Pla especial urbanístic del Centre de producció de biofertilitzants i adobs

Imatge del nou Centre de producció de biofertilitzants i adobs
Imatge del nou Centre de producció de biofertilitzants i adobs

L’objecte del Pla especial urbanístic del Centre de producció de biofertilitzants i adobs és establir les característiques d’aquesta nova infraestructura de serveis tècnics de caràcter metropolità, la qual té com a finalitat valoritzar la fracció orgànica dels residus municipals per tal de generar electricitat, biometà, aigua, adobs i fertilitzants que donin servei a les activitats agrícoles del Parc agrari del Baix Llobregat.

Superfície:
26.155 m²
Fases:
Avanç -
Direcció i coordinació:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Xavier Mariño i Loles Herrero 

Equip redactor:

Àrea d’Ecologia: Joan Carles Fernàndez, Guillem Crusellas, Vanessa Martínez, Julia Hereza.

Secció de Planejament i Tràmit de la CPU de l’ADPU: Jordi Vila, Cristian Gómez, Raül Retuerta, Rhona Okafor, Joan Caba, Mikel Berra, Núria Acosta.

Oficina Tècnica de Gerència: Laura Cid

Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA: Marc Montlleó, Arnau Lluch, Adrián Cabezas, Jordi Fuster, Cristina Jiménez, Xavier Pont, Josep Prats, Javier Villena, Joana Llinàs.

(az) estudis i projectes de medi ambient i de paisatge: Anna Zahonero

Municipis:
Viladecans

Descripció

El Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-25 (PREMET25) detecta que en els propers anys hi haurà una capacitat de tractament insuficient de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) i per això proposa la implantació del nou CEBA, on es farà el tractament de la FORM, i la gestió de les fraccions resta i de neteja viària. S’estima que l'any 2025 la recollida anual de FORM del conjunt dels 14 municipis que constitueixen el Parc agrari superarà les 62.000 tones, per la qual cosa caldrà una planta de proximitat que gestioni aquesta fracció.  

La implantació del CEBA representa l’oportunitat de substituir l’actual planta de transferència de Viladecans per unes noves instal·lacions més modernes, evitant així la dispersió d’infraestructures en el territori, i al mateix temps millorar la integració de les instal·lacions existents en el paisatge del Delta del Llobregat. En aquest sentit, cal destacar algunes de les mesures d'integració paisatgística treballades, com ara: tractar paisatgísticament les vores de la parcel·la mitjançant un tancament naturalitzat per evitar la visió dels elements propers; aprofitar els volums dels digestors per incorporar elements de comunicació ambiental relacionats amb la implicació del producte resultant amb el Parc agrari; i augmentar en el possible l'espai infiltrant per establir nous espais vegetats que s'integrin amb l'entorn i millorin la qualitat ambiental interior.  

Es preveu que el nou CEBA permetrà produir electricitat a partir del biogàs, i biometà apte per a l’automoció i/o la injecció a la xarxa. Així mateix, també es preveu la producció d’electricitat a partir de plaques fotovoltaiques que s’instal·laran a la coberta d’una de les naus. Els adobs i fertilitzants que es produeixin com a resultat del procés de valorització de la FORM, així com l’aigua obtinguda, es podran destinar als conreus del Parc agrari.