Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 81 - Sistemes

Article 81 - Sistemes


1.    Aquest Pla General inclou al sòl urbanitzable programat sòls destinats a sistemes generals. Els Plans Parcials que desenvolupen l'ordenació del sòl urbanitzable programat hauran de respectar el que disposen sobre això aquestes Normes.

2.    De la mateixa manera, aquest Pla General predetermina en alguns sectors la ubicació dels sistemes locals de zones verdes, equipaments i xarxa viària. Aquesta ubicació s'ha d'entendre com a indicativa i podrà ser alterada en els corresponents plans parcials si es demostra, en la seva memòria, que l'estructura orgànica del territori queda com­pletada millor, en l'àmbit local, amb una concreció espacial dels sistemes locals diferent.