)

Aprovat el pla estratègic per garantir aigua a 30 anys vista en tot el territori metropolità

| Tema: Aigua

El PECIA, consensuat entre l'AMB, la resta d'administracions i fins a 87 organismes, reuneix mesures i propostes per evitar un dèficit previst de 130 hm3 anuals el 2050

El paquet sencer d'actuacions proposades té un pressupost d'entre 2.100 i 2.400 milions d'euros, dels quals 132 milions es destinaran a la construcció de noves infraestructures

Alguns projectes, com els relacionats amb els diversos usos de l'aigua regenerada, ja s'estan portant a terme o s'iniciaran properament

Portada PECIA

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat de manera definitiva avui, durant el ple del Consell Metropolità, el Pla estratègic del cicle integral de l'aigua (PECIA), el full de ruta per reduir el dèficit hídric que podria patir la metròpolis de Barcelona, amb un objectiu fixat en l'any 2050. La posada en marxa del PECIA suposa que, per primera vegada, una administració d'àmbit local plantegi actuar de manera integral sobre tot el cicle de l'aigua, des de la captació fins a les fases finals del sanejament.

El PECIA conviurà amb les planificacions hidrològiques de la resta d'administracions en tots els àmbits, i vol situar l'AMB com un agent actiu en la presa de decisions per preservar un recurs imprescindible. Les mesures i propostes plantejades són complementàries a les de la Directiva marc de l'aigua de la UE, el Pla hidrològic nacional del Govern de l'Estat i el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2022-2027.

El document final és el resultat d'un procés participatiu coordinat per l'AMB en què s'han implicat 87 organismes, entre els quals hi ha els 36 municipis metropolitans, altres administracions, universitats, entitats ecologistes, empreses gestores del cicle de l'aigua, experts en la matèria i representants de la ciutadania. L'aprovació definitiva s'ha fet estimant part de les al·legacions que alguns d'aquests actors hi han fet durant l'exposició pública posterior a l'aprovació inicial, que va tenir lloc el 24 de febrer del 2022.

Escenari futur i objectius del PECIA

Segons preveu el document, el 2050 podria existir un dèficit hídric d'aigua potable a la metròpolis d'aproximadament 130 hm3/any. L'objectiu principal del PECIA és evitar aquesta situació buscant l'obtenció de recursos de fonts alternatives, com és per exemple la reutilització d'aigua mitjançant la regeneració en estacions regeneradores d'aigua (ERA).

El pla de l'AMB està basat en 5 reptes principals que cal abordar:

  1. Augmentar la garantia d'abastament i potenciar l'eficiència dels sistemes.
  2. Augmentar la resiliència del cicle de l'aigua.
  3. Contribuir a la millora de la qualitat de les masses d'aigua.
  4. Adequar els sistemes actuals als requeriments futurs.
  5. Millorar la governança, la gestió, el coneixement i la transparència

Els 5 reptes es desgranen en 74 actuacions diferents, que comprenen mesures per a la reducció de consums i per a l'obtenció de nous recursos. En l'aprovació final del document també s'ha diferenciat entre mesures, que l'AMB aplicarà directament ja que en té la competència, i propostes, que s'elevaran a l'administració competent en cada cas.

Augmentar la quantitat de recursos

El PECIA planteja una important inversió en noves infraestructures que permetin incrementar la quantitat d'aigua disponible.

En l'escenari actual, les principals infraestructures metropolitanes del cicle de l'aigua estan situades a l'àmbit del riu Llobregat. És per això que el PECIA planteja aprofitar més l'altra gran via fluvial metropolitana, el Besòs, i equilibrar la pressió entre els dos sistemes.

El nou pla preveu la construcció d'una nova planta potabilitzadora (ETAP) al Besòs, que permeti la captació de recursos d'aquest riu. També preveu la construcció d'una nova estació de regeneració d'aigua (ERA) al Besòs, semblant a la que ja funciona en l'àmbit de la depuradora del Prat de Llobregat. Aquesta instal·lació permetria obtenir una aigua de qualitat superior, apta per ser bombejada aigües amunt del Besòs per mantenir-ne els cabals ecològics.

Aquestes mesures permetrien diversificar les fonts d'abastament, ja que s'aprofitaria una font de recursos que actualment gairebé no s'utilitza, i es garantirien els recursos.
El paquet sencer de mesures va acompanyat d'una important inversió econòmica. El pressupost total del pla oscil·la entre els 2.100 i els 2.400 milions d'euros. D'aquests, 132 M€ es destinaran a la construcció de les noves infraestructures.

Regeneració d'aigua

L'ús d'aigua regenerada ja és una realitat. El volum d'aigua reutilitzada al territori s'ha multiplicat per 15 en 4 anys, passant de 3,8 hm3 l'any 2018 a més de 56 hm3 l'any 2022, l'equivalent al 25 % del consum d'aigua potable de tota la metròpolis, o al 50% de les necessitats anuals de la ciutat de Barcelona.

Alguns dels projectes, previstos pel PECIA, que ja estan en marxa són: l'aportació addicional d'aigua regenerada al riu Llobregat, perquè sigui captada per l'ETAP de Sant Joan Despí i reforci l'abastament urbà del territori metropolità; l'aportació al tram final del riu per al manteniment del cabal ecològic, i la injecció a l'aqüífer profund.

De cara al futur, es preveu un projecte de xarxa de distribució d'aigua regenerada al polígon de la Zona Franca i al barri de la Marina del Prat Vermell i el subministrament d'aquest tipus de recurs a Sant Cugat, Cerdanyola i la UAB, entre d'altres.

Document definitiu del PECIA

Documents relacionats
Enllaços relacionats
On
Marker
Seu de l'AMB Barcelona
Prova: $provaURL