Actualització de les tarifes d’aigua potable a l’àrea metropolitana (Aigües de Barcelona i Aigües del Prat) per al 2024

| Tema: Aigua

Informació sobre les tarifes

CONTEXT

Des de l’any 2015 hi ha hagut una contenció de les tarifes i una optimització dels processos de potabilització i distribució de l’aigua, que han permès una reducció acumulada del 5,6 % en el rebut de l’aigua, malgrat l’increment de l’IPC (17 %) i la variació dels costos unitaris.

 • Durant el 2023 una combinació de factors i condicionants, tant econòmics com mediambientals, repercutiran en un augment de les tarifes.

D’una banda, ATL (Aigües Ter-Llobregat), empresa de la Generalitat de Catalunya, responsable de la producció i venda d’aigua en alta, ha aprovat recentment un increment de les seves tarifes d’un 30 %. Aquesta tarifa mitjana també és d’aplicació a l’àmbit metropolità. Els principals arguments d’aquesta pujada d’ATL són els següents:

 • Més producció d’aigua de la dessaladora amb el consegüent augment del consum energètic.
 • Preu unitari més elevat de l’energia elèctrica.
 • Pitjor qualitat de l’aigua en origen a causa de l’estat de sequera severa.
 • Increment important de l’IPC que també inclou el de les matèries primeres necessàries per al tractament per potabilitzar.
 • Disminució del consum d’aigua.

Aquests arguments també són d’aplicació en el cas de les empreses de distribució d’aigua potable, malgrat que l’efecte varia en funció de les característiques de cadascuna. En el cas d’Aigües de Barcelona, l’impacte és molt important, ja que, a més a més, gestiona la potabilització d’aigua a Sant Joan Despí, amb un augment en els costos energètics i dels productes de tractament, entre d’altres.

D’altra banda, també hi ha increment de costos importants associats directament a la distribució d’aigua potable domiciliària:

 • Despeses molt vinculades a la situació de sequera extrema, que ha exigit noves inversions.
 • Més costos d’explotació i manteniment, com ara els costos de personal vinculats a la pujada de l’IPC (que també afecta moltes altres partides, com les canonades i altres materials).
 • Augment de costos unitaris energètics, que també influeixen en les estacions de bombament existents en la xarxa de distribució, i en les vàlvules de regulació de la pressió.

La revisió de la tarifa també té en compte la millora dels sistemes informàtics per fer front a l’amenaça en termes de ciberseguretat, atès que es tracta d’un servei bàsic i requereix que les infraestructures crítiques tinguin un bon funcionament, especialment en situació de sequera.

 

Detall de l'augment de la tarifa de cara al 2024

Les tarifes d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona es calculen per trams de consum, per penalitzar els consums que són més alts del que es considera un ús responsable. És a dir, com més aigua gasta qualsevol usuari connectat a la xarxa de distribució d’aigua potable, més paga per cada metre cúbic d'aigua. El cost per metre cúbic per a un consumidor domèstic que faci un consum d’aigua molt elevat pot ser fins a 5 vegades superior que per a un consumidor que en faci un consum moderat.

 • En termes absoluts, la pujada representa el 2024 un increment mitjà mensual de 2,5 euros per unitat familiar o abonat domiciliari, tot i que la variabilitat entre llars farà que aquest augment també sigui diferent depenent dels casos.

 

Mesures de l'AMB per moderar l'augment

Tot i els diversos factors que obliguen a aplicar un augment de tarifes de cara al 2024, l’AMB aplicarà un seguit de mesures per ajudar a pagar-lo i reduir l’impacte sobre la ciutadania, en especial sobre els sectors més vulnerables:

Malgrat l’augment mitjà de 2,5 €/mes per unitat familiar o abonat domèstic, l’AMB no deixarà ningú enrere. A l’àmbit d’Aigües de Barcelona, existeixen unes 60.000 unitats familiars acollides a la tarifa social, i es treballa amb la previsió que puguin arribar a gairebé 100.000 unitats. Aquesta pujada té en compte l’actualització de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, l’IRSC (que va incrementar un 8 % el 2022). Independentment de les previsions, totes les persones considerades vulnerables s’hi podran acollir.

L'AMB bonifica el 100 % de la quota fixa del tram 1 (fins a 6 m3/mes) i del tram 2 (fins a 9 m3/mes) a les persones i famílies en les circumstàncies següents:

 • Famílies amb tots els seus membres a l'atur.
 • Persones que percebin la pensió mínima.
 • Persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el que estableix la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
 • Persones o famílies amb un informe dels serveis socials del seu ajuntament que les situï en risc d'exclusió residencial.
 • Perceptors d'una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.
 • Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda garantida de ciutadania (RGC).

Variació dels límits dels blocs de consum en funció del nombre de persones de la unitat familiar, de manera que l’esforç sigui proporcional al nombre de persones que en formen part quan aquest és superior a 3 persones.

L’AMB no incrementarà cap dels altres conceptes de la factura de l’aigua per no augmentar-ne en excés el conjunt. Així, la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) no pujarà de preu durant el 2024.

 

Actualització de tarifes al Prat de Llobregat

La distribució d’aigua potable en aquest municipi es fa a través de l’empresa municipal Aigües del Prat.

L’efecte de l’augment de preus d’ATL és menor, ja que la principal font de subministrament al Prat són els pous. Tot i això, conceptes com el cost unitari de l’energia elèctrica, l’IPC i la disminució del consum d’aigua sí que són d’aplicació. 

 • En termes absoluts, la pujada representa el 2024 un increment mitjà mensual d’1,4 euros per unitat familiar o abonat domiciliari.

En aquest cas, també es manté la tarifació en bases als 5 blocs de consum per afavorir que hi hagi consumidors més responsables, així com la variació dels límits dels blocs si el nombre de persones que conviuen és superior a 3.

La tarifa social de l’aigua de l’AMB també hi és vigent, amb unes 1.000 unitats familiars que s’hi acullen actualment.