Model de cooperació internacional

Tornar

| Tema: Cooperació internacional

L'AMB presenta la seva experiència en la Trobada Estatal de Governs Locals i Cooperació

Auditori


Els dies 10, 11 i 12 de novembre del 2021 ha tingut lloc, a Còrdova, la Trobada Estatal de Governs Locals i Cooperació, on l'AMB ha pogut compartir el model i l'experiència de cooperació directa que està duent a terme, enfocada a entorns urbans empobrits de Mesoamèrica, l'Àfrica i la Mediterrània, i en estratègies de gestió metropolitana, com ara la governança, l'urbanisme, l'espai públic, la mobilitat, la gestió de residus i el sanejament, i la gestió del cicle de l'aigua.

La trobada es va organitzar com un espai de reflexió i construcció col·lectiva propi dels governs locals sobre la política pública de cooperació d'ajuntaments, diputacions, mancomunitats i xarxes municipals. I justament en aquest espai, s'han fet visibles les accions i els compromisos dels governs locals com a agents de cooperació i solidaritat, i al mateix temps s'ha incidit en les polítiques de cooperació i l'adhesió al 0,7 % (dedicar el 0,7 % dels ingressos propis a cooperació).

La trobada ha estat estratègica en el context de l'elaboració d'una nova llei de cooperació en l'àmbit estatal i per tal de posar en relleu els reptes legals que dificulten l'enfortiment de la cooperació descentralitzada protagonitzada pels ens locals.

Declaració final de la trobada

Aquesta trobada l'han organitzada el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), la Confederación de Fondos de Cooperación Internacional y Solidaridad y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Cooperació descentralitzada local i supralocal

La cooperació impulsada des dels governs locals de l'Estat compta amb una llarga trajectòria. El compromís polític i pressupostari d'aquetes administracions ha impulsat la consolidació de polítiques públiques de cooperació i d'estructures polítiques i tècniques internes dedicades a aquest àmbit. Així mateix, s'han impulsat espais de coordinació entre actors, en forma de xarxes locals i regionals. També s'ha impulsat la cooperació tècnica, la transversalització i la coherència de polítiques, mirades a diversos nivells i amb diversos actors, i aliances multilaterals, així com la presència dels governs locals en xarxes internacionals i en l'agenda global.

Compartim el model i experiència de cooperació directa AMB

L'AMB hi ha presentat el seu model i experiència. Ha parlat de projectes que impulsen i desenvolupen accions de cooperació transformadora amb visió metropolitana, centrada en les persones, horitzontal i decolonial. Amb la voluntat d'aplicar una mirada crítica, local i global, dissenya i executa les accions en línia amb sis principis transversals: enfocament de drets humans, empoderament i equitat entre homes i dones, enfocament a la diversitat, sostenibilitat ambiental, governança democràtica i cultura de pau i no-violència.

La cooperació metropolitana amb agents d'altres territoris es basa en el coneixement de l'AMB sobre estratègies i gestió metropolitana: governança, urbanisme, espai públic, mobilitat, gestió de residus i sanejament, i gestió del cicle de l'aigua. També, en la cooperació tècnica (a través d'equips amb coneixements i experiència de referència) enfortida amb la implementació d'accions concretes impulsores de transformació per a la garantia de drets. Es tenen en compte les complementarietats entre governs municipals i àrea metropolitana, amb processos d'execució a mitjà i llarg termini i, interessos i reptes compartits entre agents locals d'altres territoris i l'AMB.

D'aquesta manera, es treballa, per exemple, a l'àrea metropolitana de Maputo en els àmbits de governança metropolitana, mobilitat i espai públic, o a la regió de Jazeera (Síria), en gestió de residus i governança.

Durant la trobada, l'AMB també ha participat en l'exposició del projecte Acesso Cidade, liderat pel Frente Nacional de Perfeitos-FNP, la Confederació de Fons de Cooperació (de la qual el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament-FCCD n'és membre) i l'Associazione Nazionale Comuni Italiani- ANCI. En aquest projecte l'AMB hi participa com a especialista en mobilitat i compartint experiències i estratègies desenvolupades a l'àrea metropolitana de Maputo amb els actors del territori. 

Galeria d'imatges

On

  • Marker

    Palacio de congresos y exposiciones de Córdoba