Usos del sòl a l'àrea i a la regió metropolitana de Barcelona

Usos del sòl
Tema:
Teixits urbans
Data de publicació:
Autor:
Secció d'Estudis Territorials
Descripció

Els documents sobre els usos del sòl a l'àrea i a la regió metropolitana de Barcelona recullen informació sobre el conjunt d'elements o activitats que ocupen una determinada coberta del sòl o porció de terreny al territori metropolità de Barcelona. Els treballs mostren l'evolució de l'ocupació i els usos del sòl en el període comprès entre els anys 1956 i 2016.

Els usos del sòl a l’Àrea i la Regió Metropolitana de Barcelona, 2016

En el present dossier es mostren els resultats obtinguts de l’explotació de les dades del mapa d’usos del sòl de l’any 2016, mitjançant un seguit de documents cartogràfics i estadístics. En primer lloc es presenta el mapa general de l’àrea metropolitana de Barcelona (AMB) i la regió metropolitana de Barcelona (RMB), així com una fitxa amb les dades estadístiques més rellevants d’aquests àmbits i l’evolució del sòl ocupat pels anys 1956, 1977, 2000 i 2016 i seguidament s’inclouen 36 fitxes, una per a cadascun dels municipis que formen part de l’AMB, seguides per 8 fitxes més de les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Cadascuna d’aquestes fitxes conté el mapa d’usos del sòl del municipi, una taula amb les seves dades bàsiques, un gràfic on es representa la superfície relativa que ocupen els usos del sòl, un gràfic que mostra l’evolució de l’ocupació del sòl des de 1956 fins al 2016 i una taula amb les dades de superfície per cada ús. Per últim, s’ha elaborat un annex estadístic amb diverses taules que inclouen les dades dels usos dels 164 municipis de la RMB.

Mapa dels usos del sòl de l'àrea metropolitana 2016

En el present dossier es mostren els resultats obtinguts de l'explotació de les dades del mapa d'usos del sòl de l'any 2016, mitjançant un seguit de documents cartogràfics i estadístics. En primer lloc es presenta el mapa general de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, així com una fitxa amb les dades estadístiques més rellevants d'aquest àmbit i l'evolució del sòl ocupat pels anys 1956, 1977, 2000 i 2016. Seguidament s'hi inclouen 36 fitxes, una per a cadascun dels municipis que formen part de l'AMB. Cada fitxa conté el mapa d'usos del sòl del municipi, una taula amb les seves dades bàsiques, un gràfic on es representa la superfície relativa que ocupen els usos del sòl, un gràfic que mostra l'evolució de l'ocupació del sòl des de 1956 fins al 2016 i una taula amb les dades de superfície per cada ús. Per últim, s'ha elaborat un annex estadístic amb diverses taules que inclouen les dades dels usos dels 36 municipis de l'AMB.

Mapa dels usos del sòl de l'àrea i la regió metropolitana de Barcelona, 2011

En aquest dossier es mostren els resultats obtinguts de l'explotació de les dades del Mapa d'usos del sòl de l'any 2011, mitjançant un seguit de documents cartogràfics i estadístics. En primer lloc es presenten els mapes generals de la regió metropolitana de Barcelona (RMB) i de l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB), així com una fitxa amb les dades estadístiques més rellevants d'aquests dos àmbits. Seguidament, s'inclouen 36 fitxes, una per a cadascun dels municipis que formen part de l'AMB, i 7 fitxes addicionals per les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Per últim, s'ha elaborat un annex estadístic amb diverses taules que inclouen les dades dels usos dels 164 municipis de la RMB.

Els usos del sòl a l'àrea i a la regió metropolitana de Barcelona, 1956-2006

Aquest informe presenta una anàlisi sobre l'evolució dels usos del sòl al territori metropolità en els darrers cinquanta anys. El contingut d'aquest document complementa i amplia la informació presentada en el llibre 50 anys de transformacions territorials. 1956-2006. Incorpora un recull de mapes que reflecteixen l'evolució dels usos a l'àmbit de la regió metropolitana de Barcelona i ofereixen una visió de conjunt dels processos esdevinguts.

L'ocupació del territori a l'àrea i a la regió metropolitana de Barcelona, 1956-2006

Aquest informe presenta una anàlisi sobre l'evolució de l'ocupació urbanística del territori metropolità en els darrers cinquanta anys. L'informe complementa i amplia la informació presentada en el llibre 50 anys de transformacions territorials. 1956-2006 i incorpora un recull de mapes que reflecteixen l'evolució de l'ocupació a l'àmbit de la regió metropolitana de Barcelona i ofereixen una visió de conjunt dels processos esdevinguts en aquest territori.