)

El Consell Metropolità intensifica la lluita contra la contaminació atmosfèrica amb noves mesures

| Tema: Contaminació

S'aprova inicialment la nova ordenança per regular les activitats i restriccions a les indústries situades a la metròpolis durant episodis d'alta contaminació. Dins de l'estratègia de disminució d'emissions, l'AMB s'adhereix a un manifest per demanar al Govern central més control en la contaminació provinent del trànsit marítim.

Durant el Ple corresponent al mes de gener, celebrat ahir, el Consell Metropolità va aprovar una sèrie de mesures destinades a continuar lluitant contra la contaminació atmosfèrica a la metròpolis, alineades amb l'objectiu estratègic de millorar la qualitat ambiental del territori.

La indústria metropolitana aplicarà mesures personalitzades en episodis de contaminació

L'altra mesura contra la contaminació aprovada durant el Ple ha estat una nova ordenança, a partir de la qual s'elaboraran plans d'acció individual (PAI) per a cada tipus d'indústria, amb totes les mesures concretes que caldrà activar en cas de declarar-se un episodi d'alta contaminació per NO2 i PM10, per pal·liar els seus efectes.

Aquesta ordenança forma part del Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica, aprovat el 2017. L'estratègia preveu que les indústries de l'àrea metropolitana prenguin consciència dels problemes associats a les seves emissions, i que participin en la seva reducció. Per aconseguir-ho, resulta imprescindible el desenvolupament de protocols individualitzats per a cada activitat empresarial.

Una vegada elaborats els PAI, cada empresa del sector industrial disposarà d'un protocol fet a mida de la seva activitat, que entrarà en funcionament quan la Generalitat decreti un episodi de contaminació. Les mesures establertes variaran àmpliament depenent de l'empresa, i hauran de ser proporcionades amb el grau de responsabilitat del sector industrial en les emissions d'NO2 i PM10.

L'ordenança aprovada ahir regula, entre altres aspectes, el contingut mínim que hauran de tenir els PAI, el control i seguiment de les actuacions per part dels ajuntaments i la descripció de les accions que constitueixen infraccions administratives, així com les sancions que se'n derivin.

L'AMB ha elaborat, com a exemple, els PAI de les plantes de serveis públics de la seva titularitat, com ara les de tractament de residus i de sanejament d'aigües. Algunes de les mesures establertes en aquests plans són:

• No dur a terme processos, com arrencades i posades en marxa, que no siguin imprescindibles i que es puguin endarrerir.
• Limitar l'horari per al trànsit de camions de transport externs i reduir-ne el nombre, en la mesura que es pugui.
• Prohibir l'activitat de trituració de la fracció vegetal i del garbellament mòbil, per evitar la generació de pols.

Després de l'aprovació inicial de l'ordenança, el redactat s'ha fet arribar als 36 municipis metropolitans, que disposaran d'un mes per fer-hi els suggeriments que creguin, abans de l'aprovació definitiva.

La lluita contra la contaminació, també al trànsit marítim

El transport marítim, molt intens al mar Mediterrani i al litoral metropolità, és una font important de contaminació atmosfèrica. Les emissions dels vaixells no afecten només els ports o la línia de costa, sinó també les grans ciutats.

L'índex de contaminació d'aquesta font és especialment greu: el fueloil que fan servir els vaixells conté fins a 3.500 vegades més sofre que el dièsel dels vehicles terrestres. La crema d'aquest combustible emet contaminants a l'atmosfera com els d'òxids de sofre (SOx), de nitrogen (NOx), i de partícules (PM) que tenen efectes nocius en la salut de la ciutadania i el medi ambient.

Per fer front a les emissions contaminants dels vaixells i limitar els seus efectes negatius a la salut pública i al medi ambient, s'han creat les zones de baixes emissions de sofre (SOx), de nitrogen (NOx) i de partícules (PM), anomenades pel seu acrònim en anglès ECA (Emission Control Areas).

En alguns ports del nord d'Europa ja s'han implantat aquestes zones, i s'han aconseguit reduccions del 75% de les emissions de NO2 i entre el 15 i el 20% de les emissions de partícules PM2,5, així com beneficis econòmics i ambientals.

Les entitats l'Aliança Mar Blava, Ecologistes en Acció, Plataforma per a la Qualitat de l'Aire i Transport and Environment han publicat un manifest, al qual la ciutat de Barcelona també dona suport, amb l'objectiu de generar prou consciència sobre l'assumpte i instar l'Estat espanyol a recolzar activament la creació d'una ECA al Mediterrani, i alhora evitar que els vaixells atracats als ports de l'Estat s'hagin de connectar a la xarxa elèctrica pel seu funcionament diari, de manera que s'evitin les seves emissions contaminants a les ciutats.

L'AMB, administració capdavantera en la lluita contra la contaminació i la millora ambiental del territori metropolità, ha aprovat per unanimitat al Consell Metropolità donar suport a aquest manifest per passar a l'acció, i a la petició al Govern central d'establir una mesura que contribuirà a continuar millorant la qualitat de l'aire en diversos àmbits.

Documents relacionats
Prova: $provaURL