El pressupost general de l'AMB per al 2022 creix un 1,94 %, amb un import consolidat de 2.274 milions d'euros

| Tema: AMB - Institucional

El pressupost estricte de l'AMB per al 2022 es formula sense dèficit, per un import de 991.139.884,61 €, que representa un creixement del 13,25 % en relació amb el 2021.

El pressupost general de l'AMB, que inclou organismes dependents com TMB, l'IMPSOL i l'IMET, assoleix en termes consolidats un total de 2.274 M€, i creix un 1,94 % respecte al 2021.

Els comptes fan èmfasi en les polítiques socials i les mesures de gestió eficient de la infraestructura verda, noves actuacions d'inversió en infraestructures i equipaments sostenibles, la lluita contra la contaminació atmosfèrica i l'emergència climàtica global, i l'impuls a la transició energètica i la mobilitat sostenible.

El Consell Metropolità celebrat aquest dimarts 9 de novembre de manera telemàtica ha aprovat inicialment els pressupostos de l'AMB per al 2022, amb un import consolidat de 2.274 milions d'euros. Els comptes han estat aprovats  amb els vots a favor dels grups PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC i Junts per Catalunya; el vot en contra de Ciutadans i les abstencions de PP, Compromís i Acord per Torrelles, Guanyem Badalona en Comú i Ara decidim Ripollet.

El pressupost consolidat de l'AMB l'integren el de la mateixa institució, el del seu organisme autònom Institut Metropolità del Taxi (IMET), l'estat de previsió de despeses i ingressos de l'entitat pública empresarial local Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats en les quals participa, íntegrament o majoritàriament: Transports de Barcelona, SA; Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA; Projectes i Serveis de Mobilitat, SA; TMB, SL; Informació i Serveis, SA; Societat Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA); Regesa Aparcaments i Serveis, SA. També inclou els consorcis que formen part del sector públic institucional de l'AMB: el consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, el Consorci Besòs Tordera i el Consorci Ecoparc 4.

L'assignació dels recursos del pressupost, a més de donar continuïtat a les actuacions de caràcter social i ambiental que venen d'exercicis anteriors, posa un èmfasi especial en les polítiques socials per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica que pateix tot el territori, els efectes de la qual són evidents. L'AMB és conscient que aquests efectes negatius es continuaran produint durant bona part del 2022 i afectaran directament la ciutadania, especialment els col·lectius més vulnerables.

En aquest sentit, el pressupost per al 2022 dona cobertura al desenvolupament de les diferents línies estratègiques de l'AMB:
 • En matèria social i de suport a l'economia productiva: Pla d'inversions metropolità, Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals i Pla metropolità de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB), aprovats el 2020; Pla de sostenibilitat ambiental, aprovat el 2021 per impulsar projectes de desenvolupament compartit entre els ajuntaments i l'AMB per tal reforçar les polítiques de mobilitat urbana sostenible i adaptar-la als nous requeriments sorgits arran de la covid-19, així com promoure la transició ecològica i energètica mitjançant, entre d'altres, inversions en la gestió de recursos –com l'aigua i l'energia– i residus; i un nou programa d'actuació integral per a barris per a actuacions destinades a combatre les desigualtats socials i de rendes, incrementar l'equitat i atendre els col·lectius més vulnerables, que preveu una dotació de 2 M€ per a l'exercici 2022 i que tindrà caràcter plurianual.
 • Impuls a l'ocupació i l'economia social i solidària.
 • En matèria de mobilitat: actuacions per a l'execució del projecte C-245, desplegament del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU), gestió i manteniment del territori i de les rondes, ampliació de la integració de títols socials de transport, i millores en els serveis de bus de l'AMB.
 • Urbanisme: avanç en la formulació del Pla director urbanístic metropolità (PDU).
 • Habitatge: posada en marxa de l'operador metropolità Habitatge metròpolis Barcelona, que conjuntament amb l'IMPSOL i el Consorci Metropolità de l'Habitatge impulsaran la promoció d'habitatges assequibles i la rehabilitació energètica i d'accessibilitat del parc existent.
 • En matèria ambiental: implementació del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals (PREMET25) i de les actuacions previstes en l'Acord metropolità pel residu zero, així com inversions en cobertes fotovoltaiques i fotolineres per impulsar les energies renovables.
 • Solidaritat i cooperació: manteniment del  0,7 % en cooperació al desenvolupament.
Els ingressos pressupostaris de l'AMB són, en el marc del que defineix la llei i en termes generals, les aportacions municipals, els impostos directes, les taxes i cànons i les transferències finalistes d'altres entitats per a l'execució o prestació d'actuacions i serveis públics. La previsió per al 2022 s'emmarca en un criteri de prudència i realisme.

Les principals fonts que recull el capítol d'ingressos són:
 • La previsió d'ingressos del tribut metropolità: 132,3 M€.
 • Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR): la previsió és de 141,1 M€, que s'ha calculat a partir de la previsió de  liquidació de l'exercici 2021.
 • L'aportació de l'ATM: 157,27 M€ per al finançament dels serveis de gestió indirecta de transport públic.
 • Les aportacions municipals sobre la participació en els tributs de l'Estat: 124,4 M€.
 • Les aportacions municipals basades en l'IBI: 94,93 M€.
 • Les aportacions de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments per al finançament de competències delegades del transport escolar i beques menjador: 20,73 M€.
 • Transferències de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA): 122,4 M€ per donar compliment a la gestió del cicle de l'aigua. Les necessitats associades a sanejament, explotació de les plantes depuradores, tractament de fangs, gestió d'instal·lacions i sistemes i tractament terciari de l'EDAR del Prat, reposició i millores, i actuacions previstes en el Pla quinquennal 2020-2023 de reposició i millores i noves inversions.
 • Finançament provinent dels fons FEDER: 8,41 M€, que es complementen amb 2,83 M€ de cofinançament municipal en el marc de les polítiques impulsades per la Unió Europea, en les quals s'hi inclouen diversos projectes en concordança amb les competències metropolitanes.
 • Ingressos vinculats a la recollida selectiva de residus: es preveu un total de 41,55 M€.
 • En relació amb el finançament del projecte de la C-245, es preveu una disposició de l'endeutament formalitzat i un retorn d'aportacions liquidades per compte dels municipis per un total de 9,55 M€.
Despeses de l'AMB per al 2022
Les línies pressupostàries per donar compliment als objectius polítics definits en l'Acord de govern de l'AMB 2019-2023, recollides en el Pla d'actuació metropolità i que es preveuen complementar i ampliar amb nous estímuls econòmics provinents dels fons europeus de recuperació i resiliència són, per àrees i competències:

Territori
 • Les dotacions per al Pla d'inversions metropolità, quantificades en 74,6 M€, concentren la major part de les inversions en aquesta àrea.
 • Les dotacions de 4,84 M€ en el marc del conveni de cofinançament d'actuacions FEDER, completades amb cofinançament municipal destinades a actuacions de millora patrimonial de parcs i  actuacions en patrimoni cultural i industrial.
 • Les dotacions per al Pla de sostenibilitat ambiental, quantificades en 26,66 M€.
 • L'impuls a la política d'habitatge, que vol posar l'accent en el lloguer social, amb la constitució d'Habitatge Metròpolis Barcelona, que se suma a les polítiques ja desenvolupades.
 • El manteniment de la infraestructura verda metropolitana. Els espais verds urbans, el litoral metropolità, els espais naturals (Collserola, el Garraf i la serralada de Marina) i els eixos fluvials (Llobregat i Besòs) són sistemes naturals que s'han de gestionar des d'una visió integral i transversal, per tal de millorar-ne l'eficiència, la qualitat i optimitzar-ne els recursos. El total d'aquestes despeses es manté en 21,42 M€.
 • Arran de la dissolució per llei del Consell Comarcal del Barcelonès, l'AMB  va assumir el mandat de la gestió de les rondes de Barcelona, una infraestructura vital per a la vertebració de l'àrea metropolitana de Barcelona. El pressupost destinat al manteniment i la inversió a les rondes és de 11,3 M€.
Ecologia
 • El pressupost destinat a la prevenció i gestió de residus, en l'entorn de l'acord metropolità pel residu zero, és de 196,6 M€.
 • Les dotacions per atendre les competències metropolitanes dins de la gestió del cicle de l'aigua s'estimen en 120,4 M€.
 • Les polítiques de lluita contra l'emergència climàtica, amb l'impuls a les energies renovables per avançar cap a nous models energètics més nets i sostenibles (energia en cobertes d'edificis públics, fotolineres i l'operador d'energia neta i verda Barcelona Energia), suposen una inversió de 2,9 M€.
Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
 • L'assignació de recursos més destacable és la dels serveis de gestió indirecta de transport públic: 157,27 M€.
 • L'aportació a l'ATM com a ens consorciat és de 157,97 M€.
 • Les aportacions per al transport de persones amb mobilitat reduïda severa i les derivades de les polítiques de tarifació social en l'àmbit de la mobilitat s'estimen en 46,36 M€, dels quals 1,3 M€ s'assignen a la tarifació social als municipis de la segona corona metropolitana.
 • Pel que fa a la mobilitat i la sostenibilitat, les inversions tenen com a objectiu comú la millora de la qualitat de l'aire a la metròpolis, amb diferents serveis i línies d'actuació, i s'articulen al voltant del Pla de mobilitat sostenible 2020-2023 amb un pressupost combinat i completat amb cofinançament de fons FEDER en actuacions en electrolineres, Bicibox, Bicivia i gestió de ZBE, de 10,28 M€.
Resta d'àrees i actuacions
 • Dins de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic es preveu una dotació total de 14,94 M€, dels quals 7,5 M€ són per atendre el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, orientat a la creació d'ocupació als municipis metropolitans i al suport a les polítiques socials municipals, i 4,150 M€ per donar compliment al Pla metropolità de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB), aprovat el 2020 amb la voluntat metropolitana de donar el màxim suport a les iniciatives municipals per pal·liar els efectes de la crisi i les realitats socials i econòmiques en el territori derivades de la covid-19.
 • L'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques, amb 2 M€, té com a objectiu principal la redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU), per tal de repensar la ciutat construïda i fer una metròpolis de ciutats des d'una mirada metropolitana.
 • L'Àrea de Relacions Internacionals i de Cooperació, amb un pressupost de 2,35 M€, impulsa les xarxes metropolitanes a escala europea i mundial, com MedCities o l'EMA (European Metropolitan Authorities), amb l'objectiu de potenciar la projecció exterior de l'AMB. Pel que fa a cooperació, la dotació econòmica servirà per finançar projectes per garantir els drets humans, especialment als territoris de la Mediterrània oriental que estan acollint persones refugiades. A més, l'AMB manté l'objectiu de destinar el 0,7 % dels recursos propis als fons de cooperació, tal com recomana l'ONU.
 • L'Àrea de Planificació Estratègica s'ocupa de planificar l'estratègia de desenvolupament del territori metropolità, un dels objectius primordials de l'AMB. Aquest disseny d'estratègies es fa propiciant espais de consens i concertació amb els agents econòmics, socials i institucionals del territori per a la construcció de polítiques metropolitanes, així com l'elaboració de noves línies de recerca que consolidin les polítiques metropolitanes més estratègiques.
 • Cal destacar el paper de l'Agència de Transparència de l'AMB de l'Àrea de Presidència amb l'objectiu d'impulsar una administració al servei de la ciutadania i caminar cap a la democratització, la transparència i el bon govern de la institució. La dotació prevista per assolir tots aquests objectius és de 2 M€.
 • El pressupost també preveu una dotació de 2 M€ per al nou Pla integral de barris, amb actuacions destinades a combatre les desigualtats socials i de rendes, incrementar l'equitat i atendre els col·lectius més vulnerables.
 • Finalment, l'assumpció de les competències delegades en matèria d'Ajuts individuals per a desplaçaments i menjadors escolars, amb una dotació de 20,6 M€.

Enllaços relacionats
Prova: $provaURL