Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 2n. Característiques estètiques de les edificacions
  Article
  Article 88 - Patrimoni artístic i cultural

Article 88 - Patrimoni artístic i cultural


1. El que disposen aquestes ordenances s'entén sense perjudici de la competència reservada a la Direcció General del Patrimoni Artístic i Cultural per la legislació específica sobre la matèria.

2. Serà preceptiva l'aprovació d'aquest centre directiu en les obres que pretenguin modificar edificis, carrers o places immediates al monument o monuments declarats d'interès històric o artístic i les de nova construcció al mateix emplaçament que puguin alterar el paisatge que l'envolta o el seu ambient propi, en cas que estigui aïllat i, en fi, totes les que es puguin projectar en els monuments mateixos de qualsevol categoria o classe.

3. En les excavacions en terrenys amb descobriments de peces d'interès arqueològic haurà de comunicar-se la troballa a l'Ajuntament, així com facilitar-ne la inspecció pertinent.