nou sistema ha suposat una aplicació més precisa del tribut l'any 2020, i en molts casos una reducció de l'import.

Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB, ha manifestat durant l'aprovació que "el tribut metropolità és una de les vies de finançament de l'administració que fixa la llei de creació de l'AMB, que tots els grups polítics van votar favorablement". I ha afegit que "l'aplicació inicial del tribut tenia alguns problemes que, amb els canvis aprovats avui, estem resolent. Canvis que, entre d'altres, inclouen la congelació dels tipus tenint en compte el context actual de crisi". Finalment, ha recordat que "una gran part de la ciutadania està exempta de pagar el tribut metropolità, que afecta principalment les activitats comercials".

Per la seva banda, els grups polítics que han votat en contra de la mesura han citat les circumstàncies de crisi com a motiu per demanar una reducció en els imports del tribut metropolità.

El tribut metropolità s'estableix per finançar la prestació dels serveis metropolitans tant en l'àmbit de la mobilitat com en el de l'espai públic i les infraestructures, el tractament de residus i el cicle de l'aigua i la impulsió de polítiques d'ocupació estable i d'habitatge assequible, entre d'altres.

Prova: $provaURL