Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 4a. Indústries
  Article
  Article 82 - Règim de l'establiment

Article 82 - Règim de l'establiment


1. L'establiment d'indústries estarà regulat per les disposicions de caràcter general incloses a les Normes urbanístiques del Pla general metropolità i que afecten l'ús industrial en si i la seva relació amb permissibilitat amb les diferents zones o qualificacions.

2. Per a la indústria instal·lada en situació 2a., els elements mecànics de la qual puguin transmetre vibracions a pisos superiors a través de l'estructura perquè no disposen del sistema constructiu adequat, seran aplicables les limitacions de potència establertes per a la ubicació en planta pis o hauran d'adoptar-se les mesures correctores pertinents per evitar les esmentades vibracions.

3. Per a la qualificació de les activitats en «molestes, insalubres, nocives o perilloses» caldrà ajustar-se al que disposa el Decret 2414/1961, de 30 de novembre, i les disposicions modificatives i de desenvolupament d'aquest o el que estableixin les que el substitueixin.

4. La instal·lació d'indústries en primer soterrani estarà condicionada, en tot cas, per garantir la seguretat de les persones, a l'observança de les normes, de qualsevol rang, dictades o que es dictin en matèria de prevenció d'incendis.