El pressupost de l'AMB augmenta un 13,25 %

| Tema: AMB - Institucional

Els comptes propis de l'AMB (991,13 milions d'euros) fan èmfasi en les polítiques socials, la transició energètica, la mobilitat sostenible, la inversió en infraestructures i equipaments i la lluita contra la contaminació i l'emergència climàtica. El pressupost consolidat metropolità assoleix un total de 2.274 milions d'euros, i creix un 1,94 % respecte al 2021.

El Consell Metropolità celebrat aquest dimarts 21 de desembre de manera telemàtica ha aprovat definitivament el pressupost de l'AMB per al 2022, amb un import de 991.139.884,61 €. Els comptes han estat aprovats amb els vots a favor dels grups PSC-CP, En Comú Guanyem, JxC i ERC; les abstencions de Guanyem Badalona en Comú, Compromís i Acord per Torrelles i Ara Decidim Ripollet, i els vots en contra de PP, Ciutadans, Barcelona pel Canvi i la consellera no adscrita Marilén Barceló.

El pressupost consolidat de l'AMB, que en total ascendeix a 2.274 milions d'euros, està format pel de la mateixa institució, el del seu organisme autònom Institut Metropolità del Taxi (IMET), l'estat de previsió de despeses i ingressos de l'entitat pública empresarial local Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats en les quals participa, íntegrament o majoritàriament: Transports de Barcelona, SA; Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA; Projectes i Serveis de Mobilitat, SA; TMB, SL; Informació i Serveis, SA; Societat Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA), i Regesa Aparcaments i Serveis, SA. També inclou els consorcis que formen part del sector públic institucional de l'AMB: el consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, el Consorci Besòs Tordera i el Consorci Ecoparc 4.

El pressupost de l'AMB dona continuïtat a la línia d'actuacions de caràcter social i ambiental dels anys anteriors. En un context en què la crisi sanitària encara afecta l'economia metropolitana, el comptes posen un èmfasi especial en pal·liar els efectes negatius en la població, que es continuaran produint durant bona part del 2022 i afectaran especialment els col·lectius més vulnerables.

El vicepresident executiu de l'AMB, Antonio Balmón, ha declarat després de l'aprovació que "El creixement del 13,25% en el pressupost de l'AMB del 2022 no és només una xifra, per més contundent que sigui aquesta. N'és molt més que un indicador percentual. És la certificació de la ferma voluntat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona d'afrontar els colossals reptes de les grans ciutats del món, com la mobilitat, l'habitatge, la contaminació, el tractament dels residus o la planificació urbanística,  tot vetllant per l'impuls de l'equitat social, el desenvolupament econòmic i la defensa mediambiental. Tot això és el que significa aquest increment pressupostari del 13,25%. Aquest pressupost és fonamental per als ajuntaments i determinant per afrontar la situació econòmica i encarar la recuperació".

En aquest sentit, el pressupost per al 2022 possibilita el desenvolupament de diferents línies estratègiques de l'AMB.

En matèria social i de suport a l'economia productiva: Pla d'inversions metropolità, Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals i Pla metropolità de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB), aprovats el 2020; Pla de sostenibilitat ambiental (PSA), aprovat el 2021 per impulsar projectes de desenvolupament compartit entre els ajuntaments i l'AMB per reforçar les polítiques de mobilitat urbana sostenible i la transició ecològica i energètica mitjançant, entre d'altres, inversions en la gestió de recursos –com l'aigua i l'energia– i residus. També un nou programa d'actuació integral per a barris, amb actuacions destinades a combatre les desigualtats socials i de rendes, incrementar l'equitat i atendre els col·lectius més vulnerables.

Impuls a l'ocupació i l'economia social i solidària.

En matèria de mobilitat: actuacions per a l'execució del projecte C-245, desplegament del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU), gestió i manteniment del territori i de les rondes, ampliació de la integració de títols socials de transport i millores en els serveis de bus de l'AMB.

Urbanisme: avanç en la formulació del Pla director urbanístic metropolità (PDU).

Habitatge: posada en marxa de l'operador metropolità Habitatge Metròpolis Barcelona, que conjuntament amb l'IMPSOL i el Consorci Metropolità de l'Habitatge impulsaran la promoció d'habitatges assequibles i la rehabilitació energètica i d'accessibilitat del parc existent.

En matèria ambiental: desplegament del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals (PREMET25) i de les actuacions previstes en l'Acord metropolità pel residu zero, així com inversions en cobertes fotovoltaiques i fotolineres (pla SolarMet) per impulsar les energies renovables.

Solidaritat i cooperació: manteniment del  0,7 % en cooperació al desenvolupament.

Els ingressos pressupostaris de l'AMB provenen de les aportacions municipals, els impostos directes, les taxes i cànons i les transferències finalistes d'altres entitats per a l'execució o prestació d'actuacions i serveis públics.

Les principals fonts que recull el capítol d'ingressos són:
  • La previsió d'ingressos del tribut metropolità: 132,3 M€.
  • La taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR): la previsió és de 141,1 M€, que s'ha calculat a partir de la previsió de liquidació de l'exercici 2021.
  • L'aportació de l'ATM: 157,27 M€ per al finançament dels serveis de gestió indirecta de transport públic.
  • Les aportacions municipals sobre la participació en els tributs de l'Estat: 124,4 M€.
  • Les aportacions municipals basades en l'IBI: 94,93 M€.
  • Les aportacions de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments per al finançament de competències delegades del transport escolar i beques menjador: 20,73 M€.
  • Transferències de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA): 122,4 M€ per donar compliment a la gestió del cicle de l'aigua. Les necessitats associades a sanejament, explotació de les plantes depuradores, tractament de fangs, gestió d'instal·lacions i sistemes i tractament terciari de l'EDAR del Prat, reposició i millores, i actuacions previstes en el Pla quinquennal 2020-2023 de reposició i millores i noves inversions.
  • Finançament provinent dels fons FEDER: 8,41 M€, que es complementen amb 2,83 M€ de cofinançament municipal en el marc de les polítiques impulsades per la Unió Europea, en les quals s'hi inclouen diversos projectes en concordança amb les competències metropolitanes.
  • Ingressos vinculats a la recollida selectiva de residus: es preveu un total de 41,55 M€.
  • En relació amb el finançament del projecte de la C-245, es preveu una disposició de l'endeutament formalitzat i un retorn d'aportacions liquidades per compte dels municipis per un total de 9,55 M€.
Despeses de l'AMB per al 2022

Les línies pressupostàries per donar compliment als objectius polítics definits en l'Acord de Govern de l'AMB 2019-2023, recollides en el Pla d'actuació metropolità i que es preveuen complementar i ampliar amb nous estímuls econòmics provinents dels fons europeus Next Generation són, per àrees i competències:

Territori

Les dotacions per al Pla d'inversions metropolità, quantificades en 74,6 M€, que concentren la major part de les inversions en aquesta àrea.
Les dotacions de 4,84 M€ en el marc del conveni de cofinançament d'actuacions FEDER, completades amb cofinançament municipal destinades a actuacions de millora patrimonial de parcs i  actuacions en patrimoni cultural i industrial.
Les dotacions per al Pla de sostenibilitat ambiental, quantificades en 26,66 M€.
L'impuls a la política d'habitatge, que vol posar l'accent en el lloguer social, amb la constitució d'Habitatge Metròpolis Barcelona, que se suma a les polítiques ja desenvolupades.
El manteniment de la infraestructura verda metropolitana. Els espais verds urbans, el litoral metropolità, els espais naturals (Collserola, el Garraf i la serralada de Marina) i els eixos fluvials (Llobregat i Besòs) són sistemes naturals que s'han de gestionar des d'una visió integral i transversal, per tal de millorar-ne l'eficiència, la qualitat i optimitzar-ne els recursos. El total d'aquestes despeses es manté en 21,42 M€.
La gestió de les rondes de Barcelona: 11,3 M€.

Ecologia

El pressupost destinat a la prevenció i gestió de residus, en l'entorn de l'acord metropolità pel residu zero, és de 196,6 M€.
Les dotacions per atendre les competències metropolitanes dins de la gestió del cicle de l'aigua s'estimen en 120,4 M€.
Les polítiques de lluita contra l'emergència climàtica, amb l'impuls a les energies renovables, seguint l'estratègia del Pla clima i energia 2030 i del pla SolarMet, suposen una inversió de 2,9 M€.

Mobilitat, Transport i Sostenibilitat

L'assignació de recursos més destacable és la dels serveis de gestió indirecta de transport públic: 157,27 M€.
L'aportació a l'ATM com a ens consorciat és de 157,97 M€.
Les aportacions per al transport de persones amb mobilitat reduïda severa i les derivades de les polítiques de tarifació social en l'àmbit de la mobilitat s'estimen en 46,36 M€, dels quals 1,3 M€ s'assignen a la tarifació social als municipis de la segona corona metropolitana.

Pel que fa a la mobilitat i la sostenibilitat, les inversions tenen com a objectiu comú la millora de la qualitat de l'aire a la metròpolis, amb diferents serveis i línies d'actuació, i s'articulen al voltant del Pla de mobilitat sostenible 2020-2023 amb un pressupost combinat i completat amb cofinançament de fons FEDER en actuacions en electrolineres, Bicibox, Bicivia i gestió de ZBE, de 10,28 M€.

Resta d'àrees i actuacions

Dins de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic es preveu una dotació total de 14,94 M€, dels quals 7,5 M€ són per atendre el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, orientat a la creació d'ocupació als municipis metropolitans i al suport a les polítiques socials municipals, i 4,15 M€ per donar compliment al Pla metropolità de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB), per pal·liar els efectes de la crisi i les realitats socials i econòmiques en el territori derivades de la covid-19.

L'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques, amb 2 M€, té com a objectiu principal la redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU), per tal de repensar la ciutat construïda i fer una metròpolis de ciutats des d'una mirada metropolitana.

L'Àrea de Relacions Internacionals i de Cooperació, amb un pressupost de 2,35 M€, impulsa les xarxes metropolitanes a escala europea i mundial, com MedCities o l'EMA (European Metropolitan Authorities), amb l'objectiu de potenciar la projecció exterior de l'AMB. Pel que fa a cooperació, la dotació econòmica servirà per finançar projectes per garantir els drets humans, especialment als territoris de la Mediterrània oriental que estan acollint persones refugiades. A més, l'AMB manté l'objectiu de destinar el 0,7 % dels recursos propis als fons de cooperació, tal com recomana l'ONU.

L'Àrea de Planificació Estratègica s'ocupa de planificar l'estratègia de desenvolupament del territori metropolità, un dels objectius primordials de l'AMB. Aquestes estratègies es dissenyen en consens i concertació amb els agents econòmics, socials i institucionals del territori.

Cal destacar el paper de l'Agència de Transparència de l'AMB de l'Àrea de Presidència amb l'objectiu d'impulsar una administració al servei de la ciutadania i caminar cap a la democratització, la transparència i el bon govern de la institució. Té una dotació de 2 M€.
El pressupost també preveu 2 M€ per al nou Pla integral de barris, amb actuacions destinades a combatre les desigualtats socials i de rendes, incrementar l'equitat i atendre els col·lectius més vulnerables.

Finalment, l'assumpció de les competències delegades en matèria d'ajuts individuals per a desplaçaments i menjadors escolars, amb una dotació de 20,6 M€. 

Enllaços relacionats