Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Article
  Article 72 - Tipus d'ordenació aplicables a cada zona

Article 72 - Tipus d'ordenació aplicables a cada zona


1. El tipus o els tipus d'ordenació aplicables a cada zona són els establerts a les Normes específiques que regulen les zones.

2. Els conceptes de les constants o paràmetres que determi­nen les característiques de l'edificació i el mode de mesurar‑los es regulen al capítol 2n del Títol IV d'aquestes Normes.

3. A àrees determinades, el caràcter i la identitat urbana de les quals sigui interessant mantenir, podran establir‑se, mitjançant l'aprovació de plans especials, tipus d'ordenació de l'edificació derivats o diferents dels previstos amb caràcter general en aquestes Normes, que resultin més ben adaptats a les peculiaritats de les edificacions i al seu entorn, i que permetin solucions de flexibilitat major a les necessitats d'ordenació del sector.
Els Plans Especials definiran les condicions d'edificació aplicables en aquests sectors que podran diferenciar‑se de les establertes amb caràcter general per a la zona, i es respectaran, en tot cas, les condicions següents que constitueixen les condicions bàsiques del planejament a la zona:

a. Tipus d'ordenació de l'edificació.
b. Edificabilitat màxima zonal.
c. Densitat màxima d'habitatges.
d. Limitació d'usos aplicables segons la reglamentació de la zona.