Projecte D-NOSES

Tornar

| Tema: Cooperació internacional

Projecte europeu contra la contaminació odorífera

Imatge del projecte


L'AMB participa al Projecte D-NOSES (Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability, dnoses.eu) que aborda a mitjà-llarg termini el problema de la contaminació odorífera i ho fa a través de mecanismes de participació ciutadana, incidint en les estratègies de participació i en la co-creació de mètodes i solucions cas a cas, és a dir fent ús de la "ciència ciutadana".

Aquest projecte europeu està finançat a través del programa H2020, amb un pressupost de 3,16 M d'euros. Hi participen 14 institucions de 9 països diferents (Espanya, el Regne Unit, Àustria, Grècia, Portugal, Alemanya, Itàlia, Bulgària i Xile). L'AMB coordinarà el projecte en el cas pilot de la zona del Fòrum, col·laborant en la implicació de diferents agents (administracions, veïns i altres institucions), i procurant facilitar l'accés a la informació i a les instal·lacions de les infraestructures de la seva titularitat, quan això sigui necessari.

La zona Fòrum, entre els 10 casos pilot

El principal objectiu del Projecte D-NOSES és el desenvolupament d'una metodologia que impliqui els 4 àmbits bàsics següents: administracions, ciutadania, indústria i experts acadèmics, per abordar la contaminació odorífera i ho fa a través d'estratègies de participació i co-creació.

Per assolir els objectius marcats, D-NOSES pretén fer partícips diferents col·lectius de la consciència de la contaminació odorífera, proporcionar informació accessible mitjançant la creació d'un Observatori Internacional de les Olors, validar una metodologia replicable, a través de 10 casos d'estudi, estandarditzar metodologies i proporcionar línies estratègiques per a la governança en contaminació odorífera.

El Projecte preveu l'aplicació de la metodologia en deu casos pilot, dels quals la zona del Fòrum (Barcelona) ha estat seleccionat com a pilot pioner, raó per la qual l'AMB ha pres interès en el seguiment del desenvolupament i dels resultats.

La zona del Fòrum és una zona complexa pel que fa a les fonts emissores, amb olors diferents, fàcilment reconeixibles i distingibles. La convivència de diferents activitats (residencial, industrial, comercial, serveis, oci, etc.), una gran concentració d'infraestructures de serveis urbans (de diferents activitats i titularitats), i la diversitat en la composició del teixit social fan del cas de la zona del Fòrum un entorn ideal per a l'aplicació del Projecte D-NOSES.

Participació i co-creació ciutadana

El projecte pretén implicar-hi els ciutadans per crear una xarxa de sensors odorífers, composta pels mateixos ciutadans (a través de les seves pròpies percepcions odoríferes). Mitjançant una aplicació (odourcollect.eu) es recopilaran les dades registrades, a les quals, després del corresponent tractament, s'aplicaran dades meteorològiques i models de dispersió per intentar identificar, per mitjà de retrotrajectòries, l'origen de les olors percebudes pels ciutadans.

El projecte també preveu diverses activitats i tallers per fomentar la participació, tant en la fase de disseny, i compilació i anàlisi de dades, com en la proposta de solucions, així com formació pel que fa a les olors per als ciutadans implicats.

Des de l'AMB, a més, es considera que el projecte D-NOSES pot facilitar una major interacció entre l'administració i la ciutadania, i pot aportat, així mateix, elements útils per a la valoració del resultat de les diferents actuacions estructurals encaminades a reduir l'impacte de les emissions odoríferes, que es preveuen dur a terme properament en les infraestructures de titularitat metropolitana.

Prova: $provaURL