Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 65 - Superfície dels espais d'ús comú

Article 65 - Superfície dels espais d'ús comú


1. La superfície mínima del conjunt d'espais d'ús comú serà la que queda definida a la taula de l'article 56. En el cas que aquest espai se subdivideixi de manera que la cuina sigui una peça independent, les superfícies mínimes d'aquesta, segons el nombre de persones del programa familiar, seran les següents:

Nombre de persones 2 3 4 5 6 7 8
Sup., en metres quadrats, de la cuina 5
6
8 8 8 10 10

2. En tota estança s'hi haurà de poder inscriure un cercle de diàmetre igual o més gran de 2,70 m. En aquesta estança s'exigirà que el contacte amb façana tingui un ample mínim de 2 m., sense que s'admetin en cap punt estrangulacions de menys d'1 m. o que no compleixin la condició de tenir una longitud igual o inferior a la seva amplària.

3. El banc de treball o taulell de la cuina haurà de tenir un ample mínim de 50 cm. i l'espai lliure situat en contacte amb aquest taulell tindrà un ample mínim de 0,90 m.

4. Quan els taulells siguin dobles, i es trobin situats l'un davant de l'altre, l'espai lliure situat entre els dos haurà de tenir un ample mínim de 0,90 m.

5. La superfície mínima per a l'estenedor serà de 3,5 m. Queda prohibit ocupar amb aquest espai les superfícies mínimes dels patis de llums i de ventilació, i haurà de protegir-se amb una gelosia l'estesa a les façanes, tant principals com posteriors.