MPGM al front del riu Sec

Imatge de la proposta d'ordenació
Imatge de la proposta d'ordenació | Equip redactor

L'objectiu d'aquesta modificació del Pla general metropolità (MPGM) és reordenar el front nord-oest de Badia per aconseguir una millor integració urbana, adequar el planejament a la realitat per tal de reconèixer un seguit d'equipaments públics existents i el parc fluvial de la vora del riu Sec, i incorporar una dotació de sòls per a la implantació d'activitat econòmica al municipi.

Superfície:
242.422 m²
Fases:
Aprovació definitiva -
Equip redactor:
Joaquim Obon, Virginia Boter, Francesc Tobella, Cristian Gómez, Isabel Tomé i Joan Caba (arquitectes, AMB) / X3 Estudis Ambientals / EGI - Enginyeria i Gestió d'Infraestructures (estudi inundabilitat) / DOYMO (estudi mobilitat)
Suport jurídic:
Laia Soriano-Montagut (advocada - AMB)
Direcció i coordinació:
Josep Maria Carreras (director dels Serveis d'Urbanisme - AMB), Loles Herrero (cap del Servei de Planejament Urbanístic - AMB)
Municipis:
Badia del Vallès

Descripció

Modificació puntual del Pla general metropolità al front del riu Sec

La modificació de planejament ve motivada per la incoherència existent entre determinades qualificacions del planejament vigent i els usos consolidats del sòl, així com per l'oportunitat de dotar el municipi de Badia d'un nou sector comercial i terciari que, a banda de fomentar la inversió, pugui generar nous llocs de treball per a la ciutat.

La proposta reconeix, redefineix i incrementa els equipaments públics existents (l'actual institut, les instal·lacions de la zona esportiva i l'àmbit de les antigues escoles de l'avinguda d'Antonio Machado), i el conjunt d'espais lliures a fi i efecte d'assolir més coherència amb les qualificacions de l'entorn i, alhora, racionalitzar la xarxa viària.

D'altra banda, la modificació augmenta l'edificabilitat global de l'àrea per a usos comercials i terciaris, ja que concentra l'edificació per garantir la màxima permeabilitat i connectivitat entre la ciutat existent i el sistema d'espais lliures proposat.