Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Execució de les obres o instal·lacions
  Article
  Article 54 - Devolució de dipòsits i cancel·lació d'avals

Article 54 - Devolució de dipòsits i cancel·lació d'avals


1. En atorgar-se la llicència d'ocupació es procedirà a la devolució del dipòsit o cancel·lació de l'aval bancari constituït, de conformitat amb el que disposen els articles 16 i 32 d'aquestes ordenances, sempre que s'hagin complert, de manera total i satisfactòria, les obligacions que aquest garanteixi, segons el que estableixen els esmentats articles.

2. Si a l'hora d'atorgar-se la llicència d'ocupació es trobés pendent d'execució o de pagament alguna de les obres, reparacions o despeses l'import de les quals garantís el dipòsit, aquest no es retornarà fins que les obres, reparacions o despeses esmentades hagin estat executades i satisfetes.

3. També es cancel·larà, si és el cas, en atorgar-se la llicència d'ocupació, la garantia constituïda de conformitat amb el que disposa l'article 32.1.2a d'aquestes ordenances.